Pedogojik Web Tabanlı Türkçe Öğretimi Üzerine Çağdaş Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

           Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaş­ması ile birlikte dil öğretimi yöntemleri ve araçları da geliş­mektedir. Çağımız insanının öğrenme ihtiyaçlarını karşıla­maya yönelik etkili, ucuz ve kolay yöntemlerin sunulması açık kaynak kodlu yazılımlarla ve sistemlerle mümkün ol­maktadır. Bu sistemlerden en yaygın olarak kullanılan Mo-odle ve Plone, öğretim yönetim sistemleri (LMS) olarak tanınmakta ve sunduğu tekniklerle Türkçe öğretimi açısın­dan yazının konusunu oluşturmaktadır.

Pedagojik yöntemler kullanılması sayesinde kişilere sadece bilgi yüklemesi yapılmamakta; kişinin ilgi ve bece­risine uygun öğrenme ortamları sağlanmaktadır. İnternet veya dijital ortamda sunulması sebebiyle hem öğretim açı­sından hem de teknik destek avantajları bakımından çağı­mızın vazgeçilmez araçlarından sayılabilir.

GİRİŞ

 

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte dil öğre­timi yöntemleri ve araçları da geliş­mektedir. Çağımız insanının öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkili, ucuz ve kolay yöntemlerin sunulması açık kaynak kodlu yazılımlarla ve sis­temlerle kolayca mümkün olmaktadır.

Veritabanları ile bütünleşik ola­rak çalışan ve yaygın olarak kullanılan Moodle ve Plone, öğretim içeriği yö­netim sistemleri (LMS) olarak tanın­maktadır. Sunduğu teknik imkânlar ve pedagojik ortamlar sebebiyle Türkçe öğretimi açısından yazının konusunu oluşturmaktadır.

Türkçe öğretimi gerçekleştiri­lirken yabancılar için başlangıç, orta ve ileri seviyeler; Türkler için de okul öncesinden başlayarak yetişkinlere ka­dar farklı seviyeler dikkate alınmıştır. Yabancılar kavramı da kendi içerisinde sınıflandırılarak dil ve kültür unsurları da gözetilerek ayrı ayrı değerlendiril­meli ve uygun öğrenme ortamları ha­zırlanmalıdır.

Etkili ve kolay yöntemler kul­lanarak Türkçe öğretimini sağlamanın faydaları tartışma gerektirmeyecek kadar açıktır. Bu yüzden günümüzde yaygınlaşan yeni öğretim teknoloji­lerini, kişi ve kurum bazında gerçek­leştirilecek teşebbüslerle arttırmamız gerekmektedir. Dünyada çok kullanı­lan dillerin yaygınlaşmasında, öğren­me ortam ve imkânlarının sunulması önemli bir rol oynamaktadır.

Pedagojik yöntemler kullanıl­ması sayesinde kişilere sadece bilgi yüklemesi yapılmamakta; kişinin ilgi ve becerisine uygun öğrenme or­tamları sağlanmaktadır. İnternet veya dijital ortamda sunulması sebebiyle hem öğretim açısından hem de teknik destek avantajları bakımından çağımı­zın vazgeçilmez araçlarından olmaya adaydır.

Öğrencilerin günün her saa­tinde bilgiye ve öğretmene chat veya forum araçlarıyla ulaşabilmesi, öğ­retmenlerin dönütleri her zaman ala­bilmesi ve öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmesi, takvim ve hatırlatıcı araçlarla öğrenme ortamının önce­den hazırlanması, ders materyallerinin sesli ve görüntülü ortamlarla sunula­bilmesi, internet TV ile materyallerin zaman ve sınır kavramlarını ortadan kaldırması, tercüme araçlarıyla metin­lerin çoklu dillerde sunulabilmesi gibi özellikler bu öğretim sistemlerinin sunduğu bazı avantajlardır. Açık kay­nak kodlu oluşu öğretim maliyetlerini düşürmekte, sunduğu imkânlar öğre­timi daha etkili kılmakta, uzak mesafe kavramını ortadan kaldırmaktadır.

LMS sistemlerininde gözönün-de bulundurulması gereken ve bu sis­temlerin içermesi beklenen özellikler şöyle özetlenebilir:

 • Öğrenme içeriğinin, "öğrenme nesneleri" olarak nasıl düzenlendi­ği ve yapının nasıl oluşturulduğu;
 • Tekrar kullanılabilirlik seviyeleri;
 • Veritabanı desteği;
  • Birden çok çıktı türünde (e-lear-ning, CD-ROM, çıktı tabanlı bilgi, EPSS biçimi, PALM Pilot, yardım dosyaları gibi) içerik oluşturabil­mek;
  • Hızlı içerik yaratabilme, ekleyebil-me ve yetkilendirme araçları;
  • İçerik oluşturmada kullanılan di­ğer araçlara (Dreamweaver, Flash, Word, PowerPoint
  • Uyarlanabilir öğrenme desteği ve dinamik içerik oluşturabilme (ör­neğin bir öğrencinin başarı oranı­na göre ön sınavlar oluşturup öne-rebilmesi);
  • ATutor
  • BELTS (Basic E-Learning Tool Set)
   • Centre - Student Information Sys­tem
   • ClaSS (ClaSS Student System)
   • COL Learning Object Repository
   • Colloquia
    • COSE is a Virtual Learning Environ­ment
    • CourseWork
    • Coursework, Stanford University
    • Docebo
     • docebo - FOSS e-learning platform with LMS and CMS
     • Edubuntu
     • eduCommons
      • Eledge Open Learning Manage­ment System
      • eStudy
      • eXe (e-Learning XHTML Editor)

İçerik geliştirme ve eklemenin yönetilebilmesi için araçlar içerme;

Arşivleme ve dosya yönetimi gibi içerik yönetim yetenekleri;

Gelişmiş arama ve üstbilgi saklama yeteneği;

Diğer sistemlerle birlikte çalışabi-lirlik için XML kullanımı;

Endüstri standartlarına (AICC ve SCORM gibi) uygunluk;

Diğer LMS'ler ile birlikte çalışabilirlik;

Dağıtım ortamının esnekliği ve performansı;

Sistem gereksinimleri (Kış: 2007)

Açık Kaynak Kodlu LMS Yazılımları

UNESCO'nun sitesinde yer alan açık kaynak kodlu LMS yazılımlarının sayısı 70 civarındadır. Bu yazılımlar şöyle sıralanabilir:

Claroline (classroom online POPU­LAR

Dokeos - Open Source Learning & Knowledge Management POPU­LAR

dotLRN POPULAR

Knowledge Environment for Web-based Learning (KEWL) PO­PULAR

MIT OpenCourseWare (OCW) PO­PULAR

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Moodle - an open source learning management system POPULAR

OLAT - Online Learning And Trai­ning POPULAR

Bazaar - The Next Generation Lear­ning Management System

CamStudio - Free Open Source Streaming Video Software

            MOODLE

Bu yazılımlar içinde Moodle, sunduğu zengin öğrenme ortamları ve araçları, etkileyici arayüzü tasarımı, çoklu dil desteği, sıkça güncellenmesi gibi özellikleri bakımından en çok ter­cih edilen yazılımdır.

Moodle'ın resmî sitesinde ve­rilen bilgilere göre, 193 ülkede 75 ayrı dilde 500.000'den fazla kayıtlı kullanı­cısı olan bir LMS yazılımıdır. İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden yüklenerek kullanılabilir.

Çok geniş katılımlı bir geliştirici ekibi vardır. Tamamen gönüllülük esa­sına dayalı bu işbirliği sayesinde her gün yeni araçlar ve teknikler pedago­jik prensiplere uygun olarak geliştiril­mekte ve kullanıma sunulmaktadır.

11.04.2015 tarihi itibariyle Moodle istatistikleri incelendiğinde LMS olarak yaygın kullanımı görülmekte­dir:

Kayıtlı site

:54049

Ülke sayısı

: 225

Ders sayısı

:7802040

Kullanıcı sayısı

:69037498

Forum mesajları

:139804132

Kaynaklar

: 70756235

Sınav soru sayısı

: 298002016

Moodle php tabanlı açık kay­nak kodlu online eğitim sistemidir. Dersler modüller halinde kurulur. Li­nux, Unix, Windows ve Mac OS X işle­tim sistemlerine destek verir. Online demosu ve online help sistemi mev­cuttur. GPL lisansı ile birlikte kullanılır. Online olarak farklı modullerine rahat­lıkla erişilebilir.

Raporlama ve anket ozellikleri vardır. Üyelik rol tabanlıdır. Her kulla­nıcının serverda tek bir hesabı vardır ve yetkilendirme bunun üstünden yapılır. Portal mantığıyla yönetilir. SSL, TSL desteği verir. Belirli bir süre devam etmeyen öğrenciler sistemden kendi­liğinden atılır. Öğretmenler forum ve anket içeriklerini istedikleri taktirde mail olarak da görebilir. Plugin'ler mo­dül şeklinde yüklendiği için portal yö­netimi yapmış kişiler için oldukça ko­lay bir sistemdir (Önal, Kaya, Draman: 2006).

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...