Konuşma Etkinlikleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H   Soru hazırlama: Herhangi bir konu seçilir. Seçilen konunun özellikleri ortaya çıkarılır. Bu özelliklerle ilgili sorular hazırlanır.

H   Beyin fırtınası: Bir konu belirlenir. Ko­nuy­la­ ilgili ilk anda akla gelenler, hiç­bir sınırlamaya tâbi tutulmadan söylenir. Söylenenler tahtaya yazılır. Anlamca ilgili olanlar gruplandırılarak konuşma sırasında kullanılacak olan kelimeler belirlenir.

H   Hikâye anlatma: Konu/tema ile ilgili fıkra, hikâye an­la­­tılır.

H   İlgili olanı bulma: Konuşma konu­suy­­­­la il­gi­­li fıkra, atasözü, deyim, özdeyiş...  bu­­­­­­­lu­­nur.

H  Canlandırma:

-          Pandomima yapılır.

-          Kukla oynatılır.

-          Hacivat ve Karagöz oy­natılır/can­­landırılır.

H  Tonlama: Bir cümle farklı duy­­­gu ­tonlarıyla söylenir. (yüz ifadelerinin olduğu çalışma kağıdı)

H  Yorumlama:

- Bir fotoğraf veya re­sim hakkında konuşulur.

- Gazete ve der­gi­ler­deki insanların yüz ifa­de­le­ri hakkında ko­nuşulur.

- Gazete veya dergiler­de­ki görsel unsurlarla ilgili konuşulur.

- Düzeye uy­gun­ bir karikatür hakkında ko­nu­şu­lur.

 “Sinemadan sonra”: İzlenilen bir fil­m­/çiz­gi film/animasyon anlatılır.

  1. “Konuşan fotoğraflar”: Birbiriyle ilgili ve­ bir­­­­birini tamamlayan fotoğraflar seçilerek öğ­ren­ci­lere gösterilir. Belli bir süre verilerek öğ­ren­ci­ler­­den bu fotoğraflarda neyin anlatıldığını hi­kâ­ye et­­meleri istenir.

Tartışma: Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerle birlikte güncel bir konu belirlenir. Konu hakkında bir hafta araştırma yapılır. Belirlenen günde iki grup tartışır. Sunumlarına, konuya hakimiyetlerine ve toplum karşısında konuşmalarına puan verilir. En yüksek puanı alan grup ödüllendirilir. Bkz kılavuz

 Yarışma:

- Masal anlatma yarışması düzenlenir.

- Şiir okuma yarışması düzenlenir.

Günün sözü/haftanın sözü: Temay­la/konuyla ilgili bir özdeyiş, gü­nün­ veya haf­ta­nın sözü olarak seçilir. Sınıf panosuna veya tahtaya yazılarak düşündürdükleri hakkında konuşulur.

Yerine geçme: Öğretmen tarafından olaya da­yalı bir konu seçilerek sınıfta anlatılır. Öğ­ren­ci­ler “Ben olsaydım...” düşüncesinden hareketle ola­yı kendine göre yeniden yorumlar.

Rüya anlatma: Rüyalar hakkında konuşulur.

Çapraz Soru: Bir konu seçilir. Üç kişilik gruplara ayrılan öğrencilerden ikisi konu ile ilgili soru sorarken üçüncü öğrenci cevaplandırır. (bkz kılavuz)

H 12. Bizim Usta’nın mutfağından: Gelenek­sel bir yemeğin yapılışı an­latılır.

H 17. Öğüt verme: Ödevini zama­nın­da teslim eden ve etmeyen olmak üzere iki tip öğrenci can­lan­dı­­rılır. Zamanı iyi de­ğer­lendiremeyen öğrenciye ar­­kadaşı ta­ra­fından öğütler verilir.

H 24. Diyalog kurma: Ne­za­ket ifa­de­le­ri içeren di­ya­loglar ku­ru­lur.

H 1. “Maymun gözünü açtı”: Deyim ve ata­söz­le­rinin hi­kâyesi anlatılır. Bkz kılavuz

H  2. “Bir Kuş Olsaydım!”: Öğrenciler ken­di­le­ri­ni bir kuş olarak hayal ederler. Nereye ve kimin ya­­nına gitmek istediklerini sebepleriyle an­la­tır­lar.

H   6. Tanıtma: “Ben kimim, yaşa­dı­ğım yer ne­re­si ve ailemdeki yerim nedir?” sorularından yo­la çıkılarak duyguları da içeren bir konuşma ya­pı­lır.

”  7. “Ben Bir Rehberim”: Yaşanılan böl­gedeki ta­rihî mekânlara veya  doğal güzelliği olan yerlere gezi düzenlenir. Öğrencilerden biri ve­ya bir­ka­çı rehber olarak görevlendirilir. Görevli öğ­­renciler tanıtacakları mekânlarla ilgili ye­terli bil­­gi toplarlar. Gezi sırasında ar­ka­daş­la­rı­na reh­ber­­lik yaparak mekânı tanıtırlar.

H  10. Drama: “İzin alma, istekte bulunma vb.” du­rumlara ilişkin canlandırma yapılır.

“Hayallerim ve Ben”: Öğrencilere ha­yal­le­ri­ni gerçekleştiren bir kişinin hayatından bir bölüm an­latılır. Öğrencilerden kendi hayallerini an­lat­ma­la­rı istenir.

H 2. Yarışma: Öğretmen tarafından bir haber met­ni seçilir. Farklı öğrencilere bu metin oku­tularak en güzel okuyan öğrenci ödül­len­di­ri­lir.

H 3. Belirli bir konuda münazara yapılır. çalışma kağıdı

H 5. Basın toplantısı: Öğrenciler gruplara ay­rı­la­rak basın top­lan­tı­sı düzenlemek üzere gö­rev­len­dirilir (raportör, söz­cü, gazete muhabiri vb.). Okul ve­ya sınıfta çevre te­mizliği ile ilgili yapılan ça­lış­malar bu basın top­lantısında duyurulur.

H  “Ağzı Olan Konuşsun: Sınıfta belirli günlerde, herhangi bir konuda öğrencilerin konuşmalarını sağlamak için konuşma saatleri düzenlenir. Öğrencilerin bu etkinliğe katılımlarını sağlamak amacıyla teşvik edici güdülemelerde bulunulur.

H  Soru hazırlama: Konuyla ilgili sorular ha­­zır­­lanır.

H  Beyin fırtınası: Ko­nuy­la­ ilgili dü­şün­ce­ler, hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edi­­lir. Alınan notlardan yararlanılarak konuşulur.

H Konu/tema ile ilgili deneyimler anlatılır.

İlgili olanı bulma: Konuşma ko­nu­­­suy­la il­­­­gili atasözü, deyim, öz­deyiş vb. bu­lu­nur.

Söyletmeyin beni aynalar!: Konuşma metnini hazırladıktan sonra aynanın karşısına geçer ve konuşma provaları yapar.

H Drama: Bir tiyatro oyunu sahne­le­nir.

H  Düzeye uygun, izlenilen bir film, ti­yat­ro vb. an­la­tı­lır.

H 3. Seviyeye uygun bir karikatür yo­rum­la­nır.

H  3. Soyut bir resim hakkında konuşulur.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

H  3. Sanatsal özelliği olan bir resim hak­kın­da konuşulur.

H 3. Seviyeye uygun sanat veya kültürel içe­rikli bir radyo, televizyon programı değerlendirilir.

Güzel bir gün: Öğretmen ya­şa­dığı güzel ve kötü bir günü sı­nıf­la paylaşır. Öğrencilerden ken­di tecrübelerini anlatmaları is­te­nir.  İkili liste yapılır. Birine ya­şa­­­­­dıkları kötü günde baş­la­rın­dan­ ge­çenleri, diğerine de güzel bir­ güne dönüştürmek için neler ya­şa­nması gerektiği yazılır. Oluş­tu­rulan listeden hareketle öğ­ren­ci­ler kötü ve güzel günü içe­ren ken­di hikâyelerini anlatırlar.

H  Münazara yapılır.

H  Forum düzenlenir.

H Panel düzenlenir.

H Atasözleri, deyim atışması ya­pı­lır.

H  Okunan bir kitabın eleştirisi ya­pı­lır.

H  Münazaraya katılır.

H  Seviyeye uygun film izler.

H  Sunuculuk yapar.

H Başarılarını kutlamada kullanacak­la­rı grup tezahüratı belirlenir.

H Tarihteki ve günümüzdeki ünlüler buluş­tu­­rulup sohbet ettirilir.

H 8. Konuya uygun fıkra anlatılır.

H 38. Röportaj yapma: Herhangi bir mes­lek­ mensubuyla röportaj yapılır.

Resimlerle efsane: Öğrenciler resimledikleri bir efsaneyi sözlü olarak anlatırlar. Öğrenciler grup­lara ayrılır. Her grupta, bazı öğ­renciler hikâye anlatıcılığı ba­zıları da resimleme gö­rev­lerini üstelenirler. Hikaye anlatıcıları, seçtikleri hikâye veya efsaneyi bölümlere ayırarak aralarında bölüşürler. Resimleme görevini üstlenen öğrenciler, o döneme ait el sanatlarını araştırarak önem­li olayları resimlerle an­la­tırlar. O döneme ait kıyafet ve mü­zik de kullanılabilir. Her grup, anlatacakları hikaye veya ef­sane ile ilgili ön bilgilerin yer al­dığı  bir davetiye hazırlar. Di­ğer sınıflar arkadaşlarına ve aile­lerine hazırladıkları prog­ra­mı sunarlar.

H 3. Araştırma: Konu ile ilgili kitap, gazete, der­gi ve internette araş­tırma yapılarak bilgi, re­sim ve fo­toğraflar toplanır.

H 13. “Belgelerim” e Kaydet: Konuş­ma­­­da kul­­la­nı­­lacak anahtar ke­li­me­ler­le hi­kâye oluş­tu­ru­lur.

Arkası Yarın : Bir tiyatro oyunu belirlenir ve okulda bulu­nan mik­ro­fon kullanılarak tüm okula yayın yapılır.

Tonlama: Bir cümle farklı duygu tonlarıyla söy­lenir.

“Ah bir bakan olsam!”: Bir okul açılışında ko­nuşma yapmak üzere öğrencilerden Millî Eğitim Bakanı rolünü üstlenmeleri istenir. Böyle bir konuşmayı planlayıp yazmaları ve top­lu­luk karşısında konuşma yap­ma­ları istenir.

Tanıtma: İzlenen bir filmin eleş­ti­ri­si ya­pı­lır.

H 1. Sunu hazırlama: Bilimsel bir konu hak­kın­­da sunum yapılır.

H 2. Melodi Gezgini : Dinlenen bir müzik par­ça­sının uyan­dır­dı­ğı duygu, düşünce ve hayaller an­latılır.

H 3. Gizli Yüz : Gazete veya dergilerdeki in­san­ların yüz ifa­delerinden hareketle konuşulur.

H  Açık oturum düzenlenir.

H   Konferans verilir.

H   Panel düzenlenir.

H   Canlandırma: Tarihteki veya günü­müz­deki ün­lü­ler ile hayalî bir soh­bet yapılır.

H   Röportaj yapma: Tarihteki veya günü­müz­de­ki ünlüler öğren­ci­ler ta­ra­fından canlandırılarak kar­­şı­lı­k­lı konuş­tu­rulur.

Canlandırma/Anlatma: Öğrencilerden biri ta­rihî bir olayı veya be­­ğendiği bir hikâyeyi seçer. Med­dah kıyafetinde hikâyenin konu­su­na ve can­lan­­dır­dı­ğı şahıs veya varlığın özelliğine uy­gun bir üslupla hi­kâ­yeyi anlatır.

Hikâye anlatma: Bir türkünün hikâ­yesi anlatılır.

” 13. “Gezip gördüklerim”: Yaşanılan böl­ge­nin ta­rihî mekânları ve doğal güzellikleri olan yer­­le­ri­ne gezi düzenlenir. Öğ­­rencilerden gezi öncesi gidecekleri mekânlarla ilgili ye­terli bil­­gi toplamaları istenir. Gezi sırasında gördükleri ve edindikleri izlenimler, daha önce elde ettikleri bilgilerle birleştirilerek sınıf içinde gezdikleri yerle ilgili değerlendirme yapılır.

H  1. Atışma: Belirlenen konuda  deyim ve ata­söz­leri atışması yapılır.

H 6. Diyalog kurma:

-Bes­le­nmek istenen bir hayvan ko­nu­sun­da anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sınıfta canlandırılır.

- Gitmek istenilen bir yer hakkında anne ve babanın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve bu sınıfta can­lan­dı­rılır.

- Sahip olmak istenen meslek hakkında anne ve ba­banın ikna edilmesi için bir diyalog yazılır ve sı­nıfta can­lan­dı­rılır.

H 9. Tanıtma: Tanınan biri hak­kın­­da­ki­ iz­le­nim­ler anlatılır.

H 13. Eleştirme: Bir reklamın eleş­ti­ri­si­ ya­pı­lır.

H   Tanıtma: Film, tiyatro oyunu veya kitap tanıtılır.

H  5. Atışma: Mani atışması yapılır.

H   Beni dinler misin?: Öğren­ci­ler tarafından seslendirilen hi­kâ­ye,  fık­ra, şiir, te­ker­le­me, anı, bil­me­ce, atasözü veya özlü sözlerden oluşan  bir kaset dol­durulur. Ka­sete bir isim bulunur. Kaset ka­pa­ğı tasarlanır. Reklam afi­şi ha­­zır­la­narak satışa sunulur.

 Kaynak:Türkçe Programı

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...