• Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması Ve Öğrenci Görüşleri

Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması Ve Öğrenci Görüşleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu çalışmada Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uygulaması yapılmış ve bu uygulama hakkında öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Çalışmanın uygulama dersleri B2 düzeyinde 11 öğrencinin katılımıyla İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın modeli nitel araştırma desenlerinden durum (örnek olay) çalışması ve eylem araştırmasıdır. Araştırmada 'başka bir meslektaşa ait gözlem notları', 'araştırmacı öğretmen gözlem notları', 'öğrenci günlükleri' ve 'yüz yüze görüşmeler' olmak üzere dört veri toplama aracı kullanılmıştır. 'Başka bir meslektaşa ait gözlem notları', 'araştırmacı öğretmen gözlem notları' ve 'öğrenci günlükleri' uygulama dersleri boyunca toplanan verilerdir. Uygulama sürecinin sonunda ise 'yüz yüze görüşmeler' yapılmıştır. 'Başka bir meslektaşa ait gözlem notları', 'araştırmacı öğretmen gözlem notları' ve 'öğrenci günlükleri' betimsel analizle; 'yüz yüze görüşmeler' ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımla yapılan dersler hakkında olumlu yönde görüşlere sahip olduklarına ulaşılmıştır. Katılımcılar farklı kültürden bireylerle aynı sınıfta olma konusunda olumlu görüşlere sahipken bazı katılımcılar farklı kültürlerin bir arada bulunmasından dolayı bir takım sorunlar yaşadığını belirtmişlerdir.

Çeşitli sayıda yaklaşım ve yöntemin bulunması yabancı dil öğretimi çalışmalarının çeşitliliği açısından oldukça önemlidir. Ancak bu çeşitliliği doğru kullanmak gereklidir. Bu yaklaşım ve yöntemlerin hangi şart ve durumlarda öğretim açısından daha yararlı olacağını bilmek yabancı dil öğretim derslerindeki başarıyı da arttıracaktır. Bunun için de sonuçların önceden görülebilmesi gerekir. Dolayısıyla yaklaşım ve yöntemlerle ilgili çalışmaların dil öğretim sürecine yol gösterici ve kısmen de olsa öğretim sürecinde karşılaşılabilecek durumların tespiti önemlidir. Son zamanlarda gelişen dilbilim çalışmalarının bu konudaki önemi yadsınamaz. Dilbilim çalışmalarındaki bu gelişmeler dil öğretim alanına yansımış ve yeni yaklaşım ve yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dilbilim çalışmalarının öğrenme ortamına aktarılması da uygulamalı dilbilim alanın doğmasına yardımcı olmuştur (Yaylı, 2004: 1). Tüm bu gelişmeler sayesinde dil öğretimi ile ilgili yaklaşım ve yöntemlerin bilinmesi ileride yeni yaklaşım ve yöntem geliştirmek için bir basamak olacaktır. Ayrıca yabancı dil öğretimi sürecinde öğretim ortamına ve amacına uygun yaklaşım ve yöntem seçiminde de yabancı dil öğreten öğretmenlere yol gösterici olacaktır.

  1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
  2. Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım

Dil, insanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları bir sistemdir. Karaağaç (2012: 45) a göre dil, insana, ait olduğu gerçek dünyadan ayrı ve onun kanunlarına bağlı olmayan yapay bir dünya kurma ve tabiata tarihi katma imkânı veren toplumsal uzlaşılara dayalı bir saymacalar sistemi ve ses-anlam ilişkisi bütünüyle nedensiz olan, seslerden örülü ortak iğretilemeler toplamıdır. Ergin (2005: 13) e göre dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.

“Kültür bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti millet yapan, onu diğer milletlerden farklı kılan hayat tezahürlerinin bütünüdür” (Ergin, 2005: 23). Mehmet Kaplan (2007: 11) ise Kültür ve Dil adlı eserinde kültür için şöyle demektedir. “ Kültür” kelimesi edebiyat kelimesine nazaran daha geniş mana taşır. Edebiyat dışındaki bütün güzel sanatlar, resim, musiki, dans, heykel, mimari, kültür sahasına girdiği gibi, güzel sanatların dışında insanoğlunun elinden çıkma eşya, yiyecek, içecek, elbise, silah, alet, vesaire de kültür sahasına girerler.

Özkan (2010: 22) dilin bir milletin kültür değerlerinin en başında yer aldığını belirtmektedir. Korkmaz (2005: 674) ise dilin, kültürün ilk ve temel unsuru; en değerli hazinesi olarak ifade ederek dil ve kültürün birbirleri ile ilişkili kavramlar olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ne dili kültürden ne de kültürü dilden ayrı düşünmek mümkündür.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dili kültürden, kültürü dilden ayrı düşünemezken yabancı dil öğretimi yapılırken de o dilin kültürüne yer verilmemesi, sadece yabancı dilin dizgesel biçiminin öğretilmeye çalışılması anlamsız olacaktır. Çünkü öğrenilen yabancı dili anlayıp kullanabilmek için yabancı dilin konuşulduğu kültürü de anlamak gerekmektedir. Bu gün yabancı dil öğretimi yapılırken bu unsur göz önünde bulundurulmakta araştırmacılar ve uzmanlar kültürün önemine dikkat çekmektedirler.

Erek kültürü öğrenmeden erek dili öğrenme tam bir öğrenme sağlamayacağı için, erek kültür bilgisi yabancı dil derslerinin olmazsa olmaz bir öğesi olmak durumundadır. ( Ülker, 2007: 23-24) Dolayısıyla derslerde erek dille ilgili kültürel unsurların bulunması oldukça önemlidir. Öğrencilerin dili anlayabilmeleri için o dilin kültürünü de anlamaları gerekmektedir.

Günümüz şartları yabancı olanla kendimiz olanı birbirine yakınlaştıran, karşılıklı bağımlılığa dayanan ilişkiler yaratmıştır. Bu durum da eğitimin yeniden yapılanması gereksinimini doğurmuştur. Bu yapılanma içinde temel amaç, kültürlerarası iletişimi sağlayacak geliştirecek ve kültürel farklılıklara karşı anlayış ve saygı gösterebilecek bireylerin yetiştirilmesidir. (Tapan, 1995: 155-156)

“Bir yabancı dil dersi en az iki dil ve iki kültür ile uğraştığından ve artık günümüzde dil kültürün taşıyıcısı ve aynası olarak görüldüğünden, dili kültürden soyutlayamayız.” (Aktaş, 2004: 53) Dolayısıyla erek dil ve anadilin etkin olduğu yabancı dil öğretim ortamlarında, dil ve kültür arasındaki doğal ilişkiden dolayı erek kültür ve kaynak kültürün de yer alması son derece normaldir ve olması gerekir. İşte bu anlayış Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşımın doğmasını sağlamıştır.

Devamını okumak için tıklayınız…

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...