• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçenin Önemine İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma: Türk Dili Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Örneği

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçenin Önemine İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma: Türk Dili Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Örneği

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin pek çoğunun ülkemize geliş amacı eğitimdir. Bu öğrenciler üniversitelerde okurken akademik Türkçeyi Türkçe hazırlık kurslarında öğrenmediklerinden dolayı alanları ile ilgili bölümlere gittikleri zaman derslerde zorluk yaşamaktadırlar. Akademik dil ile ilgili kavram ve terimler, alanla ilgili kendine özgü teknik anlamlar içerir. Bu kavram ve terimler genellikle günlük konuşmalarda kullanılmaz. Bu yüzden yabancı öğrencilerin söz konusu alan kavram ve terimlerini ancak akademik Türkçe derslerinde öğrenmesi mümkün olacaktır. Bu açıdan akademik Türkçe derslerinin yabancılara Türkçe öğretimi üzerine çalışan kurumlarda verilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, hazırlık sınıflarında Türkçe öğrenen yabancı öğrencilere akademik Türkçenin neden öğretilmesi gerektiğinin ilgili veriler ışığında ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmamızda, nitel yöntem kullanılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe hazırlık sınıfında okumuş olan farklı bölümlerden bir grup lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, yabancılara Türkçe öğretimi uzman görüşleri alınarak geçerliliği tespit edilmiş sorulardan oluşan 'yarı yapılandırılmış mülâkat formu' uygulanmıştır. Bu mülakat formu baz alınarak içerik analizi yapılmış, eldeki veriler çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda yabancı öğrencilerin akademik Türkçe dersini almalarının eğitim programları açısından yararlı olacağı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, ilgili alan yazın ışığında yorumlanmış ve akademik Türkçenin öğretimi üzerine öneriler dile getirilmiştir.

Yabancı bir dil öğrenmek yeni bir dünyaya kapılarını açmak, yeni insanlar ve kültürlerle tanışmak, yeni düşüncelere sahip olmak demektir. Yabancı öğrencilere Türkçe öğreten öğretim elemanları, eğitimlerini bu hususları göz önüne alarak yapmalıdır. Değişen dünya ile birlikte Türkçeye artan ilginin sonucu olarak ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe eğitimi önem kazanmıştır. Özellikle merkezi ülkemizde yer alan Yunus Emre Enstitüsü gibi devlet destekli kurumlar birçok ülkede Türkçe dil kursları açarak Türkçenin tanıtılması ve öğretilmesi alanında yapılan çalışmalarla Türkçeye olan ilginin artmasında büyük rol oynamaktadır. Ayrıca T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı pek çok farklı ülkeden yabancı öğrencilere Türkiye'de burslu okuma imkânı sağlamakta ve bu öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır. Bütün bunlar ülkemizde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının hız kazanmasını, bu alandaki eğitim öğretim faaliyetlerinin derinlemesine düşünülmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak da dil öğretimi kavramı ve bu kavramın eğitim öğretimdeki verimliliğinin attırılması önem kazanmıştır.

AKADEMİK TÜRKÇENİN SINIRLILIKLARI

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ

YÖNTEM

Günlük kullanılan dil ile eğitim için ihtiyacımız olan dil oldukça farklıdır. Çünkü akademik dil, farklı bilim dallarının sahip olduğu kavram ve terimleri içerir. Akademik dil, sözlükler ve çeşitli metin türlerinden (örnek makaleler, raporlar, araştırma makaleleri ve özetleri) oluşmaktadır. Akademik dil; durumları ya da objeleri tanımlamada, süreç ya da işleyişi ifade etmede, terim ve kavramaları açıklamada büyük bir önem taşımaktadır.

Akademik dil objektif ve tarafsızdır, genellikle pasif cümleler içerir. Temkinli ve ihtiyatlı tanımlamalar kullanılır. Diğer yazarlardan referanslara dayalı yazılar içerir, genel tabirler kullanılır. Konuyu güçlü biçimde özetleyen sağlam cümlelere yer verilir. Paragraflardaki anlam ilgilisini kurmak için bağlam kelimeleri mutlaka kullanılır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yabancı öğrenciler için TÖMER ve dil merkezlerinde verilen akademik Türkçe dersleri, fakülte öncesindeki sayısal ve sözel alan temel kelime ve kavramlarını içermektedir. Fakülte döneminde ise yabancı öğrencilerin okudukları alanlar ile ilgili daha da ayrıntılı bilgi gerektiren terminolojiyi ve akademik okuma, anlama, yazmayı içermektedir.

Akademik Türkçe terimi farklı anlamlara gelebilmektedir. Bu anlamlardan biri akademik metin yazımı diğeri ise akademik terim ve kavramlardır. Üniversitelere eğitim-öğretim amacı ile gelen yabancı öğrenciler için lisans ve lisansüstü düzeyde genel Türkçeyi öğrendikten sonra gerekli olan öncelikli aşama, öğrencinin kendi alanındaki akademik terim ve kavramları öğrenmesidir. Yabancı öğrencilerin alanı ile ilgili tez, makale, bildiri yazımı gibi akademik dil gerektiren çalışmalarda ise akademik metin yazımı söz konusudur. Bu aşamada öğrencinin akademik bir metnin nasıl oluşturulduğu bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırma herhangi bir şekilde istatistiksel işlemler ya da başka bir sayısal araç olmaksızın verilerin değerlendirildiği araştırma türüdür (Altunışık ve ark., 2005).

Nitel araştırma, insanın kendi çabasıyla biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin ayrıntılarını keşfetmek üzere geliştirdiği bilgi toplama ve üretme yollarından birisidir (Özdemir, 2010: 326).

Sakarya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören yabancı öğrencilere, yabancılara Türkçe öğretiminde akademik Türkçenin öneminin belirlenmesi amacıyla, 21 öğrenciye yabancılara Türkçe öğretimi uzmanları tarafından geçerliliği tespit edilmiş sorulardan oluşan 'yarı yapılandırılmış mülâkat formu' uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi sağlanır. Bu nedenle daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunulabilmektedir (Türnüklü, 2000).

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...