Etkinlikleri

Dilbilgisi Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Resimlendirme

Anlatılan konuları öğrencilerden resimlendirerek anlatmaları

istenebilir.Mesela zamanlar karşılaştırmalı olarak

resimlendirilebilir.

Örnek: 1. Yeterlilik fiili

Gücü yetme: Halter kaldıran adam

İhtimal: Bulutlu hava

Rica: İzin isteyen bir öğrenci

2. Gereklilik kipi:

Kaza Resmi: Kırmızı ışıkta geçmemeli

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

PROJE ÖDEVLERİ

Dilbilgisi konularıyla ilgili ders kitaplarında proje ödevlerine

benzer ödevlerine benzer ödevler verilebilir.

Örnek: 1. Yeterlilik fiili

Gücü yetme: Halter kaldıran adam

İhtimal: Bulutlu hava

Rica: İzin isteyen bir öğrenci

2. Gereklilik kipi:

Kaza Resmi: Kırmızı ışıkta geçmemeli

Sunumu indirmek için tıklayınız...

Dinleme Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H Müzik dinleme: Konuyla/temayla ilgili sözlü/söz­süz müzik dinlenir.

H Fiziksel hazırlık: Dinlemeye başlanmadan ön­­ce 3-5 dakika zihin ve bedeni rahatlatacak hareketler ya­pı­lır.

H 4. “Araştıralım”: Konu ile ilgili elde edilen tüm bil­­­giler sınıf ortamında paylaşılır.

H Kendini izleme: Öğrencilerin dinleme sü­re­cin­deki gö­rün­tüleri kamerayla kaydedilir ve ken­di­lerine  iz­le­ti­lir.

H 2. “Çalar Saat”: Öğrenciler deney ve kont­rol gru­bu ola­rak ikiye ayrılır, gruplardan biri din­ler­­ken diğer grup arkadaşlarını gözlemler. Göz­lem­­le­nenlerin din­le­me sırasındaki tutumları ile il­gili not­lar alınır. Gruplar süre sonunda saatin çal­­masıyla rol değiştirir. Dinleme son­rası alınan not­lar paylaşılır.

H 5. Grup tartışması: Yaşanılan çevredeki en önemli sorunu belirlemek, batmakta olan şirketlerini kurtarmak, bireysel başarılarını arttırmak gibi konuları tartışmak üzere  birer grup oluşturularak bu çerçe­ve­­de  söz alınır. Bkz kılavuz

H Kaf Dağı’na Yolculuk” : Bir masal din­le­ne­rek çalışma kağıtları doldurulur, masalın sonu de­ğiştirilerek yeniden kurgulanır.

H “Sıra Sende”: Dinleme/izleme süreci yarıda ke­silerek dinlenenin/izlenenin devamı tahmin edilir.

H   Çizgi film/ film/animasyon izleme: Ka­za­nımlara yönelik olarak hazırlanan çalışma kâ­ğıtları  izlenen  çizgi filmden/ filmden/animasyondan ha­reketle doldurulur. İzlenenden yola çıkılarak grup içinde kısa konuşmalar yapılır. bkz kılavuz

H  3. Eşleştirme:

-Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelimeler karşılıklarıy­la eşleştirilir.

- Kelime, yerine kullanılabilecek eş ya da yakın anlamlısı ile eş­leş­tirilir.

- Kelime zıt anlamlısıyla eşleştirilir.

H 3. Listeleme: Dinlenenlerden/izlenenlerden hareketle kelime, deyim ve atasözü listeleri oluşturulur.

H 4. Zihin haritası oluşturma: Din­le­nen­le­rin/iz­­le­nenlerin hatırlanmasına yardımcı olacak anahtar kelimeler yazılır.

H 5. Başlık çalışması:

- Başlığın çağrıştırdıkları ile ilgili şema oluşturulur.

- Dinlenenlere/izlenenlere farklı başlıklar bulunur.

H 11. Örnekleme:

- Verilen açıklamaya örnek bulunur.

- Verilen örneğin açıklaması bulunur.

- Kişisel deneyimlerden örnekler verilir.

H  17. Kurgulama:

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların öncesine dair hikâyeler oluşturulur.

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların sonrasına dair hikâyeler oluşturulur.

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların kurgusu değiştirilir.

H 19. Şiir dinleme:

- Kaset, CD, öğretmen veya öğrencilerden şiir dinlenir. Dinlenen şiirdeki kafiyeli sözler bulunur.

”21. Müze ziyareti: Millî ve evrensel değerleri tanımak amacıyla yakın çevredeki müzeler ziyaret edilir. Ziyaret sırasında rehber dinlenir ve notlar alınır. Bkz kılavuz

H 6. Soru bankası oluşturma: Dinle­nenle­/iz­le­nen­­le ilgili sorular hazırlanır. Hazırlanan sorular bir kutuda toplanır. Ku­­rada seçilen soru, nitelikli bulunursa hazırlayan ve ce­vaplayan alkışlanır.

H “Dinlediklerimi Resimliyorum”: Din­le­nen­le­rin çağ­rı­şım­ları resimlenir.

H 1. “Beğendim, çünkü...”: Din­lenilen­le­rin/iz­le­nilenlerin beğenilme se­be­­bi­nin açıklandığı bir çi­zelge hazırlanır. (çalışma kağıdı numarası ver!)

H   Listeleme: Dinlenende/izlenende geçen yer ad­ları not edilir.

H  Sözlük oluşturma: İsim veya fiillerden sözlük oluşturulur.

H  4. “Çin Seddi”: Ortaya iki paralel çizgi çizilerek hayalî bir Çin Seddi oluşturulur. Bir muhafız seçilir. Muhafızın görevi belirsiz sesler çıkararak tekerlemenin söylenmesini engellemektir. Beşer kişilik iki gruba ayrılan öğrencilerden ezberlediği tekerlemeyi söyleyenler muhafızı geçerek Çin Seddi’ni aşmış sayılır.

H  6. Eşini Bul:

- Belli sayıda seçilen atasözleri ikiye bölünerek bir sütuna yerleştirilir. Diğer sütuna ise ata­söz­le­ri­­­nin parçaları karışık olarak dizilir. Öğ­ren­ci­ler­den parçaları eşleştirerek atasözünü bir­leş­tir­me­le­ri istenir.

- Öğrencilerden kelimeleri karışık olarak söy­le­nen­ atasözünü düzenli hâle getirmeleri istenir.

- Atasözü ve deyimler için hikâyeler oluş­tu­ru­lur.

Müzik dinleme: Konuy­la/temayla ilgili sözsüz müzik dinlenir.

H Bir konu belirlenerek dinleme öncesi sorular hazırla­nır. Her öğrencinin hazırladığı sorular yazılır. Sonra amaçları aynı olan kişiler bir araya geti­rilerek üç kişilik gruplar oluştu­rulur. Sorular birleştirilip tek bir listeye dönüştürülür. Daha sonra kaydedilmiş bir konuşma dinlenir veya bir film  izlenir. Dinlediklerinin/izlediklerinin ha­zır­lanan sorulara cevap verip ver­mediği veya nasıl cevap ver­di­ğine dikkat edilir. Alınan ce­­vaplar grup arkadaşlarıyla kar­şı­­laş­tırılır. Anlaşılmayan nok­talar yeniden izlenerek/din­le­ne­rek öğrencilerin hangi ip uç­la­rı­na dikkat etmedikleri öğret­me­nin yar­dımıyla bulunur.

Gündem oluşturma: Ko­nuy­la ilgili gündemdeki bir gazete, televizyon haberi veya kitap sı­nıf ortamında paylaşılarak din­lenecek konuya ilgi uyandırılır.

Sorulara yönelik dinleme: Dinleneceklere/izleneceklere yö­­­ne­lik olarak hazırlanan so­ru­lar, daha önceden oluş­turulan gruplara  dağıtılır. Dinleme, sorulara cevap aramaya yönelik olarak yapılır.

H  Dinlenecek/izlenecek ko­nuy­la ilgili zihin haritası oluş­tu­ru­lur.

H  Kurgulama:

-Reklam yeniden kurgulanır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

-Hikâye yeniden kurgulanır.

-Masal yeniden kurgulanır.

.

Hatıra dinleme:

- Ünlü bir kişinin hatırası kendisinden/kasetten dinlenir.

- Yakın çevredeki birinin hatıraları dinlenir

33. Drama: İzlenenden ha­re­ketle canlandırma  yapılır.

34. Not etme: Dinlenendeki sayısal veriler not edilerek çıkarımlarda bulunulur.

35.Tutum belirleme: Ko­nuş­ma­cının tutumunu be­lir­gin­leş­ti­ren ifadeler listelenir.

Senaryo oluşturma: İz­le­nen­den hareketle farklı senaryolar ta­sarlar.

4. Fikrini belirtme: Öğ­ren­ci­le­re beyaz ve kırmızı kartlar da­ğıtılır. Konuşma devam eder­ken konuşmacının fikrine ka­tı­lan­lar beyaz, katılmayanlar kır­mı­zı kart gösterirler.

H  Müzik dinleme: Ko­nuy­la/temayla ilgili sözsüz müzik dinlenir.

Fiziksel hazırlık: Dinlemeye başlamadan önce zihin ve bedeni rahatlatacak hareketler yapılır.

3Beyin fırtınası: Katı­lım­cı­la­rın her birinin ko­nuy­la­ ilgili düşünceleri, hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edilir; sınıflandırılır.

H  2. Münazara: Düzenlenen bir münazarada dinleyici veya izleyici olarak yer alınır.

H  Bulmaca:

-Dinlenenlere/izlenenlere yöne­lik olarak hazırlanmış bulmaca çözülür.

-Dinlenenlere/izlenenlere yö­nelik olarak hazırlanmış bulmacada saklı kelimeler veya kavramlar bulunur.

H  10. Çelişeni bulma:

- Konuşmanın bütünlüğünü bozan ifadeler bulunur.

-Dinlenende/izlenende anlam bakımından çelişen ifadeler bulunur.

H  17. Diyalog tamamlama: Dinlenen metinle paralel olarak verilen çalışma kâğıdındaki boş bırakılan yerler uygun konuşma cümleleri ile tamamlanır.

17. Ben olsaydım: Kahraman ve­ya konuşmacının yerine ge­çil­e­rek  onların duygu ve düşünceleri ifa­de edilir.

22. Sıraya koyma: Din­le­nen­lerdeki/izlenenlerdeki za­man­­, olay, kişi, yer ve bilgiler sı­­ralanır.

H Kasetten, CD’den hatıra dinlenir.

HTek kişilik oyun izlenir.

H Film izlenir.

H  Hikâye dinler.

- Kaset veya CD’den dinlenir.

- Arkadaşından veya öğ­ret­me­­ninden dinler.

H Tezli bir konuşma dinlenir.

H Örnek bir kişinin hayat hikâyesini dinleme

24. Balık kılçığı oluş­tur­ma:­ Belirlenen bir so­run, çi­zi­len bir balık kılçığı şek­li­nin başına yazılır, sonra her bir alt sorun balığın bir kıl­çı­ğıy­mış gibi yer­leştirilir. Böylece ana soru­nun ortaya çıkmasına se­bep olan alt sorunlar be­lir­len­miş olur.

H  Farklı yönlerden dü­şü­nü­le­rek­  “Eğer... olsay­dı­/ol­masaydı, ne­ olurdu?” sorularına cevap ara­nır.

Şiir dinleme: Aynı duyguyu işleyen farklı şiirler dinlenir.

H  Duyguyu tahmin et! Öğret­men tarafından basit bir cümle bir teybe beş kere kaydedilir. Her seferinde yeni bir duyguyu yansıtmak için ses tonu değiş­tirilir. Öğrencilerin değişik tonla­malarla söylenen cümlelerdeki duyguları belirtmeleri istenir. Öğ­renciye doğru olarak tespit ettiği her duygu için bir puan verilir.  Sonra her defasında farklı ses tonuyla farklı duygular yansıtıl­ma­ya çalışılarak yeni bir cümlenin beş kez okunması sağlanır. Başa­rılı öğrencilere puan verilir.

H  7. Listeleme: Dinlenen /izlenen duygu, düşünce ve hayaller şemalaştırılır.

H   11. Küme oluşturma: Küme­lerden birine dinleme/izleme ön­cesi algıları, diğerine dinle­me/izleme sonrası algılar yazılır ve bunlar karşılaştırılır. Ortak olanlar kesişim kümesine yerleş­tirilir.

H   Araştırma:

-         Dinlenen bir türkünün hikâyesi araştırılır.

-         Dinlenen şiirin şairinin hayatı araştırılır.

H  Derleme: Dinlenilen halk hi­kâyesi, masal, tekerleme, bilmece gibi sözlü kültür ürünleri derlenir.

H  Ezberleme: Her hafta mani, şiir, tekerleme gi­bi türlerden örnek bir metin dinlenerek ez­ber­le­nir.

Türkü Senden Hikaye Benden: Öğren­cile­re bir türkü  dinletilerek türküyle ilgili öğ­ren­ci­ler­den bir hikaye yazmaları istenir.

Kelime Salatası: Dinlenen/izlenenlerde ge­çen kelimelerden oluşturulan bulmaca ka­re­le­rin­de­ki harf ve hecelerden yeni kelimeler oluş­tu­ru­lur.

 Kaynak:Türkçe Programı

Dinleme Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H Müzik dinleme: Konuyla/temayla ilgili sözlü/söz­süz müzik dinlenir.

H Fiziksel hazırlık: Dinlemeye başlanmadan ön­­ce 3-5 dakika zihin ve bedeni rahatlatacak hareketler ya­pı­lır.

H 4. “Araştıralım”: Konu ile ilgili elde edilen tüm bil­­­giler sınıf ortamında paylaşılır.

H Kendini izleme: Öğrencilerin dinleme sü­re­cin­deki gö­rün­tüleri kamerayla kaydedilir ve ken­di­lerine  iz­le­ti­lir.

H 2. “Çalar Saat”: Öğrenciler deney ve kont­rol gru­bu ola­rak ikiye ayrılır, gruplardan biri din­ler­­ken diğer grup arkadaşlarını gözlemler. Göz­lem­­le­nenlerin din­le­me sırasındaki tutumları ile il­gili not­lar alınır. Gruplar süre sonunda saatin çal­­masıyla rol değiştirir. Dinleme son­rası alınan not­lar paylaşılır.

H 5. Grup tartışması: Yaşanılan çevredeki en önemli sorunu belirlemek, batmakta olan şirketlerini kurtarmak, bireysel başarılarını arttırmak gibi konuları tartışmak üzere  birer grup oluşturularak bu çerçe­ve­­de  söz alınır. Bkz kılavuz

H Kaf Dağı’na Yolculuk” : Bir masal din­le­ne­rek çalışma kağıtları doldurulur, masalın sonu de­ğiştirilerek yeniden kurgulanır.

H “Sıra Sende”: Dinleme/izleme süreci yarıda ke­silerek dinlenenin/izlenenin devamı tahmin edilir.

H   Çizgi film/ film/animasyon izleme: Ka­za­nımlara yönelik olarak hazırlanan çalışma kâ­ğıtları  izlenen  çizgi filmden/ filmden/animasyondan ha­reketle doldurulur. İzlenenden yola çıkılarak grup içinde kısa konuşmalar yapılır. bkz kılavuz

H  3. Eşleştirme:

-Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelimeler karşılıklarıy­la eşleştirilir.

- Kelime, yerine kullanılabilecek eş ya da yakın anlamlısı ile eş­leş­tirilir.

- Kelime zıt anlamlısıyla eşleştirilir.

H 3. Listeleme: Dinlenenlerden/izlenenlerden hareketle kelime, deyim ve atasözü listeleri oluşturulur.

H 4. Zihin haritası oluşturma: Din­le­nen­le­rin/iz­­le­nenlerin hatırlanmasına yardımcı olacak anahtar kelimeler yazılır.

H 5. Başlık çalışması:

- Başlığın çağrıştırdıkları ile ilgili şema oluşturulur.

- Dinlenenlere/izlenenlere farklı başlıklar bulunur.

H 11. Örnekleme:

- Verilen açıklamaya örnek bulunur.

- Verilen örneğin açıklaması bulunur.

- Kişisel deneyimlerden örnekler verilir.

H  17. Kurgulama:

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların öncesine dair hikâyeler oluşturulur.

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların sonrasına dair hikâyeler oluşturulur.

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların kurgusu değiştirilir.

H 19. Şiir dinleme:

- Kaset, CD, öğretmen veya öğrencilerden şiir dinlenir. Dinlenen şiirdeki kafiyeli sözler bulunur.

”21. Müze ziyareti: Millî ve evrensel değerleri tanımak amacıyla yakın çevredeki müzeler ziyaret edilir. Ziyaret sırasında rehber dinlenir ve notlar alınır. Bkz kılavuz

H 6. Soru bankası oluşturma: Dinle­nenle­/iz­le­nen­­le ilgili sorular hazırlanır. Hazırlanan sorular bir kutuda toplanır. Ku­­rada seçilen soru, nitelikli bulunursa hazırlayan ve ce­vaplayan alkışlanır.

H “Dinlediklerimi Resimliyorum”: Din­le­nen­le­rin çağ­rı­şım­ları resimlenir.

H 1. “Beğendim, çünkü...”: Din­lenilen­le­rin/iz­le­nilenlerin beğenilme se­be­­bi­nin açıklandığı bir çi­zelge hazırlanır. (çalışma kağıdı numarası ver!)

H   Listeleme: Dinlenende/izlenende geçen yer ad­ları not edilir.

H  Sözlük oluşturma: İsim veya fiillerden sözlük oluşturulur.

H  4. “Çin Seddi”: Ortaya iki paralel çizgi çizilerek hayalî bir Çin Seddi oluşturulur. Bir muhafız seçilir. Muhafızın görevi belirsiz sesler çıkararak tekerlemenin söylenmesini engellemektir. Beşer kişilik iki gruba ayrılan öğrencilerden ezberlediği tekerlemeyi söyleyenler muhafızı geçerek Çin Seddi’ni aşmış sayılır.

H  6. Eşini Bul:

- Belli sayıda seçilen atasözleri ikiye bölünerek bir sütuna yerleştirilir. Diğer sütuna ise ata­söz­le­ri­­­nin parçaları karışık olarak dizilir. Öğ­ren­ci­ler­den parçaları eşleştirerek atasözünü bir­leş­tir­me­le­ri istenir.

- Öğrencilerden kelimeleri karışık olarak söy­le­nen­ atasözünü düzenli hâle getirmeleri istenir.

- Atasözü ve deyimler için hikâyeler oluş­tu­ru­lur.

Müzik dinleme: Konuy­la/temayla ilgili sözsüz müzik dinlenir.

H Bir konu belirlenerek dinleme öncesi sorular hazırla­nır. Her öğrencinin hazırladığı sorular yazılır. Sonra amaçları aynı olan kişiler bir araya geti­rilerek üç kişilik gruplar oluştu­rulur. Sorular birleştirilip tek bir listeye dönüştürülür. Daha sonra kaydedilmiş bir konuşma dinlenir veya bir film  izlenir. Dinlediklerinin/izlediklerinin ha­zır­lanan sorulara cevap verip ver­mediği veya nasıl cevap ver­di­ğine dikkat edilir. Alınan ce­­vaplar grup arkadaşlarıyla kar­şı­­laş­tırılır. Anlaşılmayan nok­talar yeniden izlenerek/din­le­ne­rek öğrencilerin hangi ip uç­la­rı­na dikkat etmedikleri öğret­me­nin yar­dımıyla bulunur.

Gündem oluşturma: Ko­nuy­la ilgili gündemdeki bir gazete, televizyon haberi veya kitap sı­nıf ortamında paylaşılarak din­lenecek konuya ilgi uyandırılır.

Sorulara yönelik dinleme: Dinleneceklere/izleneceklere yö­­­ne­lik olarak hazırlanan so­ru­lar, daha önceden oluş­turulan gruplara  dağıtılır. Dinleme, sorulara cevap aramaya yönelik olarak yapılır.

H  Dinlenecek/izlenecek ko­nuy­la ilgili zihin haritası oluş­tu­ru­lur.

H  Kurgulama:

-Reklam yeniden kurgulanır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

-Hikâye yeniden kurgulanır.

-Masal yeniden kurgulanır.

.

Hatıra dinleme:

- Ünlü bir kişinin hatırası kendisinden/kasetten dinlenir.

- Yakın çevredeki birinin hatıraları dinlenir

33. Drama: İzlenenden ha­re­ketle canlandırma  yapılır.

34. Not etme: Dinlenendeki sayısal veriler not edilerek çıkarımlarda bulunulur.

35.Tutum belirleme: Ko­nuş­ma­cının tutumunu be­lir­gin­leş­ti­ren ifadeler listelenir.

Senaryo oluşturma: İz­le­nen­den hareketle farklı senaryolar ta­sarlar.

4. Fikrini belirtme: Öğ­ren­ci­le­re beyaz ve kırmızı kartlar da­ğıtılır. Konuşma devam eder­ken konuşmacının fikrine ka­tı­lan­lar beyaz, katılmayanlar kır­mı­zı kart gösterirler.

H  Müzik dinleme: Ko­nuy­la/temayla ilgili sözsüz müzik dinlenir.

Fiziksel hazırlık: Dinlemeye başlamadan önce zihin ve bedeni rahatlatacak hareketler yapılır.

3Beyin fırtınası: Katı­lım­cı­la­rın her birinin ko­nuy­la­ ilgili düşünceleri, hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edilir; sınıflandırılır.

H  2. Münazara: Düzenlenen bir münazarada dinleyici veya izleyici olarak yer alınır.

H  Bulmaca:

-Dinlenenlere/izlenenlere yöne­lik olarak hazırlanmış bulmaca çözülür.

-Dinlenenlere/izlenenlere yö­nelik olarak hazırlanmış bulmacada saklı kelimeler veya kavramlar bulunur.

H  10. Çelişeni bulma:

- Konuşmanın bütünlüğünü bozan ifadeler bulunur.

-Dinlenende/izlenende anlam bakımından çelişen ifadeler bulunur.

H  17. Diyalog tamamlama: Dinlenen metinle paralel olarak verilen çalışma kâğıdındaki boş bırakılan yerler uygun konuşma cümleleri ile tamamlanır.

17. Ben olsaydım: Kahraman ve­ya konuşmacının yerine ge­çil­e­rek  onların duygu ve düşünceleri ifa­de edilir.

22. Sıraya koyma: Din­le­nen­lerdeki/izlenenlerdeki za­man­­, olay, kişi, yer ve bilgiler sı­­ralanır.

H Kasetten, CD’den hatıra dinlenir.

HTek kişilik oyun izlenir.

H Film izlenir.

H  Hikâye dinler.

- Kaset veya CD’den dinlenir.

- Arkadaşından veya öğ­ret­me­­ninden dinler.

H Tezli bir konuşma dinlenir.

H Örnek bir kişinin hayat hikâyesini dinleme

24. Balık kılçığı oluş­tur­ma:­ Belirlenen bir so­run, çi­zi­len bir balık kılçığı şek­li­nin başına yazılır, sonra her bir alt sorun balığın bir kıl­çı­ğıy­mış gibi yer­leştirilir. Böylece ana soru­nun ortaya çıkmasına se­bep olan alt sorunlar be­lir­len­miş olur.

H  Farklı yönlerden dü­şü­nü­le­rek­  “Eğer... olsay­dı­/ol­masaydı, ne­ olurdu?” sorularına cevap ara­nır.

Şiir dinleme: Aynı duyguyu işleyen farklı şiirler dinlenir.

H  Duyguyu tahmin et! Öğret­men tarafından basit bir cümle bir teybe beş kere kaydedilir. Her seferinde yeni bir duyguyu yansıtmak için ses tonu değiş­tirilir. Öğrencilerin değişik tonla­malarla söylenen cümlelerdeki duyguları belirtmeleri istenir. Öğ­renciye doğru olarak tespit ettiği her duygu için bir puan verilir.  Sonra her defasında farklı ses tonuyla farklı duygular yansıtıl­ma­ya çalışılarak yeni bir cümlenin beş kez okunması sağlanır. Başa­rılı öğrencilere puan verilir.

H  7. Listeleme: Dinlenen /izlenen duygu, düşünce ve hayaller şemalaştırılır.

H   11. Küme oluşturma: Küme­lerden birine dinleme/izleme ön­cesi algıları, diğerine dinle­me/izleme sonrası algılar yazılır ve bunlar karşılaştırılır. Ortak olanlar kesişim kümesine yerleş­tirilir.

H   Araştırma:

-         Dinlenen bir türkünün hikâyesi araştırılır.

-         Dinlenen şiirin şairinin hayatı araştırılır.

H  Derleme: Dinlenilen halk hi­kâyesi, masal, tekerleme, bilmece gibi sözlü kültür ürünleri derlenir.

H  Ezberleme: Her hafta mani, şiir, tekerleme gi­bi türlerden örnek bir metin dinlenerek ez­ber­le­nir.

Türkü Senden Hikaye Benden: Öğren­cile­re bir türkü  dinletilerek türküyle ilgili öğ­ren­ci­ler­den bir hikaye yazmaları istenir.

Kelime Salatası: Dinlenen/izlenenlerde ge­çen kelimelerden oluşturulan bulmaca ka­re­le­rin­de­ki harf ve hecelerden yeni kelimeler oluş­tu­ru­lur.

 Kaynak:Türkçe Programı

Konuşma Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H   Soru hazırlama: Herhangi bir konu seçilir. Seçilen konunun özellikleri ortaya çıkarılır. Bu özelliklerle ilgili sorular hazırlanır.

H   Beyin fırtınası: Bir konu belirlenir. Ko­nuy­la­ ilgili ilk anda akla gelenler, hiç­bir sınırlamaya tâbi tutulmadan söylenir. Söylenenler tahtaya yazılır. Anlamca ilgili olanlar gruplandırılarak konuşma sırasında kullanılacak olan kelimeler belirlenir.

H   Hikâye anlatma: Konu/tema ile ilgili fıkra, hikâye an­la­­tılır.

H   İlgili olanı bulma: Konuşma konu­suy­­­­la il­gi­­li fıkra, atasözü, deyim, özdeyiş...  bu­­­­­­­lu­­nur.

H  Canlandırma:

-          Pandomima yapılır.

-          Kukla oynatılır.

-          Hacivat ve Karagöz oy­natılır/can­­landırılır.

H  Tonlama: Bir cümle farklı duy­­­gu ­tonlarıyla söylenir. (yüz ifadelerinin olduğu çalışma kağıdı)

H  Yorumlama:

- Bir fotoğraf veya re­sim hakkında konuşulur.

- Gazete ve der­gi­ler­deki insanların yüz ifa­de­le­ri hakkında ko­nuşulur.

- Gazete veya dergiler­de­ki görsel unsurlarla ilgili konuşulur.

- Düzeye uy­gun­ bir karikatür hakkında ko­nu­şu­lur.

 “Sinemadan sonra”: İzlenilen bir fil­m­/çiz­gi film/animasyon anlatılır.

  1. “Konuşan fotoğraflar”: Birbiriyle ilgili ve­ bir­­­­birini tamamlayan fotoğraflar seçilerek öğ­ren­ci­lere gösterilir. Belli bir süre verilerek öğ­ren­ci­ler­­den bu fotoğraflarda neyin anlatıldığını hi­kâ­ye et­­meleri istenir.

Tartışma: Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerle birlikte güncel bir konu belirlenir. Konu hakkında bir hafta araştırma yapılır. Belirlenen günde iki grup tartışır. Sunumlarına, konuya hakimiyetlerine ve toplum karşısında konuşmalarına puan verilir. En yüksek puanı alan grup ödüllendirilir. Bkz kılavuz

 Yarışma:

- Masal anlatma yarışması düzenlenir.

- Şiir okuma yarışması düzenlenir.

Günün sözü/haftanın sözü: Temay­la/konuyla ilgili bir özdeyiş, gü­nün­ veya haf­ta­nın sözü olarak seçilir. Sınıf panosuna veya tahtaya yazılarak düşündürdükleri hakkında konuşulur.

Yerine geçme: Öğretmen tarafından olaya da­yalı bir konu seçilerek sınıfta anlatılır. Öğ­ren­ci­ler “Ben olsaydım...” düşüncesinden hareketle ola­yı kendine göre yeniden yorumlar.

Rüya anlatma: Rüyalar hakkında konuşulur.

Çapraz Soru: Bir konu seçilir. Üç kişilik gruplara ayrılan öğrencilerden ikisi konu ile ilgili soru sorarken üçüncü öğrenci cevaplandırır. (bkz kılavuz)

H 12. Bizim Usta’nın mutfağından: Gelenek­sel bir yemeğin yapılışı an­latılır.

H 17. Öğüt verme: Ödevini zama­nın­da teslim eden ve etmeyen olmak üzere iki tip öğrenci can­lan­dı­­rılır. Zamanı iyi de­ğer­lendiremeyen öğrenciye ar­­kadaşı ta­ra­fından öğütler verilir.

H 24. Diyalog kurma: Ne­za­ket ifa­de­le­ri içeren di­ya­loglar ku­ru­lur.

H 1. “Maymun gözünü açtı”: Deyim ve ata­söz­le­rinin hi­kâyesi anlatılır. Bkz kılavuz

H  2. “Bir Kuş Olsaydım!”: Öğrenciler ken­di­le­ri­ni bir kuş olarak hayal ederler. Nereye ve kimin ya­­nına gitmek istediklerini sebepleriyle an­la­tır­lar.

H   6. Tanıtma: “Ben kimim, yaşa­dı­ğım yer ne­re­si ve ailemdeki yerim nedir?” sorularından yo­la çıkılarak duyguları da içeren bir konuşma ya­pı­lır.

”  7. “Ben Bir Rehberim”: Yaşanılan böl­gedeki ta­rihî mekânlara veya  doğal güzelliği olan yerlere gezi düzenlenir. Öğrencilerden biri ve­ya bir­ka­çı rehber olarak görevlendirilir. Görevli öğ­­renciler tanıtacakları mekânlarla ilgili ye­terli bil­­gi toplarlar. Gezi sırasında ar­ka­daş­la­rı­na reh­ber­­lik yaparak mekânı tanıtırlar.

H  10. Drama: “İzin alma, istekte bulunma vb.” du­rumlara ilişkin canlandırma yapılır.

“Hayallerim ve Ben”: Öğrencilere ha­yal­le­ri­ni gerçekleştiren bir kişinin hayatından bir bölüm an­latılır. Öğrencilerden kendi hayallerini an­lat­ma­la­rı istenir.

H 2. Yarışma: Öğretmen tarafından bir haber met­ni seçilir. Farklı öğrencilere bu metin oku­tularak en güzel okuyan öğrenci ödül­len­di­ri­lir.

H 3. Belirli bir konuda münazara yapılır. çalışma kağıdı

H 5. Basın toplantısı: Öğrenciler gruplara ay­rı­la­rak basın top­lan­tı­sı düzenlemek üzere gö­rev­len­dirilir (raportör, söz­cü, gazete muhabiri vb.). Okul ve­ya sınıfta çevre te­mizliği ile ilgili yapılan ça­lış­malar bu basın top­lantısında duyurulur.

H  “Ağzı Olan Konuşsun: Sınıfta belirli günlerde, herhangi bir konuda öğrencilerin konuşmalarını sağlamak için konuşma saatleri düzenlenir. Öğrencilerin bu etkinliğe katılımlarını sağlamak amacıyla teşvik edici güdülemelerde bulunulur.

H  Soru hazırlama: Konuyla ilgili sorular ha­­zır­­lanır.

H  Beyin fırtınası: Ko­nuy­la­ ilgili dü­şün­ce­ler, hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edi­­lir. Alınan notlardan yararlanılarak konuşulur.

H Konu/tema ile ilgili deneyimler anlatılır.

İlgili olanı bulma: Konuşma ko­nu­­­suy­la il­­­­gili atasözü, deyim, öz­deyiş vb. bu­lu­nur.

Söyletmeyin beni aynalar!: Konuşma metnini hazırladıktan sonra aynanın karşısına geçer ve konuşma provaları yapar.

H Drama: Bir tiyatro oyunu sahne­le­nir.

H  Düzeye uygun, izlenilen bir film, ti­yat­ro vb. an­la­tı­lır.

H 3. Seviyeye uygun bir karikatür yo­rum­la­nır.

H  3. Soyut bir resim hakkında konuşulur.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H  3. Sanatsal özelliği olan bir resim hak­kın­da konuşulur.

H 3. Seviyeye uygun sanat veya kültürel içe­rikli bir radyo, televizyon programı değerlendirilir.

Güzel bir gün: Öğretmen ya­şa­dığı güzel ve kötü bir günü sı­nıf­la paylaşır. Öğrencilerden ken­di tecrübelerini anlatmaları is­te­nir.  İkili liste yapılır. Birine ya­şa­­­­­dıkları kötü günde baş­la­rın­dan­ ge­çenleri, diğerine de güzel bir­ güne dönüştürmek için neler ya­şa­nması gerektiği yazılır. Oluş­tu­rulan listeden hareketle öğ­ren­ci­ler kötü ve güzel günü içe­ren ken­di hikâyelerini anlatırlar.

H  Münazara yapılır.

H  Forum düzenlenir.

H Panel düzenlenir.

H Atasözleri, deyim atışması ya­pı­lır.

H  Okunan bir kitabın eleştirisi ya­pı­lır.

H  Münazaraya katılır.

H  Seviyeye uygun film izler.

H  Sunuculuk yapar.

H Başarılarını kutlamada kullanacak­la­rı grup tezahüratı belirlenir.

H Tarihteki ve günümüzdeki ünlüler buluş­tu­­rulup sohbet ettirilir.

H 8. Konuya uygun fıkra anlatılır.

H 38. Röportaj yapma: Herhangi bir mes­lek­ mensubuyla röportaj yapılır.

Resimlerle efsane: Öğrenciler resimledikleri bir efsaneyi sözlü olarak anlatırlar. Öğrenciler grup­lara ayrılır. Her grupta, bazı öğ­renciler hikâye anlatıcılığı ba­zıları da resimleme gö­rev­lerini üstelenirler. Hikaye anlatıcıları, seçtikleri hikâye veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında bölüşürler. Resimleme görevini üstlenen öğrenciler, o döneme ait el sanatlarını araştırarak önem­li olayları resimlerle an­la­tırlar. O döneme ait kıyafet ve mü­zik de kullanılabilir. Her grup, anlatacakları hikaye veya ef­sane ile ilgili ön bilgilerin yer al­dığı  bir davetiye hazırlar. Di­ğer sınıflar arkadaşlarına ve aile­lerine hazırladıkları prog­ra­mı sunarlar.

H 3. Araştırma: Konu ile ilgili kitap, gazete, der­gi ve internette araş­tırma yapılarak bilgi, re­sim ve fo­toğraflar toplanır.

H 13. “Belgelerim” e Kaydet: Konuş­ma­­­da kul­­la­nı­­lacak anahtar ke­li­me­ler­le hi­kâye oluş­tu­ru­lur.

Arkası Yarın : Bir tiyatro oyunu belirlenir ve okulda bulu­nan mik­ro­fon kullanılarak tüm okula yayın yapılır.

Tonlama: Bir cümle farklı duygu tonlarıyla söy­lenir.

“Ah bir bakan olsam!”: Bir okul açılışında ko­nuşma yapmak üzere öğrencilerden Millî Eğitim Bakanı rolünü üstlenmeleri istenir. Böyle bir konuşmayı planlayıp yazmaları ve top­lu­luk karşısında konuşma yap­ma­ları istenir.

Tanıtma: İzlenen bir filmin eleş­ti­ri­si ya­pı­lır.

H 1. Sunu hazırlama: Bilimsel bir konu hak­kın­­da sunum yapılır.

H 2. Melodi Gezgini : Dinlenen bir müzik par­ça­sının uyan­dır­dı­ğı duygu, düşünce ve hayaller an­latılır.

H 3. Gizli Yüz : Gazete veya dergilerdeki in­san­ların yüz ifa­delerinden hareketle konuşulur.

H  Açık oturum düzenlenir.

H   Konferans verilir.

H   Panel düzenlenir.

H   Canlandırma: Tarihteki veya günü­müz­deki ün­lü­ler ile hayalî bir soh­bet yapılır.

H   Röportaj yapma: Tarihteki veya günü­müz­de­ki ünlüler öğren­ci­ler ta­ra­fından canlandırılarak kar­­şı­lı­k­lı konuş­tu­rulur.

Canlandırma/Anlatma: Öğrencilerden biri ta­rihî bir olayı veya be­­ğendiği bir hikâyeyi seçer. Med­dah kıyafetinde hikâyenin konu­su­na ve can­lan­­dır­dı­ğı şahıs veya varlığın özelliğine uy­gun bir üslupla hi­kâ­yeyi anlatır.

Hikâye anlatma: Bir türkünün hikâ­yesi anlatılır.

” 13. “Gezip gördüklerim”: Yaşanılan böl­ge­nin ta­rihî mekânları ve doğal güzellikleri olan yer­­le­ri­ne gezi düzenlenir. Öğ­­rencilerden gezi öncesi gidecekleri mekânlarla ilgili ye­terli bil­­gi toplamaları istenir. Gezi sırasında gördükleri ve edindikleri izlenimler, daha önce elde ettikleri bilgilerle birleştirilerek sınıf içinde gezdikleri yerle ilgili değerlendirme yapılır.

H  1. Atışma: Belirlenen konuda  deyim ve ata­söz­leri atışması yapılır.

H 6. Diyalog kurma:

-Bes­le­nmek istenen bir hayvan ko­nu­sun­da anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır.

- Gitmek istenilen bir yer hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve bu sınıfta can­lan­dı­rılır.

- Sahip olmak istenen meslek hakkında anne ve ba­banın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sı­nıfta can­lan­dı­rılır.

H 9. Tanıtma: Tanınan biri hak­kın­­da­ki­ iz­le­nim­ler anlatılır.

H 13. Eleştirme: Bir reklamın eleş­ti­ri­si­ ya­pı­lır.

H   Tanıtma: Film, tiyatro oyunu veya kitap tanıtılır.

H  5. Atışma: Mani atışması yapılır.

H   Beni dinler misin?: Öğren­ci­ler tarafından seslendirilen hi­kâ­ye,  fık­ra, şiir, te­ker­le­me, anı, bil­me­ce, atasözü veya özlü sözlerden oluşan  bir kaset dol­durulur. Ka­sete bir isim bulunur. Kaset ka­pa­ğı tasarlanır. Reklam afi­şi ha­­zır­la­narak satışa sunulur.

 Kaynak:Türkçe Programı

Konuşma Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H   Soru hazırlama: Herhangi bir konu seçilir. Seçilen konunun özellikleri ortaya çıkarılır. Bu özelliklerle ilgili sorular hazırlanır.

H   Beyin fırtınası: Bir konu belirlenir. Ko­nuy­la­ ilgili ilk anda akla gelenler, hiç­bir sınırlamaya tâbi tutulmadan söylenir. Söylenenler tahtaya yazılır. Anlamca ilgili olanlar gruplandırılarak konuşma sırasında kullanılacak olan kelimeler belirlenir.

H   Hikâye anlatma: Konu/tema ile ilgili fıkra, hikâye an­la­­tılır.

H   İlgili olanı bulma: Konuşma konu­suy­­­­la il­gi­­li fıkra, atasözü, deyim, özdeyiş...  bu­­­­­­­lu­­nur.

H  Canlandırma:

-          Pandomima yapılır.

-          Kukla oynatılır.

-          Hacivat ve Karagöz oy­natılır/can­­landırılır.

H  Tonlama: Bir cümle farklı duy­­­gu ­tonlarıyla söylenir. (yüz ifadelerinin olduğu çalışma kağıdı)

H  Yorumlama:

- Bir fotoğraf veya re­sim hakkında konuşulur.

- Gazete ve der­gi­ler­deki insanların yüz ifa­de­le­ri hakkında ko­nuşulur.

- Gazete veya dergiler­de­ki görsel unsurlarla ilgili konuşulur.

- Düzeye uy­gun­ bir karikatür hakkında ko­nu­şu­lur.

 “Sinemadan sonra”: İzlenilen bir fil­m­/çiz­gi film/animasyon anlatılır.

  1. “Konuşan fotoğraflar”: Birbiriyle ilgili ve­ bir­­­­birini tamamlayan fotoğraflar seçilerek öğ­ren­ci­lere gösterilir. Belli bir süre verilerek öğ­ren­ci­ler­­den bu fotoğraflarda neyin anlatıldığını hi­kâ­ye et­­meleri istenir.

Tartışma: Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerle birlikte güncel bir konu belirlenir. Konu hakkında bir hafta araştırma yapılır. Belirlenen günde iki grup tartışır. Sunumlarına, konuya hakimiyetlerine ve toplum karşısında konuşmalarına puan verilir. En yüksek puanı alan grup ödüllendirilir. Bkz kılavuz

 Yarışma:

- Masal anlatma yarışması düzenlenir.

- Şiir okuma yarışması düzenlenir.

Günün sözü/haftanın sözü: Temay­la/konuyla ilgili bir özdeyiş, gü­nün­ veya haf­ta­nın sözü olarak seçilir. Sınıf panosuna veya tahtaya yazılarak düşündürdükleri hakkında konuşulur.

Yerine geçme: Öğretmen tarafından olaya da­yalı bir konu seçilerek sınıfta anlatılır. Öğ­ren­ci­ler “Ben olsaydım...” düşüncesinden hareketle ola­yı kendine göre yeniden yorumlar.

Rüya anlatma: Rüyalar hakkında konuşulur.

Çapraz Soru: Bir konu seçilir. Üç kişilik gruplara ayrılan öğrencilerden ikisi konu ile ilgili soru sorarken üçüncü öğrenci cevaplandırır. (bkz kılavuz)

H 12. Bizim Usta’nın mutfağından: Gelenek­sel bir yemeğin yapılışı an­latılır.

H 17. Öğüt verme: Ödevini zama­nın­da teslim eden ve etmeyen olmak üzere iki tip öğrenci can­lan­dı­­rılır. Zamanı iyi de­ğer­lendiremeyen öğrenciye ar­­kadaşı ta­ra­fından öğütler verilir.

H 24. Diyalog kurma: Ne­za­ket ifa­de­le­ri içeren di­ya­loglar ku­ru­lur.

H 1. “Maymun gözünü açtı”: Deyim ve ata­söz­le­rinin hi­kâyesi anlatılır. Bkz kılavuz

H  2. “Bir Kuş Olsaydım!”: Öğrenciler ken­di­le­ri­ni bir kuş olarak hayal ederler. Nereye ve kimin ya­­nına gitmek istediklerini sebepleriyle an­la­tır­lar.

H   6. Tanıtma: “Ben kimim, yaşa­dı­ğım yer ne­re­si ve ailemdeki yerim nedir?” sorularından yo­la çıkılarak duyguları da içeren bir konuşma ya­pı­lır.

”  7. “Ben Bir Rehberim”: Yaşanılan böl­gedeki ta­rihî mekânlara veya  doğal güzelliği olan yerlere gezi düzenlenir. Öğrencilerden biri ve­ya bir­ka­çı rehber olarak görevlendirilir. Görevli öğ­­renciler tanıtacakları mekânlarla ilgili ye­terli bil­­gi toplarlar. Gezi sırasında ar­ka­daş­la­rı­na reh­ber­­lik yaparak mekânı tanıtırlar.

H  10. Drama: “İzin alma, istekte bulunma vb.” du­rumlara ilişkin canlandırma yapılır.

“Hayallerim ve Ben”: Öğrencilere ha­yal­le­ri­ni gerçekleştiren bir kişinin hayatından bir bölüm an­latılır. Öğrencilerden kendi hayallerini an­lat­ma­la­rı istenir.

H 2. Yarışma: Öğretmen tarafından bir haber met­ni seçilir. Farklı öğrencilere bu metin oku­tularak en güzel okuyan öğrenci ödül­len­di­ri­lir.

H 3. Belirli bir konuda münazara yapılır. çalışma kağıdı

H 5. Basın toplantısı: Öğrenciler gruplara ay­rı­la­rak basın top­lan­tı­sı düzenlemek üzere gö­rev­len­dirilir (raportör, söz­cü, gazete muhabiri vb.). Okul ve­ya sınıfta çevre te­mizliği ile ilgili yapılan ça­lış­malar bu basın top­lantısında duyurulur.

H  “Ağzı Olan Konuşsun: Sınıfta belirli günlerde, herhangi bir konuda öğrencilerin konuşmalarını sağlamak için konuşma saatleri düzenlenir. Öğrencilerin bu etkinliğe katılımlarını sağlamak amacıyla teşvik edici güdülemelerde bulunulur.

H  Soru hazırlama: Konuyla ilgili sorular ha­­zır­­lanır.

H  Beyin fırtınası: Ko­nuy­la­ ilgili dü­şün­ce­ler, hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edi­­lir. Alınan notlardan yararlanılarak konuşulur.

H Konu/tema ile ilgili deneyimler anlatılır.

İlgili olanı bulma: Konuşma ko­nu­­­suy­la il­­­­gili atasözü, deyim, öz­deyiş vb. bu­lu­nur.

Söyletmeyin beni aynalar!: Konuşma metnini hazırladıktan sonra aynanın karşısına geçer ve konuşma provaları yapar.

H Drama: Bir tiyatro oyunu sahne­le­nir.

H  Düzeye uygun, izlenilen bir film, ti­yat­ro vb. an­la­tı­lır.

H 3. Seviyeye uygun bir karikatür yo­rum­la­nır.

H  3. Soyut bir resim hakkında konuşulur.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H  3. Sanatsal özelliği olan bir resim hak­kın­da konuşulur.

H 3. Seviyeye uygun sanat veya kültürel içe­rikli bir radyo, televizyon programı değerlendirilir.

Güzel bir gün: Öğretmen ya­şa­dığı güzel ve kötü bir günü sı­nıf­la paylaşır. Öğrencilerden ken­di tecrübelerini anlatmaları is­te­nir.  İkili liste yapılır. Birine ya­şa­­­­­dıkları kötü günde baş­la­rın­dan­ ge­çenleri, diğerine de güzel bir­ güne dönüştürmek için neler ya­şa­nması gerektiği yazılır. Oluş­tu­rulan listeden hareketle öğ­ren­ci­ler kötü ve güzel günü içe­ren ken­di hikâyelerini anlatırlar.

H  Münazara yapılır.

H  Forum düzenlenir.

H Panel düzenlenir.

H Atasözleri, deyim atışması ya­pı­lır.

H  Okunan bir kitabın eleştirisi ya­pı­lır.

H  Münazaraya katılır.

H  Seviyeye uygun film izler.

H  Sunuculuk yapar.

H Başarılarını kutlamada kullanacak­la­rı grup tezahüratı belirlenir.

H Tarihteki ve günümüzdeki ünlüler buluş­tu­­rulup sohbet ettirilir.

H 8. Konuya uygun fıkra anlatılır.

H 38. Röportaj yapma: Herhangi bir mes­lek­ mensubuyla röportaj yapılır.

Resimlerle efsane: Öğrenciler resimledikleri bir efsaneyi sözlü olarak anlatırlar. Öğrenciler grup­lara ayrılır. Her grupta, bazı öğ­renciler hikâye anlatıcılığı ba­zıları da resimleme gö­rev­lerini üstelenirler. Hikaye anlatıcıları, seçtikleri hikâye veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında bölüşürler. Resimleme görevini üstlenen öğrenciler, o döneme ait el sanatlarını araştırarak önem­li olayları resimlerle an­la­tırlar. O döneme ait kıyafet ve mü­zik de kullanılabilir. Her grup, anlatacakları hikaye veya ef­sane ile ilgili ön bilgilerin yer al­dığı  bir davetiye hazırlar. Di­ğer sınıflar arkadaşlarına ve aile­lerine hazırladıkları prog­ra­mı sunarlar.

H 3. Araştırma: Konu ile ilgili kitap, gazete, der­gi ve internette araş­tırma yapılarak bilgi, re­sim ve fo­toğraflar toplanır.

H 13. “Belgelerim” e Kaydet: Konuş­ma­­­da kul­­la­nı­­lacak anahtar ke­li­me­ler­le hi­kâye oluş­tu­ru­lur.

Arkası Yarın : Bir tiyatro oyunu belirlenir ve okulda bulu­nan mik­ro­fon kullanılarak tüm okula yayın yapılır.

Tonlama: Bir cümle farklı duygu tonlarıyla söy­lenir.

“Ah bir bakan olsam!”: Bir okul açılışında ko­nuşma yapmak üzere öğrencilerden Millî Eğitim Bakanı rolünü üstlenmeleri istenir. Böyle bir konuşmayı planlayıp yazmaları ve top­lu­luk karşısında konuşma yap­ma­ları istenir.

Tanıtma: İzlenen bir filmin eleş­ti­ri­si ya­pı­lır.

H 1. Sunu hazırlama: Bilimsel bir konu hak­kın­­da sunum yapılır.

H 2. Melodi Gezgini : Dinlenen bir müzik par­ça­sının uyan­dır­dı­ğı duygu, düşünce ve hayaller an­latılır.

H 3. Gizli Yüz : Gazete veya dergilerdeki in­san­ların yüz ifa­delerinden hareketle konuşulur.

H  Açık oturum düzenlenir.

H   Konferans verilir.

H   Panel düzenlenir.

H   Canlandırma: Tarihteki veya günü­müz­deki ün­lü­ler ile hayalî bir soh­bet yapılır.

H   Röportaj yapma: Tarihteki veya günü­müz­de­ki ünlüler öğren­ci­ler ta­ra­fından canlandırılarak kar­­şı­lı­k­lı konuş­tu­rulur.

Canlandırma/Anlatma: Öğrencilerden biri ta­rihî bir olayı veya be­­ğendiği bir hikâyeyi seçer. Med­dah kıyafetinde hikâyenin konu­su­na ve can­lan­­dır­dı­ğı şahıs veya varlığın özelliğine uy­gun bir üslupla hi­kâ­yeyi anlatır.

Hikâye anlatma: Bir türkünün hikâ­yesi anlatılır.

” 13. “Gezip gördüklerim”: Yaşanılan böl­ge­nin ta­rihî mekânları ve doğal güzellikleri olan yer­­le­ri­ne gezi düzenlenir. Öğ­­rencilerden gezi öncesi gidecekleri mekânlarla ilgili ye­terli bil­­gi toplamaları istenir. Gezi sırasında gördükleri ve edindikleri izlenimler, daha önce elde ettikleri bilgilerle birleştirilerek sınıf içinde gezdikleri yerle ilgili değerlendirme yapılır.

H  1. Atışma: Belirlenen konuda  deyim ve ata­söz­leri atışması yapılır.

H 6. Diyalog kurma:

-Bes­le­nmek istenen bir hayvan ko­nu­sun­da anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır.

- Gitmek istenilen bir yer hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve bu sınıfta can­lan­dı­rılır.

- Sahip olmak istenen meslek hakkında anne ve ba­banın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sı­nıfta can­lan­dı­rılır.

H 9. Tanıtma: Tanınan biri hak­kın­­da­ki­ iz­le­nim­ler anlatılır.

H 13. Eleştirme: Bir reklamın eleş­ti­ri­si­ ya­pı­lır.

H   Tanıtma: Film, tiyatro oyunu veya kitap tanıtılır.

H  5. Atışma: Mani atışması yapılır.

H   Beni dinler misin?: Öğren­ci­ler tarafından seslendirilen hi­kâ­ye,  fık­ra, şiir, te­ker­le­me, anı, bil­me­ce, atasözü veya özlü sözlerden oluşan  bir kaset dol­durulur. Ka­sete bir isim bulunur. Kaset ka­pa­ğı tasarlanır. Reklam afi­şi ha­­zır­la­narak satışa sunulur.

 Kaynak:Türkçe Programı

Okuma-Anlama Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Ne Okuyacağız? Öğretmen tarafından me­tinle ilgili resim, fotoğraf, ka­­ri­katür, grafik gibi gör­sel un­­sur­­lar­ gösterilir. Öğ­ren­cilerin bunlar hak­kında düşünmeleri ve oku­­yacakları ile ilgili tah­­min­de bu­lun­ma­la­rı is­tenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Fikir­le­ri­ni be­­lir­­tip tartışmaları için sözsüz müzik eş­­li­ğin­de 5 da­­­kika za­­man ta­nı­­nır. Her grubun söz al­­­­ması sağ­la­nır. Bkz kılavuz

Ne Çağrıştırıyor? Metnin başlığından ha­­re­­ket­­le beyin fırtınası yapılır ve söy­le­nen­­lerden konu ile ilgili olanlar sınıf­lan­dırılır.

Bir Cümlem Var: Öğrencileri konuya ha­­­zır­­­­lamak için konuyla ilgili başka kay­nak­lardan alın­mış bir cümle veya paragraf oku­­nur. Öğrencilerin bu alıntı üzerine ko­nuş­­­ma­ları sağlanır.

Tekerleme söyleyelim : Bu etkinlik farklı şe­killerde yapılabilir:

- Öğrenciler grup­­la­ra ayrılır. Bir te­ker­le­me ve­ri­le­­rek gruptaki her öğrenci tarafından sı­ray­la­ okunur.

-  Tekerleme bölünerek kart­la­ra ya­zılır. Bu kart­lar karışık bir şekilde tahtaya yapıştırı­lır. Öğ­ren­ci­lerden tekerlemenin aslını bul­ma­ları istenir.

- Teker­le­me­ler, gruplara ayrılan öğren­ci­­­­­le­re liste hâlinde dağıtılır. Her gru­bun, ve­­ri­len­ tekerlemeyi ha­tasız oku­­­­yan öğ­ren­­ci­si/öğ­rencileri kendi grubu tarafından belirlenir ve bun­lardan yeni grup­lar oluş­­­­tu­ru­­larak ve­ri­len­ lis­te­de­ki te­­­­ker­­­l­e­me­­le­ri oku­­maları is­­­te­nir. Grup oluşturma işlemi, te­ker­le­me­yi­ en­ iyi oku­­yan öğrenci belirlenene kadar de­­vam­­ eder ve bu öğrenci ödüllen­dirilir.

Seslendirme:

- Öğrenciler gruplara ay­rı­­­lır. Gruplar; pazara giden bir ailenin satıcılarla yap­tığı konuşmalar, aile fertleri arasında geçen konuşmalar ve arkadaşlarıyla gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalardan birini seçerek yazıya geçirirler. Oluş­tu­rulan metin, şahıs kadrosunun ka­rak­ter özelliklerini yansıtacak şekilde okunarak canlandırılır. Bkz kılavuz

Resimleme:

- Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba bir metin ve­ri­­lir. Verilen metinler grup içinde okunur. Her grup­tan bir kişi metni özetler. Daha sonra grup üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin gi­riş, gelişme, sonuç bölümlerini resimlen­dirir ve me­tindeki uygun cümleleri resme yerleştirir. Ya­pı­lan­ resimler, grup üyeleri arasında değiştirilir.

Bulmaca çözme: Okunan metinlerden öğrenilen kelimelerle oluşturulmuş değişik yapılardaki bulmacalar çözülür.

Kelime Küpü: Öğrenciler gruplara ayrı­la­rak her gruba bir kelime küpü verilir. Me­tinde  kar­­şılaşılan kelimeler, kü­pü­n farklı yüzlerine ya­zı­lır. Her kelimeye farklı puanlar verilir. Küp zar gi­bi sırayla atılarak öğrencilerden gelen ke­li­me­ler­le ilgili birbirinden farklı cümleler oluş­tur­ma­la­rı istenir. Arkadaşıyla aynı cümleyi kuran ve belirlenen sü­re­de cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan çe­kilir. Oyun sonunda en çok puan alan öğrenci bi­rinci olur.

Kelime listeleme: Fikir veya duygu belirten ke­li­me­ler şemaya yerleştirilir.

Canlanan Hikâyeler”: Öğrencilerden biri be­ğen­di­ği bir hikâyeyi seçer. Kendisini hi­kâ­ye­­deki şa­hıs veya varlık kadrosundan birinin ye­rine ko­yar. Hi­kâyenin konusuna ve can­lan­dır­dı­ğı şahıs veya var­lığın özelliğine uygun kos­tüm gi­yerek sınıf or­tamında kendi bakış açısından hi­kâ­yeyi anlatır.

Çözüm üretme: Metinde ortaya ko­nan so­run­la­ra “Ben ol­say­dım...” ifadesiyle çö­züm aranır.

Tamamlama: Metinden uygun cümleler seçilerek se­bep ve so­nuç bildiren uygun ifa­delerle ta­mamlanır.

Pandomima: Metindeki olay sözsüz olarak can­landırılır.

Gezi: Millî ve evrensel kültür de­­ğer­­­­le­rini ta­nı­maya yönelik geziler dü­zen­le­nir. Bkz kılavuz

Farkını Bul! ”: Öğrencilere farklı şiir ve düz ya­zı metinleri dinletilir. Bu metinler söyleyiş ve  ahenk unsurları yönünden farklılıkları be­lir­ti­le­rek karşılaştırılır. Karşılaştırma sonunda şiirin özel­likleri belirlenir.

Balon doldurma: Metinde geçen ko­nuy­la/te­may­la ilgili verilen karikatürlerdeki ko­nuş­ma ba­lon­­­­­ları doldu­rul­ur.

Gören Ben, Oynayan Ben”: İşlenen ko­­nuy­la/temayla ilgili kavramlar, oluş­tu­ru­lan gruplara ders dışında hazırlanmak üzere dağıtılır. Gerekli araş­tır­ma­lar ya­­pıldıktan sonra senaryolar oluş­tu­rularak sınıfta canlandırılır.

Yap-boz: Metin parçalara ayrılır. Ka­rışık olarak verilen bölümler kronolojik sı­raya göre düzenlenir. Düzenlenen metin özetlenir. bkz kılavuz

Gündemdekiler”: Okunan bir metnin ya­zarıyla ha­yalî bir söyleşi yapılır. bkz kılavuz

Kavram kutusu: Konuyla ilgili kav­ram­­la­rın yazıldığı kartlar, ku­tu­ya atılır. Her grup ­seçtiği kav­ramla ilgili araştırma ya­par­ ve­­­ araştırma so­nuç­larını bir­birine­ okur.

Kendi kitabını oluşturma: Öğren­ci­ler­den bir konuyla ilgili araştırma yapmaları is­­tenir. Ko­nuy­la ilgili  edin­ilen bilgiler, duygu ve dü­şün­ce­ler ya­zılır. Toplanan basılı materyallerdeki fo­toğ­­­­raf, resim gibi unsurlardan yarar­lanılarak bir ki­­tap oluş­turulur. Hazırlanan kitaba uygun ka­­pak ta­sarımı yapılır.

“Onu tanıyorum”: Atatürk’ün ha­ya­tı­nı anlatan bir zaman çizelgesi hazırlanır. Öğrencilerin yazdıkları kronolojik sı­ra­­ya konularak kitap haline getirilir ve sı­nıf kitaplığına yerleştirilir.  Bkz kılavuz

Gezi: Kütüphanelere gezi düzen­le­nir.­ Bkz kılavuz

Şiir dinletisi:

- Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti dü­zen­­lenir.

- Belli bir konuda farklı şairlerin şiir­le­rin­den­ oluşan bir dinleti düzenlenir.

Haftanın hikâyesi: Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. Okuduğu hikayeyi en güzel şekilde anlatan öğrenci belirlenerek ödüllendirilir.

Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda ko­nu­­­ya, yazara, türe göre kitap sergileri dü­zen­le­nir.

Pano düzenleme: Öğrencilerin sınıf veya okul pa­no­­la­rına yazdıklarıyla veya seç­tik­­le­ri metinlerle katılmaları sağlanır.

Pano okuma: Pano okuma yönergesi ha­zırlanarak öğrencilerden yönergeye uy­gun okuma yapmaları istenir. Bkz kılavuz

“Kitap torbası”: Birkaç torba hazırlanarak numaralandırılır.Önceden gruplandırılan kitap­la­rın adları kağıtlara yazılarak torbaya konur. Öğ­ren­ciler her hafta bu torbalardan bir ki­­­­tap seçerek okurlar. Okuma sürecine aileler de din­leyici veya okuyucu olarak katılabilirler.

Bulmaca çözme: Okunan me­tin­den ha­re­ket­le hazırlanan bulmacalar çö­zülür.

Oyunlaştırma: Metinde geçen bir de­yim ve­ya ata­sö­züy­le ilgili  oyun ha­zır­lanır.

Etkinlik deyimlerin hikayesi

  Kavram haritası: Me­tin­de kar­şı­la­şılacak olan kav­ram­lar iliş­ki­len­di­ri­lerek ha­ri­ta oluş­tu­ru­lur.

   Haber sunma: Konuyla ilgili hazırlanan haber metni okunur.

 “Beni dinler misin?”: Öğren­ci­ler tarafından seslendirilen hi­kâ­ye,  fık­ra, şiir, te­ker­le­me, anı, bil­me­ce, atasözü veya özlü sözlerden oluşan  bir kaset dol­durulur. Ka­sete bir isim bulunur. Kaset ka­pa­ğı tasarlanır. Reklam afi­şi ha­­zır­la­narak satışa sunulur.

Şifre çözme: Ke­li­me­le­rin anlamı bulunarak  pa­rag­raf içine gizlenmiş olan­ şifre çözülür.

Eşleştirme: Aynı an­lam özelliğine sahip ke­li­me­ler eşleştirilir.

Sınıflandırma: Aynı konuları işleyen deyimler gruplandırılır.

Tasvir etme: Me­tin­de geçen yer, farklı yön­­­­­leri ele alınarak tasvir edilir.

Röportaj yapma: Me­tin­deki şahıs veya varlık kad­rosuyla hayalî röportaj yapılır.

Grup tartışması: Ana fikir çerçevesinde ikili, dört­lü veya daha fazla gruplar ha­linde tartışma yapılır.

Film şeridi oluş­tur­­ma: Metindeki olay­lar­­­ bir film şeridi hâlinde s­ı­ra­lanır.

Sorun çözme: “Ne yap­malı?” sorusuna ce­vap­ aranır.

Fark etme: Metinde an­lam bü­tün­lü­ğünü bozan pa­ragraf, kelime ve cümle bulunur.

Metin oluşturma: Ka­rı­şık olarak verilen duygu ve­ düşünceler sıraya ko­nu­la­rak­ metin oluşturulur.

Tamamlama: Yarıda kesilen fıkra veya hikaye ta­mamlanır.

Grup çalışması: Bü­yük boy kağıtlara yazılan so­­ru­lar­ sınıfın farklı yerlerine ko­­nu­lur. Sorular, gruplar yer  değiş­ti­­rdikten sonra belli bir sürede cevaplanır.

Araştırma: Okunan şiire uygun müzik seçilir.

Reklam metni oluş­tur­ma: Okunan me­tin­den ha­reketle reklam metni oluş­turulur.

Tasarlama: Konuyla ilgili görsel materyaller hazırlanır.

Küme oluşturma: Metindeki düşün­ce­ler­le kendi düşünceleri arasındaki ortak ve farklı yönler bulunur; ortak özel­­lik­­ler kesişim kümesine yazılır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Canlandırma: Okunan­ ­me­tindeki şahıs ve varlık kadrosu canlandırılır.

Karşılaştırma: Kar­şı­laş­­tırma şeması kullanılır.

Görsel rapor ha­zır­la­ma: Şahıs ve varlık kad­ro­su­nun­ çizimleri yapılır.

Haftanın ödüllü kitabı: Okunan kitaplar tanıtılır ve bunların biri haftanın kitabı olarak seçilir. Kitabı okuyan öğrenci ödüllendirilir.

Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya, yazara, türe göre kitap sergileri düzenlenir.

Pano düzenleme: Sınıf veya okul panolarına öğ­ren­ci­lerin yazılarıyla veya seç­tik­leri metinlerle katılmaları sağ­lanır.

Pano okuma: Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden yönergeye uygun okuma yapmaları istenir.

Gezi: Bir araştırma konusu belirlenerek kütüpha­neye gidilir.

Şiir dinletileri:

- Bir şairin şiirlerinden oluşan  dinleti düzenlenir.

- Belli bir konuda farklı şa­ir­le­rin şiirlerinden oluşan dinleti dü­zenlenir.

Kitap tanıtma: Okunan bir kitap sınıf ortamında ta­nı­tılır, eleştirilir.

Resimleme: Konu ile ilgili bir kavram resimlenir.

Bulmaca çözme: Oku­nan me­tin­den hareketle ha­zırlanan bul­macalar çö­zü­lür.

Oyunlaştırma: Me­tin­de geçen bir deyim veya ata­­sö­züy­le ilgili  oyun ha­zır­lanır.

Bilgi kutusu oluşturma: Konu ile ilgili bilgiler kartlara yazılarak kutuya atılır, kutudan çekilen  kartlar grup­lar hâlinde okunarak de­ğer­len­di­ri­lir.

Müzik eşliğinde şiir okuma: Şiir, muh­te­va­sına uygun sözsüz bir müzik eşliğinde okunur.

Bağ kurma: Cümleler ve pa­rag­raflar ara­sın­­da­ki­ geçişleri gös­te­ren­ zihin haritası oluş­tu­ru­lur.

Anahtar kelimeler: Metinde ge­­çen anahtar ke­­limeler bulunur.

Sınıflama: Kelimeler anlam özelliklerine gö­re sınıflanır.

Hikâye ağacı oluşturma: Hikâyedeki öge­ler ve birbirleriyle olan ilişkileri gösterilir.

Karakter tablosu yapma: Şa­hıs­ ve var­lık­ların karakter özel­lik­leri tablo üzerinde sı­ra­lanır.

İlişkilendirme: Yardımcı fikir ve­ duy­gu­lar, ana fi­kir­ ile iliş­ki­len­di­ri­lerek şema oluştu­ru­lur.

Konuşma balonları: Şahıs ve varlık kadrosuna ait duy­gu­sal ifadeler konuşma balonlarına yerleştirilir.

Kanıt bulma: Yazarın oku­yu­cu­yu ikna etmek için kul­lan­dı­ğı ör­nek­ler gösterilir.

 “Keloğlan”: Gruptan bir öğ­ren­ci seçilir. Okunan metindeki he­r­han­gi bir kişiyi belirlemesi istenir. Öğ­ren­ciye birtakım sorular yö­nel­ti­lir­ken yardımcı olması için öğretmen so­rulara önce kendisi belirlediği bir kah­raman aracılığıyla cevap verir. Et­kinliğin ikinci bölümünde gruptaki tüm öğrenciler kendilerini okunan me­tindeki kahramanın yerine ko­ya­rak duygularını anlatan birer resim ya­par­lar. Yapılan resimler grup üye­le­ri arasında değiştirilerek biri sınıfa gösterilir ve anlatılır.

Tersinden düşünme: Metinle il­gili olarak “Eğer... olsa­ydı/ol­ma­say­dı, ne olurdu?” sorularına cevap aranır.

Birleştirme: Karışık olarak verilen cümleler an­lam­lı bir metin oluşturacak biçimde ye­niden düzen­lenir.

Hikâye anlatma: Okunan metne benzer bir hikâye oluşturulup anlatılır.

Zihin haritası oluşturma: Metnin anlatım biçimini oluşturan tartışma ifadeleri birbiriyle  iliş­ki­len­dirilir.

Şema oluşturma: Geçmiş, şim­­diki ve gelecek za­man baş­lık­la­rının yer aldığı bir şema oluş­tu­ru­larak tahminler yazılır.

Araştırma: Okunan metnin yazarının / şairinin biyografisi/otobi­yografi­si ­okunur.

Arşiv oluşturma:

- Gazete ve dergi kupürü bi­rik­tirilir.

- Belirli konularda gazete ve der­gi­ler­de yayımlanan yazılar toplanır.

Ritim tutma: Okunan şiirin ahengine uygun olarak ritim tutulur.

-Gazete ve de­r­gi­ler­deki­ insan yüz­le­rin­in­ ifa­de­le­ri yorumlanır.

-Bir fotoğraf veya sa­nat değeri olan bir resim yo­rum­lanır.

Küme oluşturma: Metindeki şahıs ve varlık kadrosunun ortak ve farklı yönleri bulunur; ortak özel­­likler kesişim kümesine yazılır.

Çelişkili olanı bulma: Metinde verilen bilgiler arasından birbiriyle çelişenler tespit edilir.

Yerini bulma: Metinde geçen millî ve evrensel kül­tür değerleri tespit edilir.

İlişkilendirme: Okuduklarında yer alan örneklerin benzerleri verilir.

Cevap arama: “Ne biliyorum?”, “Ne öğreneceğim?”, “Nasıl öğ­re­ne­ceğim?”,  “Ne öğrendim?” sorularına cevap aranır.

Benim de bir arşivim var:

Haftanın kitabı: Okunan kitaplar arasından en beğenileni seçilir.

Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya, yazara, türe göre kitap sergileri düzenlenir.

Pano düzenleme: Sınıf veya okul panolarına öğrencilerin yazılarıyla veya seçtikleri metinlerle katılmaları sağlanır.

Pano okuma: Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden yönergeye uygun okuma yapmaları istenir.

Soru sorma :

- Aynı kitap bütün öğrenciler tarafından okunur. Öğrencilerden biri kitabı tanıtırken diğerleri tarafından  kitapla ilgili sorular sorulur.

Gezi: Bir araştırma konusu belirlenerek kütüphaneye gidilir.

Şiir dinletileri:

- Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir.

- Belli bir konuda yazılmış farklı şairlerin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir.

Resimleme: Konu ile ilgili bir kavram resimlenir.

Bulmaca çözme: Okunan me­tin­den hareketle hazırlanan bul­macalar çözülür.

Oyunlaştırma: Metinde geçen bir deyim veya ata­sö­züy­le ilgili  oyun hazırlanır

 Kaynak:Türkçe Programı

Okuma-Anlama Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Ne Okuyacağız? Öğretmen tarafından me­tinle ilgili resim, fotoğraf, ka­­ri­katür, grafik gibi gör­sel un­­sur­­lar­ gösterilir. Öğ­ren­cilerin bunlar hak­kında düşünmeleri ve oku­­yacakları ile ilgili tah­­min­de bu­lun­ma­la­rı is­tenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Fikir­le­ri­ni be­­lir­­tip tartışmaları için sözsüz müzik eş­­li­ğin­de 5 da­­­kika za­­man ta­nı­­nır. Her grubun söz al­­­­ması sağ­la­nır. Bkz kılavuz

Ne Çağrıştırıyor? Metnin başlığından ha­­re­­ket­­le beyin fırtınası yapılır ve söy­le­nen­­lerden konu ile ilgili olanlar sınıf­lan­dırılır.

Bir Cümlem Var: Öğrencileri konuya ha­­­zır­­­­lamak için konuyla ilgili başka kay­nak­lardan alın­mış bir cümle veya paragraf oku­­nur. Öğrencilerin bu alıntı üzerine ko­nuş­­­ma­ları sağlanır.

Tekerleme söyleyelim : Bu etkinlik farklı şe­killerde yapılabilir:

- Öğrenciler grup­­la­ra ayrılır. Bir te­ker­le­me ve­ri­le­­rek gruptaki her öğrenci tarafından sı­ray­la­ okunur.

-  Tekerleme bölünerek kart­la­ra ya­zılır. Bu kart­lar karışık bir şekilde tahtaya yapıştırı­lır. Öğ­ren­ci­lerden tekerlemenin aslını bul­ma­ları istenir.

- Teker­le­me­ler, gruplara ayrılan öğren­ci­­­­­le­re liste hâlinde dağıtılır. Her gru­bun, ve­­ri­len­ tekerlemeyi ha­tasız oku­­­­yan öğ­ren­­ci­si/öğ­rencileri kendi grubu tarafından belirlenir ve bun­lardan yeni grup­lar oluş­­­­tu­ru­­larak ve­ri­len­ lis­te­de­ki te­­­­ker­­­l­e­me­­le­ri oku­­maları is­­­te­nir. Grup oluşturma işlemi, te­ker­le­me­yi­ en­ iyi oku­­yan öğrenci belirlenene kadar de­­vam­­ eder ve bu öğrenci ödüllen­dirilir.

Seslendirme:

- Öğrenciler gruplara ay­rı­­­lır. Gruplar; pazara giden bir ailenin satıcılarla yap­tığı konuşmalar, aile fertleri arasında geçen konuşmalar ve arkadaşlarıyla gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalardan birini seçerek yazıya geçirirler. Oluş­tu­rulan metin, şahıs kadrosunun ka­rak­ter özelliklerini yansıtacak şekilde okunarak canlandırılır. Bkz kılavuz

Resimleme:

- Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba bir metin ve­ri­­lir. Verilen metinler grup içinde okunur. Her grup­tan bir kişi metni özetler. Daha sonra grup üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin gi­riş, gelişme, sonuç bölümlerini resimlen­dirir ve me­tindeki uygun cümleleri resme yerleştirir. Ya­pı­lan­ resimler, grup üyeleri arasında değiştirilir.

Bulmaca çözme: Okunan metinlerden öğrenilen kelimelerle oluşturulmuş değişik yapılardaki bulmacalar çözülür.

Kelime Küpü: Öğrenciler gruplara ayrı­la­rak her gruba bir kelime küpü verilir. Me­tinde  kar­­şılaşılan kelimeler, kü­pü­n farklı yüzlerine ya­zı­lır. Her kelimeye farklı puanlar verilir. Küp zar gi­bi sırayla atılarak öğrencilerden gelen ke­li­me­ler­le ilgili birbirinden farklı cümleler oluş­tur­ma­la­rı istenir. Arkadaşıyla aynı cümleyi kuran ve belirlenen sü­re­de cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan çe­kilir. Oyun sonunda en çok puan alan öğrenci bi­rinci olur.

Kelime listeleme: Fikir veya duygu belirten ke­li­me­ler şemaya yerleştirilir.

Canlanan Hikâyeler”: Öğrencilerden biri be­ğen­di­ği bir hikâyeyi seçer. Kendisini hi­kâ­ye­­deki şa­hıs veya varlık kadrosundan birinin ye­rine ko­yar. Hi­kâyenin konusuna ve can­lan­dır­dı­ğı şahıs veya var­lığın özelliğine uygun kos­tüm gi­yerek sınıf or­tamında kendi bakış açısından hi­kâ­yeyi anlatır.

Çözüm üretme: Metinde ortaya ko­nan so­run­la­ra “Ben ol­say­dım...” ifadesiyle çö­züm aranır.

Tamamlama: Metinden uygun cümleler seçilerek se­bep ve so­nuç bildiren uygun ifa­delerle ta­mamlanır.

Pandomima: Metindeki olay sözsüz olarak can­landırılır.

Gezi: Millî ve evrensel kültür de­­ğer­­­­le­rini ta­nı­maya yönelik geziler dü­zen­le­nir. Bkz kılavuz

Farkını Bul! ”: Öğrencilere farklı şiir ve düz ya­zı metinleri dinletilir. Bu metinler söyleyiş ve  ahenk unsurları yönünden farklılıkları be­lir­ti­le­rek karşılaştırılır. Karşılaştırma sonunda şiirin özel­likleri belirlenir.

Balon doldurma: Metinde geçen ko­nuy­la/te­may­la ilgili verilen karikatürlerdeki ko­nuş­ma ba­lon­­­­­ları doldu­rul­ur.

Gören Ben, Oynayan Ben”: İşlenen ko­­nuy­la/temayla ilgili kavramlar, oluş­tu­ru­lan gruplara ders dışında hazırlanmak üzere dağıtılır. Gerekli araş­tır­ma­lar ya­­pıldıktan sonra senaryolar oluş­tu­rularak sınıfta canlandırılır.

Yap-boz: Metin parçalara ayrılır. Ka­rışık olarak verilen bölümler kronolojik sı­raya göre düzenlenir. Düzenlenen metin özetlenir. bkz kılavuz

Gündemdekiler”: Okunan bir metnin ya­zarıyla ha­yalî bir söyleşi yapılır. bkz kılavuz

Kavram kutusu: Konuyla ilgili kav­ram­­la­rın yazıldığı kartlar, ku­tu­ya atılır. Her grup ­seçtiği kav­ramla ilgili araştırma ya­par­ ve­­­ araştırma so­nuç­larını bir­birine­ okur.

Kendi kitabını oluşturma: Öğren­ci­ler­den bir konuyla ilgili araştırma yapmaları is­­tenir. Ko­nuy­la ilgili  edin­ilen bilgiler, duygu ve dü­şün­ce­ler ya­zılır. Toplanan basılı materyallerdeki fo­toğ­­­­raf, resim gibi unsurlardan yarar­lanılarak bir ki­­tap oluş­turulur. Hazırlanan kitaba uygun ka­­pak ta­sarımı yapılır.

“Onu tanıyorum”: Atatürk’ün ha­ya­tı­nı anlatan bir zaman çizelgesi hazırlanır. Öğrencilerin yazdıkları kronolojik sı­ra­­ya konularak kitap haline getirilir ve sı­nıf kitaplığına yerleştirilir.  Bkz kılavuz

Gezi: Kütüphanelere gezi düzen­le­nir.­ Bkz kılavuz

Şiir dinletisi:

- Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti dü­zen­­lenir.

- Belli bir konuda farklı şairlerin şiir­le­rin­den­ oluşan bir dinleti düzenlenir.

Haftanın hikâyesi: Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. Okuduğu hikayeyi en güzel şekilde anlatan öğrenci belirlenerek ödüllendirilir.

Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda ko­nu­­­ya, yazara, türe göre kitap sergileri dü­zen­le­nir.

Pano düzenleme: Öğrencilerin sınıf veya okul pa­no­­la­rına yazdıklarıyla veya seç­tik­­le­ri metinlerle katılmaları sağlanır.

Pano okuma: Pano okuma yönergesi ha­zırlanarak öğrencilerden yönergeye uy­gun okuma yapmaları istenir. Bkz kılavuz

“Kitap torbası”: Birkaç torba hazırlanarak numaralandırılır.Önceden gruplandırılan kitap­la­rın adları kağıtlara yazılarak torbaya konur. Öğ­ren­ciler her hafta bu torbalardan bir ki­­­­tap seçerek okurlar. Okuma sürecine aileler de din­leyici veya okuyucu olarak katılabilirler.

Bulmaca çözme: Okunan me­tin­den ha­re­ket­le hazırlanan bulmacalar çö­zülür.

Oyunlaştırma: Metinde geçen bir de­yim ve­ya ata­sö­züy­le ilgili  oyun ha­zır­lanır.

Etkinlik deyimlerin hikayesi

  Kavram haritası: Me­tin­de kar­şı­la­şılacak olan kav­ram­lar iliş­ki­len­di­ri­lerek ha­ri­ta oluş­tu­ru­lur.

   Haber sunma: Konuyla ilgili hazırlanan haber metni okunur.

 “Beni dinler misin?”: Öğren­ci­ler tarafından seslendirilen hi­kâ­ye,  fık­ra, şiir, te­ker­le­me, anı, bil­me­ce, atasözü veya özlü sözlerden oluşan  bir kaset dol­durulur. Ka­sete bir isim bulunur. Kaset ka­pa­ğı tasarlanır. Reklam afi­şi ha­­zır­la­narak satışa sunulur.

Şifre çözme: Ke­li­me­le­rin anlamı bulunarak  pa­rag­raf içine gizlenmiş olan­ şifre çözülür.

Eşleştirme: Aynı an­lam özelliğine sahip ke­li­me­ler eşleştirilir.

Sınıflandırma: Aynı konuları işleyen deyimler gruplandırılır.

Tasvir etme: Me­tin­de geçen yer, farklı yön­­­­­leri ele alınarak tasvir edilir.

Röportaj yapma: Me­tin­deki şahıs veya varlık kad­rosuyla hayalî röportaj yapılır.

Grup tartışması: Ana fikir çerçevesinde ikili, dört­lü veya daha fazla gruplar ha­linde tartışma yapılır.

Film şeridi oluş­tur­­ma: Metindeki olay­lar­­­ bir film şeridi hâlinde s­ı­ra­lanır.

Sorun çözme: “Ne yap­malı?” sorusuna ce­vap­ aranır.

Fark etme: Metinde an­lam bü­tün­lü­ğünü bozan pa­ragraf, kelime ve cümle bulunur.

Metin oluşturma: Ka­rı­şık olarak verilen duygu ve­ düşünceler sıraya ko­nu­la­rak­ metin oluşturulur.

Tamamlama: Yarıda kesilen fıkra veya hikaye ta­mamlanır.

Grup çalışması: Bü­yük boy kağıtlara yazılan so­­ru­lar­ sınıfın farklı yerlerine ko­­nu­lur. Sorular, gruplar yer  değiş­ti­­rdikten sonra belli bir sürede cevaplanır.

Araştırma: Okunan şiire uygun müzik seçilir.

Reklam metni oluş­tur­ma: Okunan me­tin­den ha­reketle reklam metni oluş­turulur.

Tasarlama: Konuyla ilgili görsel materyaller hazırlanır.

Küme oluşturma: Metindeki düşün­ce­ler­le kendi düşünceleri arasındaki ortak ve farklı yönler bulunur; ortak özel­­lik­­ler kesişim kümesine yazılır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Canlandırma: Okunan­ ­me­tindeki şahıs ve varlık kadrosu canlandırılır.

Karşılaştırma: Kar­şı­laş­­tırma şeması kullanılır.

Görsel rapor ha­zır­la­ma: Şahıs ve varlık kad­ro­su­nun­ çizimleri yapılır.

Haftanın ödüllü kitabı: Okunan kitaplar tanıtılır ve bunların biri haftanın kitabı olarak seçilir. Kitabı okuyan öğrenci ödüllendirilir.

Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya, yazara, türe göre kitap sergileri düzenlenir.

Pano düzenleme: Sınıf veya okul panolarına öğ­ren­ci­lerin yazılarıyla veya seç­tik­leri metinlerle katılmaları sağ­lanır.

Pano okuma: Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden yönergeye uygun okuma yapmaları istenir.

Gezi: Bir araştırma konusu belirlenerek kütüpha­neye gidilir.

Şiir dinletileri:

- Bir şairin şiirlerinden oluşan  dinleti düzenlenir.

- Belli bir konuda farklı şa­ir­le­rin şiirlerinden oluşan dinleti dü­zenlenir.

Kitap tanıtma: Okunan bir kitap sınıf ortamında ta­nı­tılır, eleştirilir.

Resimleme: Konu ile ilgili bir kavram resimlenir.

Bulmaca çözme: Oku­nan me­tin­den hareketle ha­zırlanan bul­macalar çö­zü­lür.

Oyunlaştırma: Me­tin­de geçen bir deyim veya ata­­sö­züy­le ilgili  oyun ha­zır­lanır.

Bilgi kutusu oluşturma: Konu ile ilgili bilgiler kartlara yazılarak kutuya atılır, kutudan çekilen  kartlar grup­lar hâlinde okunarak de­ğer­len­di­ri­lir.

Müzik eşliğinde şiir okuma: Şiir, muh­te­va­sına uygun sözsüz bir müzik eşliğinde okunur.

Bağ kurma: Cümleler ve pa­rag­raflar ara­sın­­da­ki­ geçişleri gös­te­ren­ zihin haritası oluş­tu­ru­lur.

Anahtar kelimeler: Metinde ge­­çen anahtar ke­­limeler bulunur.

Sınıflama: Kelimeler anlam özelliklerine gö­re sınıflanır.

Hikâye ağacı oluşturma: Hikâyedeki öge­ler ve birbirleriyle olan ilişkileri gösterilir.

Karakter tablosu yapma: Şa­hıs­ ve var­lık­ların karakter özel­lik­leri tablo üzerinde sı­ra­lanır.

İlişkilendirme: Yardımcı fikir ve­ duy­gu­lar, ana fi­kir­ ile iliş­ki­len­di­ri­lerek şema oluştu­ru­lur.

Konuşma balonları: Şahıs ve varlık kadrosuna ait duy­gu­sal ifadeler konuşma balonlarına yerleştirilir.

Kanıt bulma: Yazarın oku­yu­cu­yu ikna etmek için kul­lan­dı­ğı ör­nek­ler gösterilir.

 “Keloğlan”: Gruptan bir öğ­ren­ci seçilir. Okunan metindeki he­r­han­gi bir kişiyi belirlemesi istenir. Öğ­ren­ciye birtakım sorular yö­nel­ti­lir­ken yardımcı olması için öğretmen so­rulara önce kendisi belirlediği bir kah­raman aracılığıyla cevap verir. Et­kinliğin ikinci bölümünde gruptaki tüm öğrenciler kendilerini okunan me­tindeki kahramanın yerine ko­ya­rak duygularını anlatan birer resim ya­par­lar. Yapılan resimler grup üye­le­ri arasında değiştirilerek biri sınıfa gösterilir ve anlatılır.

Tersinden düşünme: Metinle il­gili olarak “Eğer... olsa­ydı/ol­ma­say­dı, ne olurdu?” sorularına cevap aranır.

Birleştirme: Karışık olarak verilen cümleler an­lam­lı bir metin oluşturacak biçimde ye­niden düzen­lenir.

Hikâye anlatma: Okunan metne benzer bir hikâye oluşturulup anlatılır.

Zihin haritası oluşturma: Metnin anlatım biçimini oluşturan tartışma ifadeleri birbiriyle  iliş­ki­len­dirilir.

Şema oluşturma: Geçmiş, şim­­diki ve gelecek za­man baş­lık­la­rının yer aldığı bir şema oluş­tu­ru­larak tahminler yazılır.

Araştırma: Okunan metnin yazarının / şairinin biyografisi/otobi­yografi­si ­okunur.

Arşiv oluşturma:

- Gazete ve dergi kupürü bi­rik­tirilir.

- Belirli konularda gazete ve der­gi­ler­de yayımlanan yazılar toplanır.

Ritim tutma: Okunan şiirin ahengine uygun olarak ritim tutulur.

-Gazete ve de­r­gi­ler­deki­ insan yüz­le­rin­in­ ifa­de­le­ri yorumlanır.

-Bir fotoğraf veya sa­nat değeri olan bir resim yo­rum­lanır.

Küme oluşturma: Metindeki şahıs ve varlık kadrosunun ortak ve farklı yönleri bulunur; ortak özel­­likler kesişim kümesine yazılır.

Çelişkili olanı bulma: Metinde verilen bilgiler arasından birbiriyle çelişenler tespit edilir.

Yerini bulma: Metinde geçen millî ve evrensel kül­tür değerleri tespit edilir.

İlişkilendirme: Okuduklarında yer alan örneklerin benzerleri verilir.

Cevap arama: “Ne biliyorum?”, “Ne öğreneceğim?”, “Nasıl öğ­re­ne­ceğim?”,  “Ne öğrendim?” sorularına cevap aranır.

Benim de bir arşivim var:

Haftanın kitabı: Okunan kitaplar arasından en beğenileni seçilir.

Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya, yazara, türe göre kitap sergileri düzenlenir.

Pano düzenleme: Sınıf veya okul panolarına öğrencilerin yazılarıyla veya seçtikleri metinlerle katılmaları sağlanır.

Pano okuma: Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden yönergeye uygun okuma yapmaları istenir.

Soru sorma :

- Aynı kitap bütün öğrenciler tarafından okunur. Öğrencilerden biri kitabı tanıtırken diğerleri tarafından  kitapla ilgili sorular sorulur.

Gezi: Bir araştırma konusu belirlenerek kütüphaneye gidilir.

Şiir dinletileri:

- Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir.

- Belli bir konuda yazılmış farklı şairlerin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir.

Resimleme: Konu ile ilgili bir kavram resimlenir.

Bulmaca çözme: Okunan me­tin­den hareketle hazırlanan bul­macalar çözülür.

Oyunlaştırma: Metinde geçen bir deyim veya ata­sö­züy­le ilgili  oyun hazırlanır

 Kaynak:Türkçe Programı

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...