Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirmede Webin Katkısı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yabancı dil öğretimi tarih boyunca hep tartışma konusu olmuş ve bu alanda pek çok yöntem geliştirilmiştir. Öğrenciyi en çabuk ve en kolay şekilde amaca ulaştırmak eğitimde en önemli unsurdur. Yabancı dil öğretiminde yöntemlerin ortaya çıkış nedeni genellikle kullanılan yöntemlerin etkisiz kalması, ya da yetersiz olmasıdır. Bu eksikler tamamlanmaya çalışılırken yeni yöntemler ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. Böylece öğrenciye yabancı dil öğretiminde kolaylıklar sağlanmış, başarı oranı artırılmıştır. Şimdiye kadar bu alanda kullanılan yöntemlerin hiçbiri tek başına bir dili öğretmede yeterli olmadığı için yabancı dil öğretiminde yeni yöntemlere, farklı araçlara başvurulmuştur. Yararlanılan araçlar arasında en etkili ve kalıcı olanlardan biri de webdir. İletişim çağını yaşadığımız bu yıllarda her alanda olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de bilişim önemli bir yer tutmakta ve işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde bilişimden nerede, nasıl yararlanılacağı konusunda pek çok görüş ortaya konmuş, pek çok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar tartışma konusu olmuştur. Bu anlamda yapılan çalışmalarda yabancılara Türkçe öğretiminde webin katkısı yadsınamaz. Metin çalışmasında, okumada, dinleme çalışmalarında, sözcük çalışmalarında, bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, cümle analizlerinde ve ölçme değerlendirmede webin katkısını oldukça fazla görmekteyiz. İletişim çağında olmamız ve bilişimle iç içe yaşamamız nedeniyle webden her alanda yararlandığımız gibi yabancı dil öğretiminde de yararlanmaktayız. Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili webde yeterli sayıda materyal ve diğer dillerdeki kadar site bulunmamaktadır. Buna rağmen dil öğretiminde kullandığımız yöntemlerin amacına ulaşmasında ve yabancı dil öğretiminde başarının artırılmasında, bilgilerin kalıcı olmasında web oldukça önemli yer tutmaktadır.. Biz burada yabancılara Türkçe öğretiminde webin özellikle ve ölçme ve değerlendirmedeki katkısından bahsedeceğiz. Çeşitli sosyal paylaşım ağları aracılığıyla aynı anda pek çok öğrenciye ödevlerin ulaştırılmasında, ödevlerin yine buradan değerlendirilmesinde, doğru cevapların aynı anda tüm öğrencilere ulaştırılmasında, tartışma ortamlarının yaratılmasında, yapılan yanlışların düzeltilmesinde, bütün öğrencilerin doğruyu görmelerinin sağlanmasında, kalıcı öğrenmenin amaçlanmasında webin önemli katkısı bulunmaktadır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında öğrencide geliştirmesini beklenen kazanımlar; okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma ve bunun yanında dil bilgisi sözcük öğrenme becerileridir. Bu becerilerin öğretimi kadar öğrencilerin öğrenmelerine yönelik Avrupa Konseyi Dil Dosyası çerçevesinde amaç ve kazanımlara ulaşıp ulaşılmadığını ölçmek ve değerlendirmek çok önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı yapılmayan ölçme değerlendirme öğrencilerin Türkçeyi ne kadar öğrendiklerini ortaya koyamamaktadır. Bu durum öğrencilerin bir üst seviyedeki öğrenmeleri gereken becerileri ve istenen kazanımları iyi derecede öğrenemedikleri başarılarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Türkçe öğretiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri dili beceri düzeyine ulaştırma ve bir dil bilinci oluşturmada son derece önemlidir.

Öğrenci başarısı ve gelişiminin sağlanması tüm öğretim programlarında genel amaçtır. Bu nedenle istenilen kazanımların elde edilmesi için sürekli ölçme yapılmalıdır. Ölçme uygulamalarında amaç ve kapsam ilk adımken ölçülecek davranışın belirlenmesi de ikinci adımdır. Öğrenci açısından bakıldığında öğrencilerin istenilen niteliklere sahip duruma gelip gelmediklerinin, bir başka söyleyişle istendik davranışların öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığının sürekli olarak test edilmesi, varsa eksikliklerinin belirlenerek bunların giderilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi gereği vardır(Karslı,2003:233). Bütün bunların uygulanması için farklı ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Ölçme araçları, öğretim hedeflerine ne kadar ulaşıldığını ölçmeyi amaçlayan ve öğretim hedeflerine dayanak olan araçlardır. Öğretim hedefleri davranış alanlarının hangisine hizmet ediyorsa, o alandaki davranışları ölçmeye yarayacak bir ölçme aracı türü seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Ölçme araçları, konu, kapsamı ve görüş açılarından da geçerli olmalıdır. İyi bir planlama ile yapılan ölçme ve değerlendirme uygulaması, öğrenci başarısını etkili ve hatasız olarak belirlemeyi sağlar(Gözütok, 2006:233-236).

Yabancı öğrencinin dil öğrenimindeki eksiklikleri gidermesi ana dilde öğrenim gören öğrencilere göre daha zordur. Yabancılara Türkçe öğretirken sınıftaki her öğrenciyi kapsayan hızlı, çok yönlü ve etkili ölçümler yapılması gerekir. Bu zorlukları en aza indirmekte webin katkısı önemli bir yere sahiptir.

Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme de webin katkısına değinmeden önce ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlara bir göz atalım.

Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar

Geniş anlamda ölçme; belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe/değişkene sahip olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir(Turgut,1986). Ölçme bir betimleme işlemidir aynı zamanda ölçme, nesnelerin gözlemlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve ya sembollerle ifade edilmesidir. Ölçmenin ortaya çıkması için ölçülenler arasında “fark” olması gerekir. Fark kavramı doğrudan ölçmeyi doğurmuştur. Eşitliğin olduğu yerde ölçme olmaz(Tekin, 2007). “Sami'nin boyu 152 cm'dir.”, “Bu sabah okul bahçesindeki termometre 16 C gösteriyor.”, “Nermin tıp fakültesine 18. sırada girdi.” ölçme örnekleridir. Ölçme ve değerlendirmenin işlevleri şunlardır:

*Hedef ve davranışların ne düzeyde gerçekleştiğinin anlaşılması *Öğrenme sürecinin etkinliğinin arttırılmasını sağlar.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

*Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.

*Öğretmen performans düzeyi belirlenir

*Eğitim programının ne kadar başarılı olduğu belirlenir.

*Başarılı öğrencileri motive eder.

*Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur.

Ölçme ve değerlendirme öğrenci başarısını, eğitim programının başarısını, öğretmenin başarısını ve eğitim etkinliği gibi unsurları ölçer ve değerlendirir.

Ölçme işleminin yapılabilmesi için ölçülecek özelliğin tanımlanması, ölçülecek özelliğe uygun sayı ve semboller kümesinin belirlenmesi, ölçülecek özelliğe hangi sayı ve sembollerin verileceğini gösteren kuralın belirlenmesi gerekir. Ölçme sonuçları her zaman sayılarla ifade edilmez. Bazı ölçme sonuçlarını, büyük, küçük, iyi, orta, kötü vb. sembollerle de ifade edilebilir.

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...