Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Müzik Klipleriyle Bazı Ünlem Kelimelerinin Öğretimi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçede yer alan ünlemlerden bazılarının alt yazılı bir şekilde izlettirilip kavratılmasıdır. Böylece öğrenciler kitabî bir şekilde öğrendikleri ünlemlerin kullanımını doğru ve eğlenceli olarak öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanında şarkıları öğrencilerin de söylenmesi amaçlanmıştır. Böylece şarkıları öğrencilere söyleterek öğrencilerin pratik yapması sağlanacak, başka uygun durumlarda öğrendikleri ünlemleri de pratiğe dönüştürmelerine imkân verilmiş olacaktır. Çalışmada seçilen 9 çeşit ünlem, şarkılardaki kullanımıyla sınırlandırılarak verilmeye çalışılmıştır. Çalışma, işitsel-görsel bir çalışma olup veriler interaktif ortam ve doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde, özellikle web tabanlı teknolojilerin kullanımıyla alternatif bir teknik olarak düşünülen müzik klipleriyle kelime öğretimi, Türkçe öğretiminde öğretilmesi güç olan ünlemler konusunu öğrencilerin daha kolay ve etkili bir şekilde öğrenmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrenciler, öğrendiği dili kullanırken rahat bir şekilde kendini ifade edecek ve dil öğreniminde gerekli motivasyon da sağlanmış olacaktır.

Dil, insanlığın var olduğu günden bu yana bir süreç olarak devam etmektedir. Tarakcıoğlu'na (2012) göre dil, en geniş ifadesiyle duygu ve düşüncelerimizi doğrudan iletmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı; insanların aralarında anlaşmaya, kendilerini ifade etmeye yarayan ve dil bilgisi sistemi içerisinde yer alan ses, işaret ya da hareketlerin bütünü olarak ifade edilmektedir. Bu bütünlük içerisinde denilebilir ki dil, bildirileri anlatma- anlama aracı diye de tanımlanmaktadır (Demircan, 2005).

Dil, tarih boyunca düşünsel, toplumsal, dini yönelişleriyle, âdet ve ananeleriyle bir milletin aynası olmuştur. Dil öğretilirken kültür de aktarılmaktadır. Bir dili öğrenen kişi aynı zamanda dilini öğrendiği toplumun kültürünü de öğrenmiş olmaktadır. Dil ve kültür arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Dil-kültür bağlantısı dil öğretiminde kilit taşı olarak görülmektedir (Brown, 2007; Duman, 2013).

İnsanlar yabancı dil öğrenirken bazı güçlüklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Öğrenilen hedef dilin yapısal zorlukları, kültürel farklılıkları gibi etmenler, dil öğrenmeyi zorlaştırabilmektedir. Dil öğretimi; konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin hepsinde birden ortak bir beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak tüm dil öğreticileri için önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle konuşma becerisine yönelik yapılan araştırmalarda eksik kalındığı anlaşılmaktadır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Son yıllarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin sayısında ciddi bir artışın olduğu görülmektedir. Türkiye'nin gerek jeopolitik konumu, gerek son yıllarda sosyo-ekonomik alanda göstermiş olduğu gelişmeler bunda büyük pay sahibi olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Türkçeyi etkili öğretmek önem kazanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde ortak bir müfredat henüz oluşturulmadığı, akademik alanda yeterli bir ürün ortaya konmadığı görülmektedir. Türkçeyi yabancılara öğreten öğretim elemanları da yeterli sayıda değildir. Bunun yanında, üniversitelerde TÖMER'lerin kurulmasıyla bu alanda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretirken Avrupa Dil Kriterlerinden yararlanılarak oluşturulan kitaplar kullanılmakta, bunun yanında da bazı yardımcı materyallerle dil öğretimi yapılmaya çalışılmaktadır. Yabancı öğrencilerin ülkemizde Türkçeyle içli dışlı olmaları kısa zamanda Türkçeyi öğrenmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Fakat konuşma dilinde özellikle duygularımızla ifade ettiğimiz bazı ünlemleri öğretmek zor olmaktadır. Aynı ünlemi birkaç duygu için söylediğimizden özellikle ünlemlerin öğretimi öğrencilere karışık gelmektedir. Web tabanlı öğretim sayesinde, öğrencilere alt yazılı müzik klipleri izletilerek ünlemlerin verilmesi, onların ünlemleri daha kolay öğrenmesine imkân sağlamaktadır. Müzik klipleri alt yazılı bir şekilde izlettirilerek verilen ünlemin kullanımını görmeleri sağlanmış olacaktır.

Avrupa Ortak Çerçeve metnine göre belirlenen kriterler ışığında Türkçeyi öğrenen her yabancı öğrencinin duygu, düşünce ve isteklerini sözlü olarak hiçbir yanlış ve telaffuz hatasına düşmeden amaçlarına uygun ifade etmesi beklenmektedir. Öğrenciler, Türkçe Öğretim Merkezlerinde (TÖMER) aldıkları eğitim sürecinde ve sonucunda öğrendikleri sözlü anlatım kurallarını, sözlü ifadelerini doğru bir biçimde kullanabilmektedirler. Türkçe öğretiminde sözlü ifadelerin özellikle duygularımızı ifade etmeye çalıştığımız ünlemlerin öğrenciler tarafından kavraması uzun zaman almaktadır. Ünlemlerin yabancı öğrencilere öğretiminde, alternatif teknik ve yöntemler kullanılabilmektedir. Bu öğretim tekniklerinden biri de müzik klipleriyle (şarkı) kelime öğretmedir.

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...