Arap Öğrencilerin Türkçe Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesinde Şarkı Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte yabancı bir ya da birkaç dili bilmek hem zaruret hâlini almış hem de bir itibar meselesi olmuştur. İnsanlar yabancı dil öğrenmek amacıyla dil kurslarına hatta yurtdışına gitmektedirler. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel dil becerilerini kazandırmak için birbirinden farklı yöntem ve teknikler kullanılabilir. Burada önemli olan Türkçe öğrenmek isteyen hedef kitlenin gereksinimlerinin tespit edilip buna uygun bir öğretim programının hayata geçirilmesidir. Dil öğretiminde öğrencilerin zorluk çektikleri becerilerin başında dinleme gelmektedir. Dinleme eğitimi, öncelikle öğrencilerin konuşma becerilerine ve daha sonra diğer dil becerilerine olumlu etki yapar. Bu sebeple dinleme etkinlikleri öğrencinin ilgisini ve dikkatini çekecek özelliklere sahip olmalıdır. Bu çalışmada 2012-2013 öğretim yılında Yemen Sana'a Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Tercüme bölümünde Türkçe öğrenmeye yeni başlayan Arap öğrencilerinin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde şarkı seçimi ve kullanımı konusu incelenmiştir. Başlangıç seviyesindeki 36 öğrenciye farklı sanatçıların seslendirdikleri beş farklı şarkı dinletilmiştir. Öğrencilere şarkıların sözlerinin yazılı olduğu ve bazı kelimelerinin çıkarıldığı çalışma kâğıtları dağıtılmıştır. Her bir şarkı üç defa dinletilmiştir. Öğrencilerden kâğıtlardaki boşlukları dinledikleri şarkılardan yola çıkarak doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın sonucunda daha yavaş söylenen ve çalgı aleti yoğunluğunun az olduğu şarkıları öğrencilerin daha rahat anlayabildikleri ve dinlemelerini kolaylaştırdığı görülmüştür. Öğrencilerin başlangıç seviyesinde oldukları göz önünde bulundurulursa kelimeleri yazarken çok fazla harf hatası yapmalarının sebebi anlaşılabilecektir.

Günümüzde insanlar, farklı amaçlarla en kısa zamanda bir dili öğrenebilmek için maddi ve manevi fedakârlıklar yapmaktadırlar. Hedef dildeki temel dil becerilerinde yetkinleşebilmek için her bir beceri alanına özgü yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygulama ve ölçme değerlendirme bakımından zor sayılabilecek beceri alanlarının başında dinleme eğitimi gelmektedir. Dinleme eğitimi Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için ayrıca önemlidir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde temel dil becerilerinden dinleme öğrenme alanında öğrencilere belli başlı becerilerin kazandırılmasında farklı ve ilgi çekici etkinliklerin önemli bir yeri vardır.

Dinleme, günlük yaşamda insanlarla iletişim kurmanın önemli bir aracıdır. Okullarda öğrenme, gelişme ve zihin becerilerini geliştirme çalışmalarının temelinde dinleme vardır. Öğretmeni ve dersi dinleme, konferans, seminer, tiyatro gibi sunuları dinleme, tartışma ve röportajları izleme örnek olarak sayılabilir (Güneş, 2013, 81).

Dinleme becerisinin eğitiminin diğer becerilere göre daha az önemsenmesinin sebebi, dinleme becerisinin doğuştan kazanıldığı düşüncesidir (Ünalan, 2001).

Sınıf içinde ve dışında her gün yüzlerce dinleme durumuyla karşılaşılmaktadır. Dinleme etkinliklerine öğrenciyi katmanın yanında öğrenciye strateji kullanmayı ve bu stratejileri amacına göre seçmeyi öğretmek çok daha yararlı olacaktır (Akyol, 2010, 10).

Seslerin ve sözel uyarıcıların işitilmesiyle başlayan ve bu uyarıcılara öğrencilerin dikkatlerini yoğunlaştırmasıyla sürdürülen dinleme sürecinin öğrenmede yeri ve önemi büyüktür. Öğrencinin bir ders süresi içinde dinleyerek ve izleyerek öğrenebileceği bir konuyu ders dışında öğrenebilmesi için daha fazla zaman ayırması gerekmektedir (Demirel ve Şahinel, 2006, 73).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Görsel ve işitsel araçların hayatın her alanında giderek yaygınlaşması ve bu araçların eğitimde kullanılması etkili bir dinleme/izleme eğitimini gerekli kılmaktadır. Bu becerinin geliştirilmesiyle, öğrencilerden dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi üst becerileri gerçekleştirmesi beklenmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006, 5).

Müzik ve dilin birleşimi olan şarkıların sayısız üstünlüğü dikkati hak eder. Şarkıların kültürde ve temadaki zenginliği, deyimsel ve şiirsel ifadeleri, tedavi edici işlevi şarkıları dil öğretiminde kusursuz araç yapar ( Shen, 2009). Şarkılar herkesin dil tecrübesinde önemli bir yer tutar, dil öğrenimini kolaylaştırır, dil öğrenimindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırır ve dili geliştirme sürecini hızlandırır. Motivasyon kaynağı olan şarkılar, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesinde de yardımcı olur (Hisar, 2006, 26).

Şarkı her zaman güncel gerçeğin bir parçası, bir aynasıdır. Bir anlatım tarzının en görkemli biçimde güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeden dillerden düşmeden tekrarlanan kültürel ögelerin örüntülerinin bir bütünüdür (Ataseven, 1988).

Dil öğretiminde şarkı kullanımı öğretmen ve öğrenenlere çokça imkân sunar. Dilin değişik şekillerde sunulmasına ve değiştirilmesine imkân verir. Kültürel konuların sunulmasında, kısa öykülerde, bağlamdaki yeni kelime ve ifadelerde, anadili konuşanların telaffuzlarının tanıtımı ve tartışma konularında kullanılabilir (Neisa, 2008, 167-168).

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...