edebi

Türkçe Öğretiminde Edebi Eserin Yeri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
Türkçe dünyada giderek merak edilen ve öğrenilmeye çalışılan bir dil konumuna yükselmektedir. Bunda şüphesiz Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen değerinin ve ekonomik göstergelerindeki hızlı iyileşmenin de önemli bir katkısı vardır. Ancak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda yeterince hazırlıklı olmadığımız da kabullenmemiz gereken bir gerçektir. Bu konuda yapılması gereken hazırlıklar arasında ders kitapları ve yardımcı kaynaklar başta gelmektedir. Gerek ders kitaplarında kullanılacak metinler gerekse bilgileri pekiştirmeye yönelik okuma kitapları bakımından Türk edebiyatının seçkin örneklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda Türkçenin söz varlığının kullanım sıklığı da belirlenmeli ve edebi eserlerin kullanımında buna uygun uyarlamalar yapılmalıdır.

 Türkiye'nin dünya üzerinde yükselen ekonomik ve siyasi değerine koşut olarak Türkçe de değer kazanmakta ve yaygınlık göstermektedir: Yurt dışındaki Türkçe öğretimine öğretim elemanı ve donanım desteği veren Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Türkoloji projesinde görev aldığım dönemlerde kuruma ulaşan taleplerdeki artış bunun açık bir göstergesidir:

2005 yılında yalnızca Ukrayna'dan 7 talep gelmiş, bunlardan 4'ü karşılanabilmişti. 2005 yılında görevlendirilen öğretim elemanı 25 iken 2008 yılında bu sayı 45 olarak gerçekleşmişti. Yine de bütün talepler karşılanamamıştı. Halep'te Konsolosluk bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Bölümünde 4 öğretim elemanı ile yürütülmekte olan Türkçe öğretimi kurslarında bir hafta olarak ilan edilen kayıt süresinin daha ilk birkaç saatinde kontenjanlar dolmaktaydı. Bu sene ikinci mezunlarını veren Halep Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden önemli bir kısmının açılan özel Türkçe kurslarında çalışmakta olduğu haberini aldım. Sözkonusu Bölüme önceki yıllarda yüz yirmi civarında öğrenci kaydolurken bu sene iki yüzün üstünde öğrenci kaydolmuş. Sadece Halep'te her yıl binlerce öğrencinin Türkçe öğrendiğini söyleyebilirim.

Şöyle ki, her yıl üç binin üstünde öğrenci kaydolan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin iki bine yakını, ayrıca Tarih, İngiliz Dili ve Fransız Dili Bölümleri öğrencilerinin de büyük çoğunluğu ikinci yabancı dil olarak Türkçeyi seçmektedir. Bunlara ilaveten Yüksek Dil Enstitüsünde TÜDÖM (Türk Dili Öğretim Merkezi) de faaliyet göstermektedir. Şehirde Konsolosluk Kültür Bölümündeki kurslardan başka birçok özel kurs da Türkçe öğretmektedir.

TİKA'nın yürüttüğü Türkoloji Projesi çerçevesinde ifade edersek, Güneyde Yemen'e, Doğuda Hindistan'a ve Moğolistan'a, Batıda Litvanya'ya ve Belarus'a uzanan geniş bir coğrafyada kimi yerlerde bağımsız bir bölüm kimi yerlerde ise öğretim merkezi olarak birçok üniversitede Türkçe öğretilmektedir. Son bir yıl içinde faaliyetine hız veren Yunus Emre Vakfı da Türkçe öğretimini daha profesyonelce gerçekleştirmek için 9 ülkede Yunus Emre Kültür Merkezi açmış bulunmaktadır. Birçok ülkede de yeni kültür merkezleri açma çalışmaları sürdürülmektedir. Dünyada Türkiye'deki kurumlarla bağlantı kurulmadan açılmış daha birçok Türkçe öğretimi yapan birimlerin olduğunu da biliyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birçok girişimcinin dünyanın çeşitli ülkelerinde açtığı Türk kolejlerinde de Türkçe öğretilmekte ve son yıllarda yüzün üstünde ülkeden katılan yüzlerce öğrenci Türkçe Olimpiyatları için Türkiye'ye gelmektedir.Yurt içinde de Türkiye dışından geldiği için Türkçe öğrenmek durumunda olan birçok öğrenci çeşitli üniversitelerin TÖMER adı verilen merkezlerinde Türkçe öğrenmektedir.

Sözün kısası Türkçe dünyada giderek merak edilen ve hatta ihtiyaç duyulan bir dil haline gelmiştir. Ticari, kültürel, siyasi birçok nedenle dünyada Türkçeyi öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artmaktadır.

Böylesine yaygınlık gösteren Türkçe öğretiminde Türkçeye has öğretim metotları başta olmak üzere birçok konu çözüm beklemektedir:

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yazılan bazı metinlere baktığımızda başvurulan kaynakların tamamına yakınının yabancılar tarafından kendi dillerinin öğretimi konusunda yazılmış metinler olduğu göze çarpmaktadır. Sözgelimi "Yansıtıcı Öğretim İle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" adlı bir makalenin kaynakçasında yer alan 18 başvuru metninden sadece 5 tanesi anadili Türkçe olan kişilerce kaleme alınmıştır. Bu metinler de esasen genel planda dil öğretimi ile ilgilidir. Dolayısıyla Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda Türkçenin yapısına uygun teknikler üzerinde yeterince değil belki de hiç çalışılmadığı ve kendine özgü teknikler geliştirilemediği söylenebilir. Bir yıl önce yayımlanan Yabancılara Türkçe Öğretimi adlı bir derleme kitabının tanıtımında da, son zamanlarda önem kazanmaya başlayan sözkonusu alanda tartışma ve araştırmaların hızlandığı ancak bu ortama katkıda bulunabilecek yeterli sayıda yapıt bulunmadığı belirtilmekte; bir başlangıç olarak, farklı ülkelerden ve üniversitelerden bir araya gelen araştırmacı yazarların yabancı dil olarak Türkçe alanının politika, yöntembilim ve beceri boyutlarını irdelemeye çalıştıkları vurgulanmaktadır.

Türkçe öğretiminde kullanılacak ders araç gereçleri arasında kuşkusuz ders kitapları büyük bir öneme sahiptir. Ancak onun kadar önemli bir başka konu da dilin kullanımını kolaylaştırmaya ve geliştirmeye yarayacak olan yardımcı kaynaklardır.

Bu çalışmada gerek ders kitapları gerekse yardımcı kaynaklar, seçilecek metinlerin niteliği bakımından irdelenecektir.

Gerek dil öğretiminde konuların üzerine bina edileceği metinler, gerekse bilgileri pekiştirmeye yarayan yardımcı metinler her halükârda öğrencinin ilgisini çekecek ve hatta onu içinden kavrayacak nitelikte olmalıdır. Yani sadece dil öğrenmeye araç değil, meraklandıran, cezbeden, ilginç gelen, düşündüren, duygulandıran, sürükleyen, beğeni toplayan metinler olmalıdır. Başka bir ifadeyle, kendisini ilgiyle ve zevkle dinlediğimiz bir insanın işlevini üstlenmelidir. Öğrenilmeye çalışılan dil, bu nitelikleri taşıyan metinler aracılığıyla daha da sevimlileşir ve merak edilen bir dünyanın anahtarına dönüşür. Bu niteliklere sahip olan metinler de ancak bir sanatkâr eli değmiş metinler olabilir. Biz bu metinlere 'edebi metinler' diyoruz. Bu, bazen güzel bir şiirdir, bazen ilginç bir hikâyedir; bir masaldır, bir efsanedir, bir anıdır, bir romandır.

Aynı zamanda bir dili işleyen, geliştiren ve ebedileştiren de yine o dille yazılmış edebi eserlerdir. Bu yüzden Türkçe öğretiminde kullanılacak ders kitaplarında edebi metinlerin seçilmesi ve konuların edebi metinlerin üzerinden yürütülmesi önem arz eder.

Türkçe öğretimi konusunda somut bir örnekten yola çıkmak istersek Türkçe öğretim tarihinde çok ilginç bir çalışmayla karşılaşırız: Divanu Lügati't-Türk.

Türkçe öğretimi alanında aynı zamanda ilk eser sayılan Kaşgarlı Mahmud'un bu eseri ile ilgili bazı dikkatler konumuzla doğrudan ilgili gözükmektedir: Kaşgarlı Mahmud, kitabını "Bu kitabı Araplara Türkçe öğretmek için ve Türk dili ile Arap dilinin atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye yazdım." ifadeleriyle takdim eder.

Divanu Lügati't-Türk'ün bu özelliği ile ilgili yapılan bir değerlendirmede şu bilgilere rastlıyoruz:

"XI. yüzyıl hemen bütün İslâm ülkelerinde Türklerin egemen olduğu bir dönemdir. Karahanlılar Devletinin, özellikle Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun askerlikçe ve uygarlıkça en parlak zamanı bu dönem içerisindedir. O tarihlerde Türklerin egemenliğindeki uluslar Türk dilini öğrenmek ihtiyacını duyuyorlardı. Divanu Lügati't-Türk işte bu maksatla, yani yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla 1073 -1077 tarihleri arasında Bağdat'ta yazılmış bir sözlüktür. Eser, Türk dilini Araplara tanıtmak maksadıyla yazıldığından, Arapça olarak kaleme alınmıştır. İçinde pek çok Türkçe deyim, şiir, atasözü yer almaktadır."

Bu demektir ki Kaşgarlı Mahmud, Türkçenin öğretilmesinde kullanılacak bir sözlük hazırlarken öğrenmeyi pekiştirmek için edebi metinlerden yararlanmaktadır. Dil öğretimini irdeleyen bir makalede de, Kaşgarlı Mahmud'un, dil öğrenmede, örneklerin, metinlerin önemini çok iyi fark ettiği, kelimeleri açıklarken verdiği çok sayıda örneği günlük hayattan, atasözlerinden, manzum sanat eserlerinden derleyerek kullandığı belirtilmektedir.

Dil eğitiminde metin seçiminin oldukça önemli olduğu herkesçe vurgulanmaktadır. Çünkü dil eğitimi genellikle metinlere dayandırılmaktadır. Okutulacak konular seçilen metinler üzerinden yürütülmekte, örneklendirilmekte ve pekiştirilmektedir. Dolayısıyla okutulacak metinlerin kültür değerlerinin yanı sıra estetik öğelerle bezenmiş, millî duyguyu zihinlere kolayca yerleştirmeye uygun ve edebî değerinin olması bir zorunluluktur. Edebî eserler, dilin yapısını en iyi şekilde gösteren ve anlatım bütünlüğü taşıyan yapılarıyla dilin en önemli kullanım alanlarından birini oluştururlar. Bu nedenle dil becerilerinin kazandırılması yanında kelime hazinesinin zenginleştirilmesi ve dil kurallarının öğretiminde de örneklem oluşturması bakımından temel bir işleve sahiptirler.

Dil öğretimi ile ilgili bir makalede edebî metinleri kullanmanın yararları şöyle sıralanmaktadır:

"Edebî metinler, kelime öğretiminde örneklem sunduğu için kelimenin anlamı daha kolay anlaşılır ve kalıcı öğrenme sağlanır.

Edebî metinler, hayatı tanıma, olaylar ve deneyimler hakkında genel bir bilgi edinme ve anlama becerisi kazandırır.

Edebî metinler, kişiye bir metni inceleyip anlama becerisini kazandırır.

Edebî metinler, hedef dilin kültürü hakkında bilgi verir."

Gerek ders kitaplarında gerekse öğrenmeyi pekiştiriri yardımcı malzemelerde ve okuma kitaplarında edebi eserlerin kullanılabilmesi için bazı özel uygulamalar gerekecektir. Bunların başında Türkçe söz varlığının kullanım oranlarının dikkate alınması yer almaktadır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dil öğretiminde öncelikle verilebilecek kelimelerin belirlenmesine yönelik olarak yapılacak çalışmaların en önemli dayanak noktası bir dilin söz varlığının kullanım oranlarıdır. "Ana dili ve yabancı dil öğretiminde, öğretilecek dilin en sık geçen, en gerekli sözcüklerinin saptanması, bu öğretimden alınacak sonucun başarılı olup olmamasında rol oynamakta, öğrenen kişiye en gerekli sözcüklerin belirlenmesi konusunda, özellikle sıklık sayımlarına dayanan çalışmalar yapılmaktadır." Doğan Aksan kendisi de bu konuda bir çalışmaya imza attığı için böyle söylemekle birlikte, bir başka araştırmacı bu çalışmaların yetersizliğine değinmektedir: "Burada bizim dikkat çekmek istediğimiz husus, temel söz varlığını belirleme çalışmalarının azlığı ve yetersizliğidir. Ayrıca, alan dili söz varlığının da sağlıklı bir şekilde taramalar yoluyla ayrı ayrı ortaya konması ve günlük iletişimde en sık hangi kelimelerin kullanıldığının, konuşma dili de göz önüne alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Böylece, edebiyat, hukuk, sosyoloji, tıp, sanat vb. alanlarındaki temel söz varlığı ve iletişimdeki yeri daha iyi ortaya konabilir."

Sözünü ettiğimiz Türkçenin söz varlığının kullanım sıklığının tespiti dil uzmanlarının çalışacakları özel bir ilgi alanıdır. Bizim için önemli olansa, Türkçe öğretimi konusunda kullanılacak edebi metinlerin de bu sıklık oranları dikkate alınarak seçilmesi veya bunu eksen alan uyarlamaların yapılmasıdır.

Edebi eserler, edebi kaygılarla ve edebi zevklerle kaleme alınırlar. Onların üretim sürecine bir başkasının müdahalesi gibi bir uygulama sözkonusu olamaz. Yani dil öğretimini hedefleyerek edebi metin oluşturma çalışmaları, o metnin edebiliğini tartışmaya açar. Belki bu noktada seçilecek metinlerin edebi zevkleri olan birileri tarafından gözden geçirilerek uyarlanması mümkün olacaktır.

Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda edebi eserlerin bir başka kullanım alanı da okuma kitabı oluşturmadır. Anadil öğretiminde kullanılmakta olan çocuğun dünyasına yönelik okuma kitapları ile belli bir yaşın üstüne çıkmış insanların bir yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmeleri sırasında kullanacakları okuma kitapları çok farklı olmalıdır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme yaşı, genellikle ortaöğretim veya üniversite yaşlarıdır. Başka bir deyişle Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesindeki hedef kitle çocuklar değil yetişme aşamasında veya yetişkin sayılabilecek kişilerdir. Bu hedef kitlenin dünyası da doğal olarak daha çok edebi veya bilimsel metinlere açıktır. Bir dilin yeni öğrenilmeye başladığı bir dönemde edebi eserlerin ve bilimsel metinlerin olduğu gibi kullanılma şansının olmadığı da açıktır. Hem kelime çeşitliliği ve zenginliği bakımından hem de ifadelerdeki edebi üslup, hedef kitlenin çok üzerindedir. Dolayısıyla edebi eserlerin bu amaçla kullanılabilmesi için bazı uygulamaların yapılması zarureti vardır.

Bu problemi çözme konusunda önemli bir örneği hatırlamakta yarar vardır: Fransızlar kendilerine ait önemli edebi eserleri için, dillerinin kelimelerinin kullanım sıklığını dikkate alarak, en çok kullanılan ilk sekiz yüz kelimenin veya diyelim, ilk bin iki yüz kelimenin kullanıldığı uyarlama çalışmaları yapmışlardır.Sözgelimi Sefiller romanı Fransızca olarak en çok kullanılan dokuz yüz ve bin iki yüz kelime kullanılarak farklı metinler halinde yeniden kaleme alınmış ve diğer ülkelerdeki Fransızca öğretimi için okuma kitabı haline getirilmiştir. Fransızların en ünlü yayınevi Hachette bu amaca yönelik olarak 227 tane edebi eseri 'kolay Fransızca metinler' adlı bir seride yayımlayarak dünyada Fransızcanın öğretilmesine en büyük katkıyı sağlamıştır. Hachette yayınevinin listesinde Sefillerden yapılmış çeşitli düzeylerdeki uyarlamaların sayısı yedidir.

Türkçe edebi eserlerin büyük çoğunluğu Türkçenin geçen yüz yıl boyunca geçirdiği değişimlerden ötürü günümüzde kullanılmakta olan dilden de epey uzaklarda kalmış sayılır. Bununla ilgili rastladığım bir anıyı aktarmak istiyorum: "Hocam, Prof. Nemeth konuşurken pek çok eski kelime kullanıyordu. Cumhuriyetin çocuğu olan gazetecinin Türkçesi ise artık dil devriminin semeresi idi. Böylece Türkçedeki büyük değişikler de konuşma sırasında ister istemez söz konusu oldu. Gazetecinin yeni dille ilgili bir sorusuna Hocam şöyle bir cevap verdi: "Ben hayatımda bir defa Türkçe öğrendim. Önümdeki birkaç yıl içinde tekrar Türkçe öğrenmek benim için imkânsızdır." Fakat bugün 1957 ve 2001 yılında yazılan ve konuşulan Türkçe arasındaki farkları da göze almamız gerekir. Ve bu dönem içinde gerçekten ne kadar dil türüyle karşı karşıya geliyoruz?"

Sonuç olarak Türkçenin yabancılara öğretiminde edebi eserlerden yararlanabilmemiz için atmamız gereken önemli adımlar vardır:

Öncelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine esas olmak üzere kullanım sıklığı ve hangi düzeyde hangi aralıklardan yararlanılacağı noktasında araştırmalar yapılmalıdır. Çıkacak sonuçlar ve yapılacak belirlemeler çerçevesinde edebi eserlerden yararlanılabilmesi için uzman ve sanatçı dayanışması ile Türkçenin kelime kullanım sıklığına uyumlu uyarlamaları yapılmalıdır. Yapılacak uyarlamalar ya devlet eliyle ya da bu işin üstesinden gelebilecek yayınevleri tarafından yeterince basımı yapılmalıdır. Ayrıca Türkçe öğrenmek isteyenlerin edinebilmeleri için gereken önlemler alınmalıdır.

TBMM Genel Sekreterliği

 Kaynaklar

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara, 1990.

Aksan, Doğan. Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınları, Ankara, 1996.

Aslan, Cengiz.  Erişim: 05.12.2010.

Barın, Erol. 'Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler"

Barın, Erol. 'Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel Söz Varlığının Önemi", Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçenin Öğretim Özel Sayısı, S. 13, Niğde, 2003, s.311-317.

Bayraktar, Arif. "Türkiye'nin Yıldızı Parlayınca Uluslararası Kongrelerde Çeviri Listesine Türkçe de Girdi", Berlin, Zaman, Ekonomi Sayfası, 28.11.2010.

Bölükbaş, Fatma. 'Yansıtıcı Öğretim İle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi",Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2004.

Coşkun, Eyyüp. İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005.

Hazai, Gyorgi "Yabancı Ülkelerde Türkçe Öğretiminin Bazı Sorunları", Avrupa'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu,25-26 Ekim 2001

Kaya, Turhan. "Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Metin Seçimi", Türk Edebiyatı, İstanbul, 1996, S. 277, s. 23-25.

Korkmaz,Zeynep. "Kaşgarlı Mahmut Kimdir",

Özbay, Murat ve Deniz Melanlıoğlu. "Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divanu Lü-gati't-Türk", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, C. 5, S.

Türkçe Öğretiminde Edebî Metinlerin Yeri Ve Önemi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Edebî metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Derslerde ve boş zamanlarda öğrencilere şiir, hikâye, roman, oyun ve fikir yazıları okutulmalıdır. Yaşa ve cinsiyete bağlı olarak okutulan her edebî metin / eser, öğrencinin kelime dağarcığını zenginleştirir, duygu ve düşüncesini rahat bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur. İlk yazılı metinlerden günümüze kadar var olan eserler, Türk kimliğini ortaya koyan değerlerdir. Edebiyatın ana malzemesi dil olduğuna göre, dili edebiyattan ayrı düşünemeyiz. Edebî metinlerin / eserlerin okunması, dilin öğrenilmesine, düşüncelerin şekillenmesine; dilin doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanılmasına katkı sağlar. Edebî metinler, duygu ve düşüncelerin gelişmesine zemin hazırlarken, kültürel zenginliğimizi de geleceğe taşıma görevini üstlenir. Okunan ve üzerinde konuşulan her edebî metin, düşünce ufkunu genişletir, estetik yanımızı besler, zihnimiz onunla kemale erişir. Türkçe öğretiminde, edebiyatın yapıcı ve yaratıcı yanı dikkate alınmalıdır. Edebiyatımızın yüz akı olan edebî metinler mutlaka okutulmalı ve Türkçe öğretiminde bu metinler kullanılmalıdır. Türkçenin ses bayrağını dalgalandırmak, edebiyatı sevmek/sevdirmekle, edebî metinlerle bütünleşmekle mümkün olacaktır. Estetik duyguları geliştirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek, bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada, dilimize sahip çıkmada edebiyatın ve edebî metinlerin rolü büyüktür.

Giriş:

Türkçe öğretiminde esas olan, anlama (okuma, dinleme) ve anlatma (konuşma, yazma) teknikleridir. Edebî metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Türkçe öğretiminde kullanılan öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri, yerine göre mutlaka kullanılmalıdır. Türkçe öğretiminde hareket noktası, şiir, hikâye, roman, oyun ve fikir yazıları olmalıdır. Ana dili sevdirmede ve öğretmede, estetik değer taşıyan metinler önemsenmeli ve okutulmalıdır.

 Bulgular:

Yunus'tan, Dede Korkut'tan günümüze kadar süzülüp gelen her edebî metin, Türkçenin kalıcı hafızasıdır. Bu metinlerdeki kelime dağarcığı, nesiller arasındaki bağın devamını sağlayacaktır. Kültürel değerlere sahip çıkmak ve onları yaşatmak, bu hafızayı işletmek, hem geçmişle bütünleşmek, hem de öz kültürümüz çerçevesinde dilimizi yaşatmak adına gerekli ve kaçınılmazdır. Edebî metinler aracılığıyla kelime serveti zenginleştirilecek olan kişiler, duygu ve düşüncelerini rahat ve doğru şekilde ifade edebilme gücüne kavuşacaklardır.

Millî Eğitim mantığı, ideal Türkçeyi öğretmelidir. Okuyan, bilgi ve kültür sahibi olan gençlerin, soran, sorgulayan ve eleştirel düşünen bir kimlikle karşımıza çıkması beklenir. Ancak, okullarımızdaki "test mantığı", düşünen beyinler yerine, mekanikleşmiş robotlar üretiyor. Edebiyat zevkini tatmadan, duygu ve düşünce dünyasını beslemeden / besleyemeden, yetenekli modelin robot tiplerini üretmeye devam ediyoruz. Tamamen sınav sistemine göre kurgulanmış bir anlayış, edebî eserlerden, klasiklerden estetik adına nasibini alamıyor. İhtirasla dershanelere koşuyor ve test çözüyor. Sormuyor, soruşturmuyor, düşünmüyor / düşünemiyor, çevresindeki güzelliklerin farkına varamıyor.

Ailesine ve arkadaşına karşı duymuş olduğu sevgiyi ve romantik duyguları ifade edemiyor. Cep telefonuyla mesajlaşıyor, hazır klişeleşmiş sözleri kullanmaya çalışıyor; doğal hâlini, yüreğinin sesini dinleyerek karşı tarafa iletemiyor. Burada bir yanlış olduğu bellidir. Ancak eğitim sistemi onları yarışa koşmaya zorluyor. Ağızlarından kısa ve net bir şekilde çıkan sözler "evet" ve "hayır" oluyor. Kurulmuş birer robot gibi. Duyguları silinmiş, bir yaratığa dönüştürülmüş bu çocuklar bizim. Çevremizde ve dünyamızda gelişen olaylar karşısında dehşete düşüyoruz / kapılıyoruz; güzelliklerin, iyiliklerin farkında değiliz. Seven, dayanışma içinde olmayı arzulayan insan yerine, çıkarcılığı yeğleyen, birbirini boğazlayan tipler yarattık.

Bunların müsebbibi eğitim sistemimizdir. Edebiyat zevkini, sanat ve estetik hevesini, okuma ve yazma hazzını tadan bir nesil yetiştiremiyoruz. Daha acısı, çocuklarımızı yetiştirecek öğretmen adaylarını da mahvediyoruz. Artık onlarda da bir heyecan kaybı yaşanmaya başladı. Meslek hayatına atılabilmek için, KPSS'ye hazırlanmakla meşguller. Branş dersleri yok denecek derecede azaldı. Okumayan, yaşamayan bir öğretmenin iyi bir model olamayacağı aşikârdır. Milyonlarca genci sınav kapılarında tutmaktan zevk alıyoruz; bu yarıştan nemalanan çıkar grupları oluşturduk. Basın ve yayın organlarının verilerine göre, bugün ülkemizde resmî okullardan çok, dershane ve özel okullar bulunmaktadır.

Bu yarışlardan başarıyla çıkan, belirli makamlara gelen insanlar, maalesef ana dilleri olan Türkçeyi doğru konuşamıyorlar. Devlet erkânı da dâhil, yazılı metinlerde bile duygu ve düşüncelerini ifade etmeye çalışırken yetersiz kalıyorlar. Bu durum, düşündürücüdür. Eğitimde bir bütünlük ve süreklilik gerekir, daha önemlisi kararlılık gerekir. Yabancı dille eğitim yapmak, ödüllendirerek yabancı dile özendirmek, ana dilden uzaklaşmaya yol açmaktadır. Çocuk öğrendiği yabancı dili bir şekilde kullanmaya çalışacaktır, bu da ana dilini ihmal etmesine vesile olacaktır. Bunu yaşı gereği doğal karşılamak mümkündür. Arkasından anadil iyi kullanılamaz ve bozulur hâle geliyor; edebiyat ve dil zevki yok ediliyor.

Bununla da kalmıyor, diksiyon bozuluyor, iş yerleri yabancı adlarla müşteri toplamaya çalışıyor, çarşı pazarda bozuk konuşmalar duyuluyor. O yüzden Türkçeye hasret kalıyoruz. O tatlı sesi kendi ülkemizde duymaktan mahrum bırakılıyoruz; adına "küreselleşme" denilen belânın sargısıyla, yabancı dil sevdasıyla sarmaş dolaş olmaya çalışırken, kendi dilimizi, benliğimizi yitiriyoruz. Yabancı bir dil öğrenmek ile yabancı dilde eğitim yapmak arasındaki farkı ayırt edebilirsek, sorun çözülecektir. O zaman kendi dilimize ve edebiyatımıza sahip çıkma bilincine ulaşılacaktır.

Bilinçli aydınlarımız, yabancı dil bilmelerine karşın, Türkçeden ödün vermeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu konuda en çarpıcı örnek Türk Aynştayn'ı (Einstein) diye bilinen Oktay Sinanoğlu' dur. Gençlere verdiği mesajları ve duruşu bakımından iyi bir modeldir. Bir New-York Rüyası, "Bye- Bye Türkçe'si mutlaka okunmalı; ardından Büyük Uyanış, Ne Yapmalı ve Hedef Türkiye'de anlattıkları bilinmelidir. Feyza Hepçilingirler'in Türkçe "Off", Dedim: "Ah!"; Hayati Develi'nin "Dil Doktoru" kitapları okunmalı, Türkçenin güzelliklerle dolu sırlarını içeren Nihad Sami Banarlı'nın "Türkçenin Sırları" unutulmamalıdır.

Dil bilincine ulaşınca, okuma aşaması kendiliğinden gündeme gelecektir. Hiç kuşkusuz, bu süreçte etkili olacak öğretmen ve ailedir. Öğretmen ve aile çocuğa, gençlere neler okutmalıdır? Asıl mesele de budur. Yaş, cinsiyet ve eğilimler dikkate alınmalıdır. Masal dünyasından, düşünce atmosferine açılan evrelerde etkili olacak ve eserlerin titizlikle tavsiye edilmesinde ve çocuğun/ gencin yönlendirilmesinde yarar vardır. MEB'in ilköğretim ve ortaöğretimde tavsiye etmiş olduğu 100 Temel Eser yaklaşımına, öğretmenler de kendi bilgi ve kültür birikimlerine dayalı olarak, katkıda bulunmalıdırlar/bulunabilmelidirler.

Edebiyat zevkini tadamayan öğrencilerin dili / Türkçeyi öğrenebilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri (sözlü, yazılı) mümkün değildir; en azından güçtür. O nedenle çocuklar/gençler okumalı ve okumaya teşvik edilmelidir. Onları eğlendirmeye, bilgilendirmeye, düşündürmeye, günlük hayata yönelik metinler okutmaya çalışmalıyız. Çocuklara kurmaca metinler, bilim kurgu, fantastik metinler, macera ve polisiye metinler tavsiye edilmelidir. Onların anlatı türü (öykü, roman) eserlerinde yer alan betimleyici ve diyaloga dayalı metinlere dikkatleri çekilmelidir. Eğitici, öğretici metinlerle desteklemek kaydıyla, öğrenciler kanıtlayıcı ve açıklayıcı metinlerle baş başa bırakılmalıdır.

Edebî metinler, çocuğa duyuş, düşünüş açısından olumlu şeyler kazandıracaktır; estetik zevke ulaşan çocuk/genç hayata ve olaylara daha bir başka gözle bakacaktır. Edebiyat yoluyla eğitimi gerçekleştirmek, en güzel ve kalıcı bir yol olacaktır.

Bütün bu söylediklerimiz, anlamayla ilgili temel kavram ve yaklaşımları (yapılandırmacı yaklaşım, aktif öğrenme, yaratıcı drama, çoklu zekâ kuramı, probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, tam öğrenme, yaşam boyu öğrenme, internet tabanlı öğretim, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme) ve anlama tekniği bakımından öğrencilere -okuma ve dinlemede- kazandırılması gereken davranışları bilmemiz ve yerine göre uygulamamızla mümkün olacaktır.

Okuma; algılama, öğrenme, bilme, duyma ve düşünme çabalarından oluşan bir iletişim sürecidir. Okur metinle iç içedir, yazarın iletilerini alır, dolayısıyla okuma yazarla okur arasında oluşan bir iletişim süreci olarak karşımıza çıkar. Bu süreçte anlamı kavrama ve algılama önemlidir. Metnin dili bakımından anlaşılır olması, tam ve doğru algılamayı kolaylaştırır. Okumanın duygu, düşünce ve hayal dünyasının gelişimine, öğrenme ve bilgi sahibi olmaya katkısı büyüktür. İlgi alanlarına göre yapılan okumalar, kişinin gelişmesini sağlar. Özellikle edebiyat ve sanat eserleri, duygu ve düşüncelerin beslenmesine kaynaklık eder ( TUNCER, 2008: 22).

Okuma ile edebiyat arasında sıkı bir bağ vardır. "Okumak, gerçekten okuma tiryakisi olmak, bir ası (fayda, menfaat) beklemeden, bir kazanç aramadan, sadece geçmişin, yahut büğünün kişilerile söyleşmeyi sevdiğimiz için, eğlenmek için okumaktır"(ATAÇ,1970: 158). Hangi türden bir eser okunursa okunsun, o eserin dili ve üslûbu esere değer kazandırır. Kuru ve sıkıcı bir anlatım tarzı, okuyucuyu iter. Herkes edebî nitelikte metinler ve eserler okumak istemeyebilir. Okurun roman, öykü, şiir okuması ona bir edebiyat zevki kazandırır. Fıkra, makale, söyleşi, eleştiri türünde okuyanlar, düşünce ağırlıklı metinlerden hoşlandıkları için, bu türleri seçerler. Kimileri biyografi, kimileri anı okumaktan, ünlü kişilerin yaşamları hakkında bilgi edinmekten hoşlandıkları için bu tarz metinleri tercih ederler. Hangi türde metin olursa olsun, dil ile anlatım sağlam ve başarılı ise, o metinler ilgiyle okunur. Bunu da sağlayan edebiyatın yaratıcı ve etkileyici gücüdür. Bu noktada edebî metinleri öğrenciye taşıyacak olan, alt yapısı kuvvetli edebiyat ve Türkçe öğretmenleridir.

Okuma kültürü, mutlaka oluşturulmalıdır. Yeterli düzeyde bilgi ve kültür birikimine sahip olan öğretmenler, metin seçimine ve okumaya önem vermelidirler. Okunacak metin seçiminde öğrencinin bireysel özellikleri ile okuyacağı metnin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencinin zekâsı, yaşı, birikimi, ilgi alanları, eğitim düzeyi ve içinde yaşadığı çevre ve aile ortamı gibi bireysel özellikler, onun metin karşısındaki konumunu ve tutumunu etkiler. O nedenle öğrenciye uygun metin seçilmelidir, aksi takdirde, okuma eylemi amacına ulaşamayacaktır; okuru doğru metinle buluşturmak gerekir.

Hiç kuşkusuz insanlar bir amaç için okurlar. Bu yüzden de amaçlarına uygun metinler seçerler. Eserler / metinler, okurda estetik duygu ve heyecan uyandırdıkları için, kimi zaman defalarca okunurlar. Sanat eserleri, okuru estetik açıdan yoğurdukları için ilgiyle karşılanırlar. Eğitici, öğretici, bilgi verici, eserlere / metinlere karşı da ilgi az değildir. İyi bir okurun eleştirel okumaya açıldığı, karşılaştırmalı metinler okumaya yöneldiği görülür. Okuyan, araştıran ve sorgulayan okur, çözüm üreten, yol gösteren konumuna gelir.

Öğretmen, okuma sırasında öğrencinin dikkatini metin üzerinde toplamalıdır. Öğrenci, bir metni okurken anlamı bulma, sorgulama, bağlantı kurma, tahminde bulunma, çıkarımlar yapma ve değerlendirme çabasında olmalıdır. Öğrenci, okuma sonrasında, metnin ana ve yardımcı düşünceleri; yazarın amacı ve bakış açısı üzerinde durmalıdır. Metin, dili ve üslûbu bakımından incelenmeli, edebiyat sanatları gösterilmelidir. Metindeki yer, zaman ve kişiler irdelendikten sonra, metnin içeriği, verdiği ileti, ilginç yanları ve sonuç kısmı değerlendirilmelidir. Kısaca metin ASOT (Araştır, Sorgula, Oku, Anlat, Tekrar İncele) yöntemi uygulanarak çözümlenmelidir ( TUNCER, 2008: 37).

Okuma etkinlikleri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanma; eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme, araştırma ve girişimcilik becerilerini geliştirmeye katkıda bulunur. Bunun yanında okuduğu eseri / metni anlama ve çözümleme; kelime hazinesini zenginleştirme, okuma alışkanlığı kazanma, okuma kurallarını uygulama amacına hizmet eder. Okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışırken, öğrenciler için Okuma Gelişim Dosyası oluşturulmalıdır. Öğretmen, öğrencilerin okudukları eserleri / metinleri değerlendirmenin dışında, bir eseri / metni değerlendirirken dikkat etmesi gereken noktaları da belirtmelidir. Bu dosyada, öğrencinin okuduğu eserler / metinler hakkındaki duygu ve düşünceleri de yer almalıdır. Dönem ya da yılsonlarında bu değerlendirmeler öğrencilere verilmeli, öğrencilerin kaydettikleri gelişmeyi görmeleri sağlanmalıdır. Bu çalışmayı öğrenci velisinin de görmesinde yarar vardır. Noksanlıklar varsa, öğretmen veli işbirliği içinde olmalı ve çocuğu yönlendirmelidirler.

Metin türleri, iyi okurun elinde anlam ve değer kazanır. Bu bakımdan yazar ve metin kadar okuru da önemsemek gerekir. Konuya bir bütün hâlinde bakıldığında, okumayı oluşturan unsurlar; yazar, metin ve okur olarak karşımıza çıkar. Yazar, düşüncelerini metin aracılığıyla ortaya koyar, bu metin okur tarafından değerlendirilir. Metni veren yazar, metni alan ise okurdur. Dilbilimciler, okuma sürecinde, okurun metinle kurduğu ilişki sırasında çeşitli kavramların ortaya çıktığını belirtirler. Temel olarak bu kavramlar; verici, bildiri, alıcı, bağlam, kanal ve kod'dur. Bu kavramlardan verici, bildiri ve alıcı bir iletişimin kurulabilmesi için gereklidir. Ancak iletişimin sağlıklı kurulabilmesinde bağlam, kanal ve kod da etkilidir. Bu kavramlarla ilgili geniş bilgi için, Doğan Günay'ın Dil ve İletişim adlı çalışmasına bakılmalıdır ( GÜNAY,2004: 219-241).

Okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler çok iyi bilinmelidir. Temelde bu metinler, MEB'in genel amaç ve ilkelerine uygun olmalıdır. Seçilecek olan metinler; millî, kültürel ve etik değerlere bağlılık göstermelidir; insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmalıdır; birlik ve beraberliğimizi sağlamalıdır. Atatürk'ün devrim ve ilkelerine yer veren metinler olmasına özen gösterilmelidir. Bu metinlerde sevgi, kardeşlik, millî kültür, toplum hayatı zorunlu ana temalar öne çıkarılmalıdır. Tavsiye edilen metinler okuma kültürü kazandırmalı, toplum hayatı, hak ve özgürlükler, kişisel gelişim, bilim ve teknoloji, doğa ve evren vb. hakkında yapıcı bilgiler içermelidir. Bu konuda, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda, okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanmıştır:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 1. Metinler, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır.
 2. Metinlerde millî, kültürel ve ahlâkî değerlere, milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır.
 3. Metinlerde siyasî kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır.
 4. Metinlerde öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. öğeler yer almamalıdır.
 5. Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine, insanî değerlere aykırı öğeler yer almamalıdır.
 6. Metinler, dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır.
 7. Metinler kitapların yanı sıra, dergi, gazete, ansiklopedi, ansiklopedik sözlük, resmî İnternet siteleri ile basılı materyallerin çevrim içi sunumlarından seçilebilir. Aynı kaynaktan ikiden fazla metin alınmamalıdır.Metinler, Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtan eserlerden seçilmelidir.
  1. Metinler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır.
  2. Metinler, işlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır.
 8. Metinler; dil, anlatım ve içerik açısından türünün güzel örneklerinden seçilmelidir.Dünya edebiyatından seçilen metinlerin çevirilerinde, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir.
  1. Metinlerde tutarlılık ve bütünlük olmalıdır.
 9. Metinler, öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır.
 10. Metinler, öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandıracak özellikler taşımalıdır.
 11. Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır.
 12. Metinler, öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek amacına yönelik olarak farklı yazar ve şairlerden seçilmelidir.
  1. Metinler, yazar ve şairlerin yalnızca edebî yönlerini ön plana çıkarmalıdır.
  2. Metinler, öğrenciye okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıracak nitelikte olmalıdır.
  3. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/2'si bütün hâlinde alınmalıdır. Şiirlerin bütün hâlinde alınması esastır. Şiir dışında bütün hâlinde alınan metinlerde eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler varsa -metnin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla bir cümle, cümlelerin bütünlüğünü bozmamak kaydıyla en fazla beş kelime- çıkarılmalıdır.
  4. Yıl boyunca işlenecek okuma metinlerinin 1/3'ünde metnin özünü ve anlam bütünlüğünü bozmamak kaydıyla kısaltma ya da düzenlemeye gidilebilir. Düzenleme sırasında metne cümle ya da paragraf düzeyinde ekleme yapılamaz.
  5. Her metin, öğrencinin söz varlığını zenginleştirecek yeni öğrenilecek söz ve söz gruplarına yer vermeli; ancak bu oran metni oluşturan kelimelerin yüzde beşini geçmemelidir.
  6. Yıl içinde -dinleme metinleri de dâhil olmak üzere- bir yazardan ikiden fazla metin işlenmemelidir.
  7. Tek yazarlı ya da birden çok yazarlı ders kitaplarında yazarlar tarafından yazılan ya da hazırlanan metin sayısı ikiyi geçmemelidir.
  8. Ders kitabındaki metinler, içeriğe uygun çeşitli görsel materyallerin (fotoğraf, resim, afiş, grafik, karikatür, çizgi film kahramanları vb.) yanı sıra atasözü, özdeyiş, duvar yazısı veya sloganlarla desteklenebilir.
  9. Ders kitabında temaları destekleyen serbest okuma metinlerine yer verilebilir.
  10. Romandan, tiyatro metninden, biyografik ve otobiyografik eserlerden alınan bölüm kendi içinde bütünlük taşımalıdır. (MEB, 2006: 56)


Okutulacak metinler; altıncı sınıfta şiir, öykü, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup; yedinci sınıfta şiir, öykü, anı, deneme, tiyatro, sohbet, gezi yazısı, biyografi; sekizinci sınıfta şiir, öykü, roman, anı, makale, deneme, sohbet, eleştiri, destan türlerinde olmalıdır. Okumada başarılı ve başarısız olan öğrenciler izlenmelidir. Gerekirse, öğrencilerle özel çalışmalar yapılarak çocukların iyi yetişmelerine imkân sağlanmalıdır. Yetersiz görülen öğrencilere basitten başlamak üzere, okuma beceri ve zevki kazandırılmalıdır. Onların katılımcı olmalarına fırsat verilmelidir.

Okumak, metnin içerdiği değişik anlam katmanlarını deşmeye yardımcı olur; metnin değişik anlamlarını ortaya çıkarmamızı sağlar. Bu noktada yazar ve okur aynı sorumluluğu taşır. Metinden anlam çıkaran, üreten kişi, yazar kadar söz sahibidir. Yazarla özdeşleşen okur, metindeki kurmacayı yeniden yaratmaya çalışır. Metinler; anlatısal, betimsel, açıklayıcı ve kanıtlayıcı metinler olarak karşımıza çıkarlar (A.KIRAN, Z.KIRAN,2003). Aşağıda adları sıralanan metinler, bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Okuma sırasında, okunan metnin dışında, metinler arası anlam ve ilgi kurma arayışları başlar. Bu durum, basitten karmaşık metinlere yönelik olmalıdır; bu bir süreçtir. Okur düzeyi yükseldikçe, metin dışı okumamalar artar, metinler arası anlam ve ilişki süreci öne çıkar. MEB'in belirlemiş olduğu metinlerde bulunması gereken özelliklerin yanında, metinlerin nitelik açısından da sorgulanması ve seçimi önem kazanır. Metinlerin tür özellikleri, güncelliği ve okurun/öğrencilerin düzeylerine uygunluğu göz önünde tutulmalıdır. Seçilen metinler, türünün en güzel örnekleri olmalı, okuma arzusu uyandırmalı, dil ve estetik zevki vermelidir. Okumada, metinlerin bir araç olduğu, bütünlüğün esas alınarak kitaba/esere gitmenin asıl amaç olduğu unutulmamalıdır. Metinlerde kullanılan dilin ve üslûbun önemli olduğu gerçeği dikkate alınmalı; metinde geçen kelime, ikileme, deyim, atasözü, özdeyiş ve argo sözler üzerinde durulmalıdır. Bunlar okurun duygu ve düşüncelerini ifade etmede yardımcı olacak unsurlardır. Hayata geçebilmesi için, anlamlarının bilinmesi ve kullanılması gerekir.

Şiirler, romanlar, hikâyeler ve masallar "insanları sevmek lâzım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretir." (ABASIYANIK,1970: 48). Bu yüzden, öğrencilere okuma kültürü/ alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Öğrencilere edebiyatı öğretmek yerine, sevdirmek gerekir. Kuramsal bilgilerin unutulacağı, fakat okudukları metinlerin/ eserlerin kalıcı olacağı göz ardı edilmemelidir. Edebiyat, Türkçe dersinden maksat, "çocuklara kendi ülkelerinin ve dünya edebiyatı hakkında kısaca bilgiler vermek, onların iyiyi ve güzeli ayırt etme kabiliyetini güçlendirmek, düşünme ve düşündüğünü en uygun bir şekilde ifade etme güçlerini arttırarak ana dillerine yeterince sahip olabilmeleri için ortaokul sınırlarındaki Türkçe derslerinin görevini tamamlamaktır."(NAYIR, 1971: 23). Türkçe derslerinde, çocuğun yaşayan edebiyata karşı ilgisini canlı tutmak ve çocuğu ezberden uzaklaştırmak yararlı olacaktır. Öğretmen programa bağlı kalmakla birlikte, tercihini öne çıkararak, edebiyatı sevdirmeye çalışmalıdır. Derslerde, çocukların kolaylıkla anlayıp sevecekleri metinlere yer verilmelidir. Çocukların duygu ve düşüncelerini doğru, güzel ve doğal bir biçimde ifade etmelerine imkân verilmelidir. Bu ortamı oluşturabilmek için, çocuklar zorlanmamalı, serbest tartışmaya alıştırılmalıdır. Yaşar Nabi, edebiyatı sevdirme adına izleyeceği yönteme ilişkin düşüncelerini şu şekilde ortaya koyar:

"Gerçek edebiyatla, sahte edebiyattan örnek sayfalar seçer, bunları satır satır karşılaştırıp anlatarak çocukları edebî eserlerde iyiyi kötüden, tabiîyi yapmacıktan, doğruyu eğriden ayırt etmenin yollarını göstermeye çalışırdım. Örnekleri yalnız kendi edebiyatımıza hasretmez, dünya şaheserlerinin sağlam çevirilerinden de sayfalar okuyarak, edebî değerlerin bütün dünya için ortak şeyler olduğunu, bu memlekette güzel olan bir eserin bütün dünyada sevilip beğenileceğini anlatırdım"(NAYIR, 1971: 26).

Masal, ninni, türkü, mani geleneğiyle beslenen çocuklar / gençler, Deli Dumrul'u, Boğaç Han'ı tanımaya hazırdırlar. Atatürk'ü, cumhuriyeti seven çocuklar / gençler vatan, millet, hürriyet ve bayrak sevgisiyle dolup taşan şiirleri okumaya hazırdırlar. İnsanı, hayvanı, tabiatı seven çocuklar, öykü ve roman okumaya hazırdırlar. Yeter ki onlara, çocukluk ve gençlik çağlarını rahat bir şekilde yaşamalarına imkân ve fırsat tanınsın... Doyasıya oynasınlar, eğlensinler, dinlensinler, sonra okusunlar... Onlar, SBS (Seviye Belirleme Sınavı), YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı), LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) illetinden, zilletinden kurtarılmalıdırlar. Bizler, dershane ve test yüzü görmeden yetişmiş nesiliz. Bugünkü kuşaktan çok şanslıyız. Çocukluğumuzu, gençliğimizi gönlümüzce yaşadık. Oynadık, eğlendik, güldük ve en önemlisi, bugünlere yerli ve yabancı klasikleri okuyarak geldik. Onlara da bu imkân ve fırsat verilmelidir; eğitim sistemi bu dönüşümü sağlamalıdır.

"Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza renk katmak, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için, tek çaremiz kitaplara sanlmaktır."(YETKİN,1078: 96). Öğrencilere, bizi avutan ve yükselten kaynağın kitap olduğu bilincini kazandırmalıyız. Bu inançla onları kanatlandırıp, edebiyat coğrafyamızda dolaştırmalıyız. Onları edebî eserlerle tanıştırmalıyız; onların sanat ve estetik duygularının gelişmesine katkıda bulunmalıyız; onların canlı/yaşayan şaheserlerle kaynaşmasını ve edebiyatı sevmelerini sağlamalıyız.

Çocuklarımıza, içimizde tatlı bir heyecan uyandıran, çiçekler açtıran şiiri sevdirelim, güzellik duygusunu, yüce erdemleri bu kanalla aşılamaya / vermeye çalışalım. Gençlik Marşı (Ali Ulvi Elöve), Orda Bir Köy Var Uzakta (Ahmet Kutsi Tecer), Mavi Işık (Behçet Necatigil), Kırlara Gidiyorum (Cahit Zarifoğlu), Sevgi Çiçeği (Mustafa Ruhi Şirin), Bayrağım (Hasan Âli Yücel) vb. şiirlerle işe başlayalım.

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi (Orhan Seyfi Orhon), Memleket Türküleri (Faruk Nafiz Çamlıbel), Palyaço (Ali Mümtaz Arolat), Gurbet (Kemalettin Kâmi Kamu) vb. ile yola devam edelim. Bursa'da Zaman (Ahmet Hamdi Tanpınar); Yıldızların Altında, Akşam Misafiri (Ömer Bedrettin Uşaklı) olalım. Kaldırımlar (Necip Fazıl Kısakürek)'da dolaşalım; Sakarya Türküsü (Necip Fazıl Kısakürek)'nü söyleyelim. Bayrak (Arif Nihat Asya)'a Selâm (Ahmet Muhip Dıranas) yollayalım; Fahriye Abla'ya Serenad (Ahmet Muhip Dıranas) söyleyelim.

Memleket İsterim, Bugün Hava Güzel, Gün Eksilmesin Penceremden (Cahit Sıtkı Tarancı) diyelim. Yolun ortasına geldiğimizde Otuz Beş Yaş' ı hatırlayalım. Hani yaşımız sevdalanmaya yaklaştıysa Kerem Gibi (Nâzım Hikmet) yanmaya alışalım, yanıp tutuşalım. Tahir'le Zühre Meselesi (Nâzım Hikmet)'ni unutmayalım. Israrla, Bu Memleket Bizim (Nâzım Hikmet), Memleketimi Seviyorum (Nâzım Hikmet) diyelim, dostça, kardeşçe birlikte yaşamanın tadını çıkaralım.

Beyaz Ev (Ziya Osman Saba)'imiz olsun Dilek (Ziya Osman Saba)'inde bulunalım. İstanbul Türküsü (Orhan Veli Kanık)'nü çığıralım. Sere Serpe (Orhan Veli Kanık) uzanıp, İstanbul'u Dinliyorum (Orhan Veli Kanık) diyelim. Şiir ikliminde dolaşalım. Seçkiler / güldesteler elimizin altında olsun, gönlümüzce şiirli günler yaşayalım.

Ş enlik Günü, Kır Gezisi (Gülten Dayıoğlu)'ne mi çıktık, gönlümüzce bir Uçurtma (Gülten Dayıoğlu) uçurtalım. Rüzgârın Sesi (Cahit Uçuk)'ni dinleyelim. Bizim Sokağın Çocukları (Necati Zekeriya)'nı tanıyalım. En Güzel Gülücük Oyunu (Mehmet Güler) oynayalım. Bir Gök Dolusu Güvercin (Yalvaç Ural) uçuralım. Sonra, Son Kuşlar (Sait Faik)'ı uğurlayalım. Özlem Yokuşları (Yahya Akengin)' nı tırmanalım. Üveyikler Göçerken (Abdülkadir Bulut), Fadiş (Gülten Dayıoğlu) ile Suna'nın Serçeleri (Gülten Dayıoğlu)'ni dinleyelim. Yeşil Ada'nın Çocukları (Havva Tekin)'na kucak açalım.

Tatiller Çabuk Biter (Aydoğan Yavaşlı) diyerek, vakti iyi değerlendirip kitaplarımızı okuyalım. Gıdı Gıdı (Aziz Nesin) diyerek gülmeye başlayalım. Hababam Sınıfı (Rıfat Ilgaz)'na katılalım. Canımız sıkıldı, diyelim Define Adası (Robert Louis Stevenson)'na gidelim, Aya Seyahat (Jules Verne) edelim. Elmaslar İçinde, Esrarlı Köşk'te Kaybolan Adam (Peyami Safa)'ı arayalım, Cingöz Recai'nin Maceraları'nı öğrenelim. Don Kişot (Cevantes)'un Yel Değirmenleri Macerasını izleyelim.

Devlet Ana (Kemal Tahir) ile kuruluş, Yorgun Savaşçı (Kemal Tahir) ile Kurtuluş sürecini yaşayalım. Bozkırda Sabah (Bekir Büyükarkın) olunca, Dağ Başını Duman Almış (Oğuz Özdeş) diyelim. Ateşten Gömlek (Halide Edip Adıvar) giyelim, ülkemizin imdadına yetişelim. Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)'a kucak açalım. Çalıkuşu (Reşat Nuri)'nu örnek alalım. Ayaşlı ile Kiracıları (Memduh Şevket)'nı tanıyalım. Çamlıcadaki Eniştemiz (Abdülhak Şinasi Hisar)'i ziyaret edelim.

Denize açılalım istiyorsanız, Aganta Burina Burinata (Halikarnas Balıkçısı) diyelim. Yalnızız (Peyami Safa) diyorsanız, Bir Tereddüt'ün Romanı (Peyami Safa)'nı okuyalım. Anadolu yaşantısına açılalım istiyorsanız, Aydın Çine'ye gidelim Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)'la tanışalım. Ardından Toroslara yola koyulalım İnce Memed (Yaşar Kemal) ile dertleşelim. Sonra Avare Yıllar (Orhan Kemal)'a veda edip Ekmek Kavgası (Orhan Kemal) verelim. Murtaza, Cemile, Eskici ve Oğulları (Orhan Kemal) ile Bereketli Topraklar Üzerinde (Orhan Kemal)'ki Baba Evi (Orhan Kemal)'imize dönelim.

 Sonuç:

Metin ve eserlerin sayısını çoğaltmak, bu üslûpla yolculuğu sürdürmek, uzatmak mümkündür. Asıl amaç, öğrencilerde okuma kültürü ve kitap sevgisi oluşturmak olmalıdır. Basit metinlerden ağır metinlere/ eserlere geçişin yaş dönemleriyle, cinsiyet ve ilgi alanlarıyla olan bağlantıları da göz ardı edilmeden okuma eylemine devam edilmelidir. Bu doğrultuda edebî metinler / eserler öncelenerek, Türkçe öğretimi gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. .

Türk ve dünya edebiyatından okunan her şaheser, okuru yoğuracak ve olgunlaştıracaktır. Düşünce yazılarına açılan yolda, çocuğun/gencin ufku genişleyecek, olaylara ve insanlara bakış tarzı değişecektir. Türkçe öğretiminde edebî metnin / eserin yeri bu nedenle çok önemlidir. Temel metinler/ eserler bilinmeli, bilinçli olarak seçilmeli -yukarıda belirtilen süreçler dikkate alınarak-okutulmalıdır. Dünyada hiçbir dostun, insana kitaptan daha yakın olamayacağı öğretilmelidir.

 
Hüseyin TUNCER

Dokuz Eylül Üniversitesi

Kaynaklar:

 1. ABASIYANIK, Sait Faik. (1970).Mahalle Kahvesi-Havada Bulut, "Karanfiller ve Domates Suyu". Ankara: Bilgi Yayınevi.
 2. ATAÇ, Nurullah. (1970).Diyelim, Söz Arasında, "Okumak".İstanbul: Varlık Yayınları.
  1. GÜNAY, V. Doğan. (2004). Dil ve İletişim, "Bir İletişim Dizgesi Olarak Dil". İstanbul: Multilingual.
  2. KIRAN, Ayşe (EZİLER); KIRAN Zeynel. (2003). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
  3. NAYIR   Yaşar   Nabi.(1971).   Yıllar   Boyunca   Edebiyat   Dünyamız, "Edebiyat Öğrenimi".İstanbul: Varlık Yayınları.
  4. TUNCER, Hüseyin. (2008).    Anlama Teknikleri (Okuma, Dinleme). İzmir: Orkun Kitabevi.
  5. MEB. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı. 2006.
   1. YETKİN, Suut Kemal. (1978).Edebiyat Üzerine Denemeler, "Canım Kitap".İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...