Tayvanlı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu araştırmada Tayvan’da yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi sürecinde karşılaşı- lan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde du- rulmaktadır. Araştırmanın evreni olarak Ulusal Chengchi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümünde görev yapan öğretmenler ve tüm öğrenciler seçilmiş, örneklem olarak seçilen öğretmen ve öğrencilerden görüş alınmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin ve öğretmenlerin Türkçe öğrenme ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirtmek amacıyla araştırmacı tarafından derse katılarak gözlem yapılmış- tır. Araştırmanın sonuçlarında Tayvan’da yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Çincenin yapısından, öğrencilerden, öğretmenlerden, öğretim materyallerinden ve eğitim ortamından kaynaklanan sorunlar ve etkiler açıklanmış, sonraki süreçte Tay- van’da Türkçe öğretiminin geliştirilmesi için dikkate alınması gereken çözüm öneri- leri üzerinde sunulmuştur.

İnsanların duygu ve düşüncelerini ifade eden bir anlatım aracı olan dil, aynı zamanda iletişimi en etkili şekilde sağlama aracıdır. Dil, bir milletin sahip olduğu en değerli unsurlar arasındadır. Çünkü dil geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görür. Geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe taşır. O dönemle- re ait her ne varsa dil vasıtasıyla eserlere aktarılırken eserlerden de insanlara ulaştırılması sağlanır (Güzel ve Barın 2013, s. 228). Günümüzde küreselleş- menin etkisiyle yabancı dil öğreniminin önemi de artmaktadır. Küresel dün- yada İngilizce ortak yabancı dil olarak önemsenirken son yıllarda Türkçe de yabancı dil olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Son yıllarda siyasal ve top- lumsal değişmeler, Türkçenin de yabancı dil olarak öğretilmesi hususunu ön plana çıkarmıştır (Zengin, 1995, s. 2). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen günümüzde gerek Türkçenin ya- bancı dil olarak öğretiminde gerekse yabancıların Türkçe öğrenme sürecinde pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Yabancı dil öğretiminde farklı değişken- ler öğrenimi ve öğretimi zorlaştırmaktadır. Alanyazında yapılan araştırmalar bu değişkenleri dil, cinsiyet, yaş, uyruk vb. üst başlıklarda incelemiştir (Brown’dan aktaran Köse 2013, s. 1). Yabancılar için hazırlanan Türkçe öğretimi programlarının öğrencilerin ana diline, yaşına, eğitim düzeyine ve kültürüne göre hazırlanmayışı Türkçe öğretiminin sorunlarından biridir. Programla birlikte Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem ve materyallerin çağın koşullarına uygun olmayışı ve eksikliklerinin bulunması da önemli sorunların kaynağı durumundadır (Er vd. 2012, s. 52).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda farklı coğrafyalarda ilgi görmeye başlamıştır. Özellikle Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde kurulan YETEM’ler aracılığıyla çok geniş bir yelpazede yabancı dil olarak Türkçe- nin öğretimi konusu Uzak Doğuda gündeme gelmiştir. Başta Japonya olmak üzere, Güney Kore, Tayvan gibi ülkelerdeki üniversitelerde açılan Türk dili kürsülerinde Türkçe öğretimi lisans düzeyinde devam ettirilmektedir. Bu cümleden anlaşılacağı üzere Tayvan Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ülkelerden biri olarak dikkati çekmektedir. Tayvan’da yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi 1958 yılında başlamıştır. Bu yıl, dönemin Cumhurbaş- kanı olan Chiang Kai-Shek, Türk Dili Dalını kurma kararını onayladı.

Loading...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...