Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tartışmacı Metinlerin Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Tartışmacı yazma, bilimsel araştırma sürecinin temel unsurlarından biridir. Bir konuda düşünme biçiminin ortaya konulmasında tartışmacı yazma becerileri de kullanmaktadır. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren öğrenciler, akademik bir birey olarak kabul edilmekte ve başarılı olmaları büyük oranda yazdıkları ile değerlendirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin temel beceri alanlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar, öğrencilerin en çok yazma alanında başarısız olduklarım ortaya koymuştur. Bu durum, akademik amaçlarla Türkçeyi öğrenen öğrenciler için önemli bir problem teşkil etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci bölümde, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazma becerileri ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise yükseköğrenimlerde öğrencilerin tartışmacı yazma sorunlarının tespit edilmesi, soruna yönelik çözümün geliştirilmesi, uygulamanın yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi süreci gerçekleştirilmiştir.

Dil, düşüncelerin, teessürlerin ve duyguların ifadesinde, aslını az çok bozan bir nakil vasıtasıdır. Dilde yaşayan beşerî fenomenler (masallar, ağıtlar, mitolojiler, şarkılar, edebiyat, tarih vb.) kültürü meydana getiren unsurların çoğu dil sayesinde önceki kuşaklardan taşınır ve bir sonraki kuşağa aktarımı sağlanır.

Dil, çok karmaşık yapısına karşın insanın doğduktan sonra birkaç yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde öğrenilip yaşadığı toplum içinde, bir birey olmasını sağlamanın yanında binlerce yıllık bilgi birikimini elde etme yetisine de yardımcı olmaktadır.[1] Dil, düşünceleri, teessürleri ve duyguları nakleden bir vasıta şeklinde tanımlanabilmektedir.[2]

Dilin toplum hayatı açısından önemi, dil öğretimini daha önemli kılmaktadır. Günümüzde dil öğretimi, ana dili ve yabancı dil öğretimi şeklinde iki ana koldan ele alınmaktadır. Gerek ana dili öğretimi gerekse yabancı dil öğretimi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel beceri alanları üzerinden gerçekleştirilmededir. Bir dilin etkin olarak kullanılması, saydığımız dört temel becerinin ileri düzeyde kullanılabilmesi ile mümkün olmaktadır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde (TYDÖ), temel beceri alanlarına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ana dil öğretiminden oldukça farklıdır. Ana dili öğretiminde, bireylerin geçmiş birikimleri, kültür ortamları, eğitim yaşı, dil ortamları vb. özellikleri dilin öncelikle edinilmesini ve bu edinim üzerinde bir öğretimin gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır.

TYDÖ’ de öğrencilere kazandırılması gereken temel becerilerden birisi yazmadır. Bireyler, iletişim kurarken anlamak ve anlatmak durumundadırlar. Dinleyerek ya da okuyarak anlarlar, konuşarak ya da yazarak duygu ve düşüncelerini anlatırlar. Konuşmak ve yazmak bu bakımdan benzer olsalar da yapı olarak oldukça farklıdır.

Yazı sayesinde bilgi ve kültür aktanmı çok daha kolay ve etkili hâle gelmiştir. Çağlar boyunca yazılı iletişim, toplumlann gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli faktörlerden biri olmuştur.[3]

Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde yazılı iletişimde fazladır. Teknolojik gelişmeler sonucunda artan iletişim araçlarında yazılı anlatımın ağırlık kazandığı görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi eğitimin her kademesinde temel hedeflerden biri olmuştur.[4]

Raimes[5], yazma sürecinin işleyişini ve bu süreçte öğretmen ve öğrencilerin gerçekleştirebilecekleri etkinlikleri şöyle sıralar:

-                Konunun saptanması.

-                Ön yazma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

-                Öğretmen tarafından notların, listelerin vb. okunması ve öğrencilere öneriler sunulması.

-                Öğrencilerce taslak metnin ana hatlarının yazılması.

-                Taslak metnin öğretmen ve öğrencilerce okunması; içerik hakkında yorumlar yapılması ve öneriler sunulması.

-                Öğrencilerce ikinci taslak metnin oluşturulması.

-                Öğrencilerce kontrol listesine göre ikinci taslağın düzeltilmesi.

-                Öğretmen tarafından ikinci taslağın okunması ve iyi noktaların geliştirilebilecek düşüncelerin gösterilmesi.

-                Öğrencilerce üçüncü taslak metnin oluşturulması.

-                Öğrencilerce taslak metnin düzeltilmesi.

-                Öğretmen tarafından ilk taslaktan son taslağa dek yazının gelişiminin değerlendirilmesi.

- Öğretmen tarafından öğrencilerin zayıf noktalarını geliştirmeleri için ödev verilmesi..

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...