Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Olarak Animasyon Kullanımı Ve Önemi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Öğrenciye öğretilecek konular kolaydan zora, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, yakından uzağa şeklinde gerçekleştirilmelidir. Konunun içeriği anlaşılır olmalı, görsellerle desteklenerek sunulmalı, öğrencide ön bilgilerin kullanılmasını ve dersin verimli işlenilmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır (Sönmez, 2010: 14). Bu bağlamda akla gelen animasyonlar, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü'nde "tek tek resimleri ya da devinimsiz nesneleri gösterim sırasında devinim duygusu verebilecek biçimde düzenlemek ve filme aktarmak işi" olarak tanımlanmaktadır (Özön, 1981). Animasyonlar soyut kavramların somutlaştırılmasında, derse ilginin artmasında ve anlamayı hızlandırmada önemli bir materyal olabilir.

Teknolojinin ilerlemesiyle materyallerin gelişiminde de değişim gerçekleşmiştir. İcatların hız kazandığı günümüzde öğretim ortamında kullanılan çeşitli materyallerin de gelişmesine ve sayısının artmasına olanak sağlamıştır. Özellikle bilgisayar ve internet, eğitimdeki materyal kullanıma büyük katkıda bulunmaktadır (Sülükçü, 2011: 108). Nüfus artışının ve eğitim gören kişi sayısının artması sonucu televizyon gibi pek çok teknolojik aracın da eğitimde kullanılmasını gerektirdi. Anlama sürecinin hızlanması bilgilerin grafik, animasyon, video gibi görsellerle birleşmesiyle gerçekleşmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte Görsel bir anlatım gücü olan animasyon ise eğitim alanındaki etkisini arttırmaktadır (Kaba, 1992: 30).

Eğitim ve Animasyon

Birey doğduğundan itibaren eğitim ile tanışır ve onunla hayatı şekillenir. Eğitim bireyde sorgulayan, araştıran, üreten ve yorumlayan öğrenmeler gerçekleştirmeye çabalar. Bu şekilde iyi nitelikli bireylerin yetişmesi de iyi bir eğitimle gerçekleşmektedir (Daşdemir, 2006: 1). İyi niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim, toplumun ihtiyaçları çerçevesinde değişime uğramaktadır. Öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı yaklaşım günümüz eğitim sisteminin hedeflerini belirlemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kullanılacak materyallerin, yöntem ve tekniklerin eğitim ortamını zenginleştirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Bu nedenle eğitimde animasyon yapılandırmacı yaklaşımın hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir materyal olarak kullanılabilir.

Eğitim alanında önemli bir materyal olarak animasyonun kullanılması; şekilleri hareket içinde sunması, fiziksel olayları olduğu gibi ifade etmesi ile sözel olarak açıklanamayacak olayları renk, sembol ve basit grafik çizgilerle görsel hale dönüştürmesindendir (Kaba, 1992: 29). Çizgilerle oluşturulan görsellerin hatırlanılması kolaylaşmakta, verilmek istenen düşünce ya da konu hızlı bir şekilde sunulmaktadır (Yalın, 2007: 107). Birçok akademisyen ve yazar animasyonların eğitimde sağladığı katkıları şu şekilde ifade etmektedirler:

        Animasyonlar; karmaşık ve zor konuları görsel öğeler yardımıyla basitleştirerek anlama kolaylığı sağlamaktadır (Kaba, 1992: 39).

         Eğitimin zevkli ve dikkat çekici hale getirilmesi için animasyonlar kullanılabilir. Böylece animasyonlar konuların anlaşılmasını ve derse olan ilginin artmasına yardımcı olur (Arıcı ve Dalkılıç, 2006: 424).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Animasyonlar sayesinde okuma, görme ve duyma becerileri konu anlatımında yer aldığı için öğrenme basitleşerek bilgilerin kalıcılığı sağlanabilir (Özcan 2008: 23).

           Animasyonları öğrenme ortamında materyal olarak kullanan öğretmenlerin ders içi performansları artar ve öğrenme istenen düzeye çekilebilir (Daşdemir 2006: 9).

Animasyonların eğitimin hedefleri doğrultusunda kullanılması öğrencide bilgiye karşı merak ve bu bilgilerin kısa zamanda zihinde yapılanmasını sağlaması bakımından önemlidir. Animasyonlar hem görsel hem de işitsel açıdan duyuların işe koşulması anlamında eğitimde kalıcılığın artmasını sağlayacak bir unsur olarak görülmelidir. Görsel okuryazarlığın günümüzde önem kazanması ve eğitim öğretim de büyük paya sahip olması nedeniyle animasyon eğitim ortamını zenginleştiren bir materyal olmaktadır. Ancak animasyonlar hazırlanırken bazı noktalara da dikkat edilmelidir.

Daşdemir'e (2006) göre animasyonlar anlaşılır, dikkat çekici ve deneysel olmalı, öğrenciler için kalıcılık sağlamalıdır. Özcan (2008: 23) ise animasyonların çekici olması, kullanımında hedefin iyi belirlenmesi, uygulanma zamanına ve sözlü bilgilerin animasyonlarla uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Animasyonlar sayesinde ders konuları bilgisayar ortamında açıklanmakta ve canlandırılmaktadır. Böylece animasyonlar, eğitimde verimliliğin artmasına yardımcı olmaktadır. Animasyon ders konularını somutlaştırarak öğrencilerin daha iyi kavramalarını sağlar. Animasyon yardımı ile konuların anlatımı hareketlendirilerek etkin bir öğrenme ortamı oluşturulabilir. Animasyonlar şu şekilde oluşturulmalıdır:

  1. Okumaya elverişli bir ekran olmalı
  2. Ekranda kullanılan yazı türü ve büyüklüğü öğrenci seviyesine uygun olmalı
  3. Görüntüleri net olmalı ve renkler gözü yormamalıdır.
  4. Metin, grafik ve diğer unsurlar birbirinin kullanımında karmaşıklığa yol açacak şekilde olmamalıdır. Bunlara dikkat edilmezse animasyonlar kullanım amacına ulaşmaz ve eğitim istenen düzeyde gerçekleşmez (Arıcı ve Dalkılıç, 2006).

Yabancı Dil Öğretiminde Animasyon

Türkiye'nin son yıllarda; ekonomi, sanat, bilim ve sanayide dünya ülkeleri arasındaki itibarlı yerini almasıyla birlikte Türkçe dünya dilleri arasında yaygın bir şekilde öğrenilen dil olma yolunda ilerlemektedir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, yabancılara Türkçe öğretimi önem kazanmıştır. Yabancı dil öğreniminin gereklilik halini aldığı günümüzde yabancılara Türkçe öğretimi gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda yabancıların Türkçe öğrenmelerinin çok farklı nedenleri vardır. Vahapoğlu'na göre yabancı dil öğrenmek bireylere; yurt dışında çalışmak, iş yaşantımızda statü sağlamak, akademik kariyer, teknolojik ürünleri kullanabilme, uluslararası örgütlere üye olabilmek v.b gibi yararlar sağlamaktadır.(Vahapoğlu, 2009: 4-11). Göçer, ise Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türkçeyi sınavlarda başarılı olmak ve sosyal yaşamda kullanmak için öğrendiklerini ifade etmektedir. (Göçer, 2009: 1306).

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...