Türkçe Şarkıların Dil Öğretiminde Kullanımı

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Müzik ve şarkıların dil öğretimindeki kullanımları bir çok dil bilimci tarafından araştırılmış ve irdelenmiştir. Yabancı dil eğitiminde söz sahibi bir çok dil bilimci, ve eğitimci şarkıların olumlu etkilerinden bahsetmektedirler. Bu makalede, Türkçe şarkılar kullanılarak farklı seviyedeki yabancılara Türkçe öğretiminin nasıl yapılacağı tartışılacak ve hazırlanan materyalin fiziksel ve yöntemsel özellikleri tanıtılacaktır.

Ayrıca, Türkçe öğretiminin her safhasında ve her seviyedeki öğrencinin, otantik materyal olan Türkçe şarkılar vasıtasıyla doğal bir yolla, eğlenerek Türkçe öğrenebileceğini tartışacaktır. Dört ana beceri ve alt becerileri uygulamalı olarak pekiştiren materyal sayesinde öğrencilerin belli bir aşamadan sonra otonomi geliştirerek kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını üstlenebilecekleri, ve şarkı dersleri sayesinde motivasyon probleminin nasıl ortadan kalkıp, dahası nasıl bir mümbit bir döngü oluşturulabileceği tartışılacaktır. Makalenin sonunda, teknolojiden faydalanarak geliştirilen materyalin kullanımı ile ilgili öneriler verilecektir.

1. Giriş

Müzik yüzyıllardır her milletten insanın duygu ve düşüncelerini dile getirmek için kullandığı ortak bir araçtır. Şarkılar sanat eseri olmaları sebebiyle ait oldukları dönemin yaşantısı ve kültürü için bir ayna, gelecek nesillere aktarılabilmesi için bir bellek ve zenginlik kaynağı olmasıyla da mirastır, denilebilir. Müzik türlerinin hitap ettiği kitleler vardır, hatta değişik müzik türlerinin kendi kitlelerini dahi oluşturduğu gözlemlenmiştir. Şarkıların, bazen bir toplumun fertlerine bazen sınırları aşıp farklı ülkelerin insanlarına ulaşması müziğin birleştiriciliğini, evrenselliğini ve estetik değerinin varlığını kanıtlar. Müzik ve şarkıların eğitimde de benzer olumlu etkiler oluşturması kaçınılmazdır. Zira, şarkı ve müziğin dil öğretiminde kullanımı ile ilgili birçok dil bilimci araştırma yapmış, müzik ve şarkıların sınıf atmosferine olan katkısı veya etkilerini araştırmıştır. Araştırmacıların çoğu müzik ve şarkıların, dil öğretim ve öğrenimi üzerinde olumlu etkileri olduğuna ulaşmıştır (Murphey 2010, Maess & Koelsch 2001, Murphey 1992, Le 1999, Shen 2009, Eken 1996, Medina 1993, Purcell 1992, Jolly 1975, Richards 1969).

Türkçe öğretirken karşılaşılan en büyük problemlerin başında öğrencilerin ilgisizlikleri ve motivasyon eksiklikleri gelmektedir. Dört ana beceriyi içinde barındıracak ve pratik imkanı sağlayacak şekilde hazırlanmış bir şarkı dersi bu büyük probleme çare olabilir. Şarkılar sayesinde ayrıca öğrenciler derse karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanması halinde, uzun vadede Türkçe öğretimi daha kolay ve zevkli olacaktır. Bu makalede tanıtılacak şarkı dersi, bu bağlamda Türkçe öğrenimini daha arzulanır ve doğal bir şekilde gerçekleşebileceğini tartışacaktır. Makalede ilk olarak yabancı dil öğretiminde şarkı ve müziğin kullanımı ve etkisi üzerinde durulacak, daha sonra Türkçe Öğretiminde şarkının kullanımı irdelenecek, son olarak, teklif edilen yöntem tanıtılacaktır.

1.   Şarkıların Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı

Geçmişte birçok eğitimci ve dil öğretmeni şarkıların derslerde kullanılabileceğine, diğer bir deyişle şarkıların dil eğitiminde kullanılacak kadar ciddiye alınacaklarını ve değerli olduklarını düşünmüyorlardı (Murphey, 2010). Oysaki günümüzde birçok araştırmacı şarkılardan yabancı dil öğretiminde kullanılmasını irdelemiştir. Şarkıların dil öğretiminde kullanılmasının çeşitli nedenleri değişik alanlardaki çalışmalarla açıklanmışlardır.

Nörolojistler müziksel işlemlerin ve dil ile ilgili işlemlerin beynin aynı bölgesinde gerçekleştiğini bulmuşlardır. Müziksel ve dilsel anlamlandırmanın paralellikler sergilediğini de belirtmişlerdir. (Maess & Koelsch, 2001)

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Livingstone (1973), şarkıların konuşmadan önce geldiğini ve konuşmanın gelişmesine yardımcı olduğunu ileri sürmüştür. Bu ifadenin üzerine düşünülecek olursa, yabancı dildeki bir şarkının anlamı bilinmese de söylenmesi, o dili konuşmaktan daha kolaydır. Murphey (1990), yaptığı araştırmasında şarkıların, çocukların ve bebeklerin dil gelişiminde etkili olduğuna ulaşmıştır. Ayrıca, bebeklerin çıkardığı melodik seslere ebeveynlerin melodik karşılık vermesinin, bebeklerin dil gelişiminde çok etkili ve önemli olduğunu belirtmiştir.


Şarkılar, hatırlanması daha kolay metinlerdir. Şahsen, ben ikinci dil olarak İngilizceyi lisedeyken öğrendim ve lisedeki İngilizce derslerimizden hemen hemen herkesin zihninde kalan en canlı metinler, günlerce dilimize dolanan ve hala hatırladığımız, ünite aralarında dinlediğimiz şarkılardır. Murphey bu konuyu şöyle özetler : "Şarkıların dile dolanması ve gün boyunca istense de istenmese de söylenmesi, şarkıların uzun ve kısa dönem hafızada kaldığı fikrini desteklemektedir." (Murphey, 2010: 7)

Şarkıların öneminden bahsederken Murphey , şarkı söylemenin, Piaget tarafından tarif edilen, çocukların kimin dinlediğini umursamadan ve bazen kimseye yöneltmedikleri, sadece cümleleri tekrar etmekten hoşlandıkları için konuşmalarını, ben-merkezli dile benzediğini ifade eder. Ayrıca Krashen (1983), şarkıların istem dışı tekrarlamalara yol açmasının Chomsky'nin ortaya attığı, beyindeki 'Dil Edinim Cihazı' diye adlandırdığı bölgenin varlığına bir delil olduğunu belirtir. Murphey (2010) de insanların etrafta duydukları sesleri bazen kendi beyinlerinde bazen de sesli tekrarlamaya meyilli olduğunu ve şarkıların Chomsky'nin bahsettiği 'Dil Edinim Cihazında' yer alan tekrarlama mekanizmasını tetikleyebileceğini ortaya atmıştır ve dolayısıyla bütün bu bilgiler yabancı dildeki şarkıların öğrenme için çok önemli olan tekrar etme gereksinimini doğal bir yolla karşıladığını kanıtlar niteliktedir (Murphey, 2010: 7).

Şarkıların insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Müziğin ikinci dil öğretimi için hem öğretmen hem de öğrenciler için olumlu özelliklerinden faydalanılabilir. Murphey bunların ikisine dikkatleri çeker:

İlki, müziğin akılda kalıcı olması ve bunun nedeni ya anlama için daha rahat bir ortam sağlaması, ya müziğin ritminin bir şekilde vücudun ritmiyle uyumlu olması, ya da taşınan mesajın derinlerdeki hislere ve estetik anlayışına dokunması, ya tekrar eden dilbilgisel yapıların ve sözcüklerin motivasyon kaybına neden olmayan bir yolla öğrenmeyi pekiştirmesidir. Neden her ne olursa olsun müzik adeta kafaya "yapışır". İkinci neden, Müzik oldukça motive edicidir. Özellikle çocuklar, ergenler ve gençler için. Popüler müzik çeşitli şekillerde kendi alt kültürünü, kendine ait mitleri, ritüelleri, ve söylemleri vasıtasıyla oluşturur.Böyle bir kültür öğrencilerin hayatının bir parçasıdır ki bizler bunu kullanmayız. Eğer bu parçaya bir dokunuversek, umulmadık bir pozitif enerji açığa çıkacaktır (Murphey, 2010: 3).

Murphey diğer bir çalışmasında, geniş bir kapsamda incelenen pop şarkı sözlerinin, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlere yardımcı olacak çok faydalı özellikleri bünyesinde barındırdığına ulaşmıştır; İlk olarak, şarkı sözlerinin çoğunda yaygın, kısa sözcükler ve şahıs zamirleri yer aldığını saptamıştır. Şarkıların % 94'ünde "Ben" şahıs zamiri 5. Sınıf seviyesindeki cümlelerde yer almaktadır. Murphey, ikinci olarak, şarkıların dilinin genellikle diyalog ve emir cümlelerinden oluştuğuna ulaşmıştır. Şarkı gövdelerinin % 25'ini soruların ve emir cümlelerinin oluşturduğunu belirtmiştir. Ayrıca, şarkıların büyük çoğunluğunda zaman ve mekan belirsizdir. 

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...