• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu çalışmanın amacı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alan yazınında çalışılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklerin kullanım sıklığını ortaya koymak ve bu doğrultuda alan yazınında makale çalışmalarının hangi konularda yoğunlaştığını belirlemektir. Çalışmanın örneklemini 2000-2014 yılları arasında 56 ulusal ve uluslararası dergide yayımlanmış 160 bilimsel makale oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmış; veriler, içerik analizi tekniğiyle konularına göre gruplandırılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcükler temel dil becerilerinden dil öğretim yöntemlerine; dünyada ve Türkiye'de Türkçe öğretiminden öğretmen- öğrenci yeterliklerine kadar birçok farklı tema altında sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda, 2000-2014 yılları arasında en çok çalışılmış dil becerisinin yazma olduğu, dinlemeye hemen hemen hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Bazı temalarda anahtar sözcük sayı ve frekansının düşük olması belirtilen yıllarda konu ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğunu göstermektedir.

Bilindiği gibi hızla küreselleşen dünyada insanların diledikleri zaman akıllı cep telefonları, tablet ve bilgisayarlarından internete bağlanabilmeleri bilgiye erişimi daha kolay hâle getirmiştir. Önceleri bilgiye ulaşmak bir hayli çaba gerektirirken içinde yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında araştırmalar Google, Yahoo, Bing, Copernic gibi çeşitli çevrimiçi ağlardan kolaylıkla yapılabilmektedir. Her alanda olduğu gibi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında da yapılacak çalışmalarda araştırmacılar kısa sürede çalışmasına kaynaklık edecek verilere çevrimiçi ağlardan ulaşabilmektedir. Bu durum, araştırmanın her aşamasında bilgi yığınları içerisinden en kısa zamanda en doğru bilgiye ulaşmak içinHerhangi bir alanda ve konuda çalışma yapacak araştırmacılar, çalışmalarına evvela alan yazını taraması ile başlamaktadırlar. Alan yazını taraması sayesinde, konunun önceden çalışılıp çalışılmadığı, çalışılmışsa hangi boyutlarının çalışıldığı görülmekte, çalışma konusuna uygun bilgi ve belgeler toplanabilmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında her geçen gün çalışmalar artmakta; yapılan araştırmalar sayesinde alandaki sorunlar ve gereksinimler, kitap, makale, tezler gibi çeşitli çalışmalar aracılığıyla bilim dünyasına veri olarak sunulmaktadır.

Alan yazın taraması aşamasında teknolojinin geldiği noktaya paralel olarak internet kullanımı kaçınılmaz olduğundan doğru anahtar sözcükler, araştırmacıyı aradığı çalışmaya, içeriğe ulaştıracak ışık vazifesi gören sihirli sözcüklerdir. Doğru anahtar sözcükler ile araştırmacı bilgi yığınlarının içinde fazlaca bir zaman harcamadan en kısa sürede aradığı içeriğe ulaşır. Anahtar sözcükler sadece araştırmacıları içeriğe ulaştırmakla kalmaz; araştırmacıların farklı bakış açıları geliştirmelerine de olanak sunar. Anahtar sözcüklerin tespiti, ilgili alandaki gidişatın hangi yöne doğru olduğunu, hangi konuların çok hangilerinin daha az çalışıldığını, alan yazınındaki eğilimlerin hangi yönde olduğunu belirlemeye kaynaklık eden önemli araçlardır (Sevim ve İşcan, 2012).

Erdem (2009: 888-937) "Yabancılara Türkçe Öğretimi ile İlgili Bir Kaynakça Denemesi" adlı çalışmasında Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında 25 lisansüstü tez, 131 bildiri ve 121 makale olduğunu belirtmiştir. Göçer ve Moğul (2011: 797-810) "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış" adlı çalışmada Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin tarihsel süreci ele almış ve alan yazınıyla ilgili kitapları sıralamıştır. Göçer, Tabak ve Coşkun (2012: 73-126) "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası" adlı çalışmada Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin 223 kitap, 123 bildiri, 114 makale ve 110 lisansüstü tez adı vermiştir. En güncel çalışma olarak Kahriman, Dağtaş, Çapoğlu ve Ateşal (2013: 80-132), "Yabancılara Türkçe Öğretimi Kaynakçası" adlı çalışmada hem yabancı dil olarak Türkçe öğretimi hem de yabancı dil öğretimine ilişkin 186 kitap, 155 makale, 174 yüksek lisans tezi, 229 seminer ve diğer yayınların isimlerini sıralamışlardır.

Bugün gelinen noktada Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin bilimsel çalışmalar azımsanmayacak bir sayıdadır. Konuyu nicelik açısından ele alan çalışmaların yanı sıra niteliksel incelemelere de ihtiyaç vardır. Alan yazını çalışmalarının niteliksel yönden irdelenmesi ile alan yazının gidişatını, neye cevap verip neye karşı zayıf kaldığını, alan yazınında nelere ihtiyaç duyulduğunu görmek mümkün olacaktır.

Alan yazını taraması sonucunda ulaşılan çalışmalardan hareketle bilimsel yayınların niteliksel olarak ne durumda olduğu hususunda az sayıda çalışma yapılmış olduğu görülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yayımlanmış bilimsel çalışmaların niteliksel olarak incelenmesi noktasında Büyükikiz'in (2014: 203-213) çalışması önemlidir. Büyükikiz "Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme" adlı çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili olarak yazılan yüksek lisans tezlerini tür, yazıldığı yıl, konuları gibi çeşitli değişkenler açısından incelemiştir.

Çevre eğitimi (Güven, Kaplan, Varinlioğlu, Sungur, Hamalosmanoğlu ve Bozkurt, 2014), fen bilimleri ve matematik eğitimi (Tatar ve Tatar, 2008), Türkçenin eğitimi ve öğretimi (Sevim ve İşcan, 2012) alanlarında anahtar sözcüklere dayalı veri incelemesi yapılmış olmasına rağmen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılan bilimsel çalışmalarda yer alan anahtar sözcüklere ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır.

Bu araştırmanın genel amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alan yazınında 2000-2014 yılları arasında çeşitli dergilerde yayımlanmış 160 bilimsel makalede geçen anahtar sözcükleri tespit etmek ve ilişkili oldukları konuları saptayıp tematik olarak gruplandırmaktır. Araştırmayı önemli kılan husus, alan yazınında bu konuda daha önce yapılmış bir çalışmanın olmamasıdır. Bu araştırmada, veriler, anahtar sözcük listeleri şeklinde elde edilmiş ve her anahtar sözcüğe bir numara verilerek fişleme yapılmıştır. Bu doğrultuda alan yazınında en sık hangi anahtar sözcüklerin kullanıldığını, dolayısıyla en çok hangi konular üzerinde çalışma yapıldığını tespit etmek ve çalışma sonuçları ışığında çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında lisansüstü eğitim veren 3 uzmanın görüşleri doğrultusunda belirlenen aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:

1-                       Dil bilimi ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

2-                       Dil öğretimi ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

3-                       Dil öğretim kuramları ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

4-                       Dil öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

5-                       Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi tarihçesi ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

6-                       Dünyada ve Türkiye'de Türkçe öğretimi ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

7-                       Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel beceriler ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

8-                       Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

9-                       Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde teknoloji ve materyal kullanımı ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

10-                   Türkçe okutmanlarının yeterlikleri ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

11-                   Öğrenci yeterlikleri / becerileri / başarıları ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

12-                   İletişim ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

13-                   Kültür öğretimi ile ilgili anahtar sözcükler nelerdir?

14-                   Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alan yazınında yapılan çalışmalara ilişkin anahtar sözcükler nelerdir?

Devamını okumak için tıklayınız.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...