Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Önemi Ve Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

         Son çeyrek asırdır Türkçe'nin yabancılara öğretimi dünyanın dört bir yanında büyük bir ilerleme göstermiştir.Yabancı ülkelerdeki Üniversitelerin Türkoloji bölümleri,Türk girişimcilerinin yurt dışında açtıkları Üniversitelerin Türk Dili Edebiyatı Bölümleri,Kolejler,Dil ve Kültür merkezleri ile yine Türk Devleti'nin açmış olduğu Yunus Emre Kültür Merkezleri vb. modern eğitim ortamlarında yapılmakta olan Türkçe eğitimi son yıllarda da interaktif ders araç ve gereçlerinin de kullanımıyla örnek başarı çizgisini daha da yukarılara çekmektedir.

       Dersliklerin donanımlarının bilgisayar destekli ve akıllı tahta kullanılabilen ortamlardan oluşmaya başlamış olması beraberinde bu ortamlarda kullanılan ders materyellerinin de bu seviyeye uygun ve alternatifli olabilmesini gerektirmektedir.Günümüzde bu ihtiyacı karşılayabilen pek çok özel eğitim-öğretim firmasının ürünleri bu kurumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

          Bu çalışmada Yabancılara Türkçe Öğretiminde görsel-işitsel materyellerin etkileri,filmlerin kullanım yeri ve önemi,avantajları ile uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

             Giriş

         Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda yazılmış, bilinen ilk eser olan Karahanlılar dönemindeki Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk'ünden bu yana Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.verilmektedir.Dünyada lehçeleriyle birlikte iki yüz elli milyon insan Türkçe konuşmaktadır.En çok konuşulan diller sıralamasında ise Türkçe altıncıdır.Dünyanın küreselleşmeyle bir köy haline gelmesi benzetmesinin bile yetersiz kaldığı günümüzde iletişim,ekonomi,turizm vb. alanlardaki başdöndürücü gelişmeler yabancı dil eğitim ve öğretimini çok daha önemli hale getirmiştir.

Ülkemize üniversite okumak için gelen yabancı öğrencilere yönelik dil öğretimi ile yurt dışında açılan kültür merkezleri ve eğitim kurumlarında öğretilen Türkçeyle dil tarihimizdeki önemli bir görev başarıyla yerine getirilmektedir.Yabancılara Türkçe Öğretimi son yıllarda daha da poüler bir alan haline gelmiş ve çok sayıda akademisyen, akademik çalışma, öğretim görevlisi ve dil öğretim materyali ortaya çıkmıştır.

  Günümüzde dil öğretiminde kullanılan metod ve materyaller oldukça zengin bir içerik sunabilmektedir.Hafıza tiplerine göre dil eğitiminden ortaöğretim boyunca takip edilerek dil öğreten setlere kadar pek çok firma ve ürün bulunmaktadır.

        Dil Öğretiminde Görsel-İşitsel Materyellerin Etkileri

     Öğretimde ders araç ve gereç teknolojilerinin gelişimiyle birlikte günümüz insanının yeniliklere ve teknolojiye olan eğilimi kendini dil öğrenimindede görsel-işitsel materyallerin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Görselleştirme, hafızanızda çok derin izler bırakır. Görme duyumuz, öğrenme de en önemli duyumuzdur. Zihinsel imgeleme ile beyniniz hayali bile gerçek olarak algılar. Zihinsel imgeleme ile görselleştirdiğiniz bilgiler daha anlamlı hale gelir.

İnsan somutla ilişkisinde her zaman çok daha başarılı olmuştur. Çünkü somut nesneleri akılda tutmak soyut kavramlara nazaran daha az bir zihinsel etkinlik gerektirir. Çoğu insanın aklında ülkelerin coğrafik şekilleri kalmaz. Oysa pek çok kişi İtalya'nın haritadaki şeklini bilir. Çünkü onu çizmeye benzetir ve somut olan bir şeyle ilişkilendirilmesi sonucu bunu unutmaz. Mutluluk göz önüne herhangi bir nesne getirmez ancak soba herkesin beyninde bir görsel oluşturur.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

İnsan somut olan görünen şeylere inanır. Göz ile beyin arasındaki sinir yolları bildiğinizden daha güçlüdür. İşitme duyu organı olan kulağınız ile beyin arasındaki sinir hatları, göz ile beyin arasındaki sinir hatları 20-25 kat daha zayıftır. Bu sebeple görsel kayıtlar ve zihinsel imgeleme kalıcı izler bırakır.

Zihninizde oluşturduğunuz görüntü ve resimleri filmleştirdiğinizde görsel hafızanızı gereği gibi kullanmış olursunuz. Öğrenmede ve hafızanın gelişiminde gözlemleme ve görsel hafıza çok önemlidir. Bir resim (görüntü), bin sözcüğe bedeldir. Zihinsel İmgeleme ile bilgiyi görselleştirmede Luciano Passuelloon'a kulak verelim: "Zihin dilimizi öğrenerek onu tam kapasitede kullanabilir ve olağanüstü bir hafızaya sahip olabiliriz. İnanın bu sandığınızdan daha kolay! Zihnimiz resimlerle düşünür... Görme duyumuz en sofistike ve en gelişmiş duyumuzdur. Bu nedenle, beynimiz görüntüleri, özellikle de somut objeleri depolamada ve yönlendirmede son derece başarılıdır. Soyut sembolleri, mesela bir sayfada yazılı sözcükleri hafızamıza kaydetmek genellikle güçtür. Sözcükler sağlıklı iletişim kurmak için bizim oluşturduğumuz yapılardır ancak ne yazık ki beynimizin bilgiyi işlemesi açısından elverişli değildir.

İmgeleme, zihnimizin kullandığı dildir. İmgeler zihnimizin sözcükleri, zihin dilimizin tuğlalarıdır.Bir "at" düşünmeniz istendiğinde, aklınıza ne gelir? At sözcüğünü oluşturan A ve T harfleri mi, yoksa ete kemiğe bürünmüş bir at mı? Elbette gerçek bir at gelir gözlerinizin önüne. Rüyalar da her zaman görüntülerden oluşmaz mı? Zihnimiz bizimle şekiller ve görüntüler aracılığıyla iletişim kurar. Bu durumu avantaja çevirmek de bizim elimizdedir." Zihnimizde oluşturduğumuz imgeler ve görüntüler müthiş bir hafızaya sahip olma yolunda çok önemlidir.

       Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Filmlerin Yeri Ve Önemi

Filmler, her düzeyden insanla öğrendikleri dil arasında duygusal bağ kurar. Öğrenciler filmler sayesinde öğrendikleri dile yakınlık duyarlar. Çünkü, filmler aracılığıyla öğrenilen dile ait kültürle, kitaplara göre   doğrudan  ve   daha  yakından  tanışma  fırsatı  elde edilir.

Filmdeki senaryonun güçlü oluşu, sahnelerin çekiciliği, oyuncuların sempatik tavırları, filmin konusu gibi ögeler, bireyleri öğrendikleri dile ısındırabilir.(ErolBARIN,2007:s.191)

Bir dilde dil bilgisini bilmekle kurulamayacak ifadeler, söz kalıpları vardır. Bu kalıplar dilin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu söz kalıpları, belirli bir bağlam içinde ve görmeye dayalı araçlarla sunulduğunda daha iyi kavranır. Birçok konunun öyle ifade edileceği asla insanın aklınıza gelmez. Sözgelimi "Eli uzun." deyiminin "hırsızlık" ile ilgisini yabancı öğrencinin tahmin etmesini beklemek doğru olmaz. "Baba bir hırsız tuttum.-Getir!-Gelmiyor; -Bırak! -Gitmiyor." sözü de çok ilginçtir. Türkçe burada âdeta bir tiyatro oyunundan bir sahne vermekte, kişilerin kimi zaman rastlanan davranışlarını çok somut bir biçimde ortaya koymaktadır.(AKSAN, 2005:96). Dolayısıyla, özenle seçilmiş kısa filmler izletilerek dil bilgisi öğretimiyle elde edilemeyecek bir dil birikimi daha kısa bir sürede oluşturulabilir.

Filmler, eğitimin her türünde yararlanılabilecek materyallerdendir. Önemli olan yapılan eğitime uygun filmlerin seçilmesidir. Eğitimde kullanılan her araç-gereç ve belge seçilerek kullanıldığına göre kısa filmler de özenle seçilerek kullanılmalıdır.

Eğitimciler, her yönünü kavrayamadıkları bir materyali sevemedikleri ve yararlı bulmadıkları gibi filmlere de kuşkuyla bakarlar. Burada önemli olan işin çerçevesinin doğru çizilmesidir. Sinema filmlerinden neler beklenmektedir? Sinema filmleri seyredilirken her zaman her şeyin anlaşılması mümkün değildir. Bu açıdan ele alındığında konuları karmaşık filmler değil de biraz daha yalın konuları olan filmler seçilmelidir. 

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...