Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi/Öğreniminde Dizi Ve Filmler

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Gelişen teknoloji, yurtdışında yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kültür tanıtımı noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Türk dizi ve filmlerinin yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Türk dili ve kültününün tanıtımına etkisi bağlamında yeri incelendi. Çalışmaya Ürdün Üniversitesi, Türkçe Bölümü, 4. Sınıf, Arap asıllı, yaş ortalaması 22 olan 12 kadın öğrenci dâhil edildi. Tarama modelinde, betimsel bir çalışma olarak hazırlanan araştırmada geleneksel veri toplama araçlarından yazılı yoklama kullanılmıştır. Çalışmaya dâhil olan öğrencilerden takip ettikleri dizileri veya izledikleri filmleri, Türk kültürü ile Arap kültürü arasındaki farkları, izledikleri dizi ve filmlerdeki aile yapısını, olumlu ve olumsuz aktarımları yazmaları istenmiştir. Verdikleri cevaplar gruplandırılarak frekansları belirlenmiş ve yüzdeleri verilerek tablo haline getirilmiştir. İzlenen dizi ve filmlerde güncel ve popüler yapımlar yer alırken, dönemsel yapımların da ilgi çektiği görülmüştür. Türk kültürü ile Arap kültürü arasında benzerlik olduğuna dikkat çeken öğrencilerin yanı sıra yemeklerde, geleneklerde, kıyafetlerde, düğünlerde, kadın-erkek ilişkilerinde farkların olduğuna değinmişlerdir. Öğrenciler tarafından Türkiye'nin şehirlerini, mekânlarını tanıtması, kadınların güçlü ve güzel, erkeklerin romantik ve anlayışlı gösterilmesi, ailelerin birbirine bağlılığı ve geleneklere saygı duyulması dizi ve filmlerin olumlu yanları olarak görülürken; alkol tüketimi, Avrupa özentisi, kıyafetlerin açık olması, ibadet edilmemesi ise olumsuz yanları olarak gösterilmiştir. Yurtdışında Türkçe öğrenenler için Türk kültürünü tanıyabileceği materyaller rağbet görmekte ve buna bağlı olarak görsel-işitsel materyallerden dizi ve filmler kültür aktarımı konusunda ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra dizi ve filmler kültür aktarımında önemli bir yer tutarken tam anlamıyla da kültürel ögeleri yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Gün geçtikçe kültürler arası ve devletlerarası ilişkilerin daha da arttığı dünyamızda, yabancı dil öğretimindeki en önemli gelişmelerden biri de dil-kültür arasındaki yakın ilişkinin fark edilmesi olmuştur. Kültürlerarası etkileşim odaklı yaklaşıma göre dil öğrenmede amaç, bildirişimsel amacı kazanabilmektir. Bunun sonucunda dilin, sözcüklerin nerede, ne zaman, niçin, kim tarafından hangi ortamda kullanıldığı önem kazanmıştır (Pehlivan, 2007:8). Yabancı bir dili öğrenmek o dilin kuralları ile doğru cümleler kurmak anlamına gelmez. Milletin kültürünü de görüp bulunduğu duruma göre uygun cümle kurmayı öğrenmesi ve toplumun ifade ettiklerinin ne manaya geldiğini kavraması anlamına gelmektedir.

Yabancılara Türkçe öğretimi, Türk kültürünün tanıtılması amacını da taşımaktadır. Çünkü, dil kültürün bir aktarıcısıdır. Her geçen gün kitle iletişim araçlarının öneminin artmasıyla birlikte televizyon dizileri de toplumu güncel olarak yansıtan araçlar haline de gelmektedir.

İnan'a (2012) göre bilişim ve iletişim çağı olan 21. yüzyılda kültürler ve diller arası iletişim içerisinde görsel ve işitsel medya unsurlarının öneminin büyük olduğu görülmektedir. Bu nedenle uluslarası iktisadi ve siyasi bağların güçlendirilmesinin yanında toplumlar arası bağlarının kurulması bakımından televizyon dizilerinin vazgeçilmez bir tanıtım aracıdır.

Televizyon yayınları yabancı dil ve kültür içeriklerine ulaşmayı sağlayan medya unsurları olarak öne çıkmaktadır. Televizyon, bireyleri, toplumu ve milletleri birbirine yaklaştırması ve bunun sonucunda kültür ürünlerini çok geniş bir coğrafyaya dağıtması, söz konusu cihazların yabancı dil öğretiminde yaşamsal bir rol oynamasını sağlamıştır (İnan, 2012:183).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bir dili öğrenmek, bir anlamda dünyaya farklı bir açıdan bakmak, kendi kültüründen farklı bir kültür ve dil evreni keşfetmektir. Dil iletişim içindir; bireye bilgi alışverişinde bulunma, herhangi bir olay karşısında duygu ve düşüncelerini dile getirme, ortak hareket edebilme olanakları sağlar (Köse, 2005: 155).

Türkçenin yabancı dil olarak yurt dışında öğretilmesinin Türkiye sınırları içerisinde öğretilmesinden farklı ve zor yönü; Türkçeyi öğrenen yabancıların Türk kültürüne olan uzaklığıdır. Bu uzaklığın giderilmesinde kitle iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanmak gerekir. Çünkü, günümüzde toplumun kültürünü en iyi şekilde tanıtan araçlar, kitle iletişim araçları, özellikle televizyondur.

Türkiye'de Türkçeyi öğrenenler için kültürü benimseyip dil ile bağlantı kurmak doğal bir süreçken yurt dışındaki öğrenciler için bu durum zorlaşmaktadır.

Yurtdışında Türkçe öğrenenler kültürel unsurları teknoloji vasıtasıyla görerek öğrendikleri dil ile bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bu koşullarda öne çıkan öğretim materyali kuşkusuz dizi ve filmlerdir. Gerek güncel olması gerek dünyada en çok rağbet gören görsel- işitsel materyal olması bakımından önem arz etmektedir. Dizilerdeki karakterlerin kullandıkları beden dili, yemek çeşitleri, konuşma kalıpları, evleri, kıyafetleri kültürel unsurlar barındırmaktadır.

 Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...