içinde

Al Külahını, Eyvallahı Da İçinde

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu deyim, sabredip zor bir işin üstesinden gelemeyen veya bir işten usanıp bıkan ve o işi bırakan insanlar tarafından kullanılır. Bana yaptığın iyilikten vazgeçiyor, sana da teşekkür ediyorum, anlamındadır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Külah Farsça bir kelime. Üstü sivri bir başlık. Bu başlığı daha çok Mevleviler ve Bektaşiler giyermiş. Mevlevilerin giydikleri külaha “Külah-ı Mevlevi” denirmiş.
Bu kelime daha sonraları “külah giydirmek”, “külah yapmak” ve “külah peşinde olmak” gibi deyimlere kaynaklık etmiştir.
Evvelce Bektaşi olmak isteyen biri dergâha girer ve Bektaşiliğin esaslarını öğrenir. Bir gün Bektaşi şeyhi onu huzuruna kabul eder ve der ki:
- Evlat, sen de bir Bektaşi oldun, bundan sonra sık sık hâlkın içine gireceksin.
Şeyh elinde tuttuğu külahı Bektaşi'ye vererek:
- Al bu sabır külahını. Her işte ve her şeyde sabır gösterip “Eyvallah” diyeceksin. Esas imtihan işte bu, haydi yolun açık olsun.
Bektaşi, başına külahı geçirir, şeyhinin elini öper. Bir gün alışveriş için pazara çıkar. Nohutun fiyatını sorar, “Beş kuruş” cevabını alır. “Eyvallah!” der.
- Peynir kaça?
- Dokuza...
- Zeytin ne kadar?
- Altıya...
- Eyvallah!
Bektaşi, birkaç gün sonra tekrar pazara çıkmış. Görmüş ki fiyatlar artmış, bazı gıda maddeleri de ortadan kalkmış. Her şeye “Eyvallah” diyen ve her şeyi sabırla karşılayan Bektaşi, dervişlik yoluna girdiğine inanmaya başlamış.
Gene bir gün pazara çıkan Bektaşi, ihtiyaç hissettiği şeylerin fiyatını sormuş:
- Evlat, peynir kaça?
- Yirmi, erenler.
- Zeytin?
- On beş, baba!
- Bana bir kilo soğan tart bakalım.
- Ne soğanı baba, bulursan elliye al.
Soğanın daha önce ona olan fiyatını düşüne düşüne, bakkal çırağına uzattığı şişeye gaz konulmasını ister. Çırak gülerek:
- Sen uyuyor musun baba, gaz nerede?
Cevabını alan Bektaşi, hemen dergâha koşar ve şeyhin huzuruna çıkar. Şeyh:
- Ne oldu, hayrola, der.
Bektaşi, külahını çıkararak şeyhin önüne bırakır:
- Verdiğiniz külahı geri veriyorum, sabır da içinde eyvallah da, der ve dergâhtan hızla uzaklaşır.

Kulaklara küpe şükür ve sabır
Al külahı, eyvallahı içinde
Hak yoluna giren buna inanır
Al külahı, eyvallahı içinde

Sınıf Sistemleri İçinde Kabinet Sistemi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Okuldaki Toplam Kalite Uygulamasının önemli bir ayağı da öğrenme ortamını geliştirmeye, öğrenmeyi zenginleştirmeye dönük programlardır. Bu programların başında Kabinet Sistemi gelir. Bu sistemin okulda uygulanması 5 aşamada gerçekleşir.

1- BİLGİLENDİRME AŞAMASI

Kabinetin arızasız uygulanabilmesi için sistemin ilgilendirdiği tüm gurubun tam anlamıyla bilgilendirilmesi gerekir ki diğer aşamalarda karşılaşılabilecek problemler en aza indirgenebilsin . Bu aşamada aşağıdaki gruplar birer seminer şeklinde bilgilendirilmelidir.

 1. A) Öğretmenler

Kabinet sisteminin asıl uygulayıcısı öğretmen olacağından sistemin öğretmene neler sağlayacağını     öğretmenin iyi bilmesi gerekir. Peki, kabinet öğretmene ne sağlar?

 • Bu sistem öğretmene yeni gelişen eğitim tekniklerinin tümünü kullanabilme imkanı sağlar. Bilgisayarı derste kullanma, sunum yapabilme, ders CD.'lerini kullanabilme, teyp ve tepegözden etkin yararlanma, ders panolarını verimli kullanma, dersi senarize etme ve nihayet klasik ders anlatma sisteminin dışına çıkarak yapılabilecek her türlü yeniliği uygulayabilme imkanını verir.
 • Bu sistem öğretmene okul içinde özel bir odaya sahip olma imkanı verir. Öğretmen, sınıfındaki yerleşme düzeninden tutun da dersin araç ve gereçlerinin önceden hazırlamasına kadar her konuda özgür davranabilir.
 • Kendi kabinetinde öğretmen, kişisel ve mesleki gelişimi adına planlama yapabilir. Bir öğretmenin verimliliğini artırabilmesi için sürekli yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bu bağlamda öğretmen yeni ders tekniklerini kullanabilme becerisi kazanmalı, bilgisayarı en iyi ve etkin biçimde kullanabilmelidir. Branşıyla ilgili siteleri takip edebilmelidir. Yeni çıkan kitapları işleyebilmelidir. Dergi ve yazıları, süreli yayınları takip edebilmelidir. Buna benzer birçok işin yapılabileceği en iyi ortam öğretmenin kabinetidir. Varsayalım ki öğretmenin haftalık 25 saat dersi var, günde 8 saat ders yapan bir okulda bu öğretmenin 15 saatlik boşluğu var demektir. Bu öğretmen kendini iyi planlarsa mesleki gelişimini sürekli yukarılara çıkarabilecektir.
 • Bu uygulama öğretmeni doküman taşıma hamaliyesinden kurtaracaktır. Eğer bir öğretmen yıllık ders planının önemli bir kısmında yazılı ve görsel dokümanlardan faydalanmayı düşünüyorsa onun için en uygun sistem budur. Bununla öğretmen örneğin bir CD gösterisi için Multi-medya odasına taşınmayacak; harita, ders panosu, konu ile ilgili kitap-dergi vs., dökümanlar sürekli gezdirilmeyecek; quiz, konu testi ve sınavların her ders saatinde öğretmenler odasında ya da test odasından alınıp taşınması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca yukarıda saydığım teknik ve görsel malzemenin sürekli taşınması bu sistem dışında materyallerin daha kısa sürede yıpranmasına neden olacaktır.
 • Kabinetinde yapacağı iyi bir planlama ile öğretmen, hem öğrencileriyle hem de velileriyle daha verimli görüşmeler yapabilir. Öğretmen ders planını yazarak kabinetinin panosuna asar. Bunun dışında öğrenci ve velilerle görüşebileceği vakitlerini belirler. Problemi olan çocuklarla ve onların velileriyle uygun saatlerde daha rahat ve verimli görüşür.
 • Buna ek olarak danışmanlığını yaptığı öğrencilerine daha güzel bir hizmet sunabilir. Boş vakitlerini iyi planlayarak problemi olan öğrencilerle ve sorunlarıyla daha yakından ilgilenebilir. Rehberliğini yaptığı öğrencilerin psikolojik sıkıntılarını, ders problemlerini, burada daha iyi planlayıp uygulayabilir.
 • Bu sistemde öğretmenlerin, sınıflarla öğretmenler odası ve diğer odalar arasında sürekli gidip gelerek yorulmayacak ve verimliliği artacaktır. Mevcut sistemimizde (sınıf sistemi) ders zili çaldığında öğretmen, öğretmenler odasında bulunduğundan orada ya çayını yudumluyor, ya arkadaşıyla sohbet ediyor, ya da yeni dersi için hazırlıkta bulunuyordur; ancak her halükarda dersine zil çaldıktan 1-2 dk. sonra gidecektir. Hele hele bir de okul büyükse ve sınıfla öğretmenler odası birkaç kat mesafedeyse öğretmenin sınıfına ulaşması 3-4 dakikayı bulacaktır. Öğrencilerin selamlanması, defterlerin doldurulması ve nihayet öğretmenin ders hazırlığı 7-8 dakikayı geçecektir. Bu ders verimli bir ders olamaz. Düşünün ki 10. Sınıflara art arda 2'şer saatten 6 saat dersi olan bir öğretmen, kabinetinde olsa; ilk dersinden 5 dakika önce kabinetine girip dersin teknik ve görsel malzemelerini (test, harita, pano, video vb.) hazırlayacak ve gün boyunca aynı malzemeyi kullanacağı için dersin verimliliği bir kat daha artacaktır.

Yukarıda kısaca bir kabinetin öğretmene ne gibi yararlar sağlayacağından bahsettik. Şüphesiz kabinet

iyi değerlendirildiğinde öğretmene benzeri daha bir çok faydalar sağlayacaktır.

B) Öğrenciler

Kabinet sisteminden en fazla etkilenecek olan, bu sistemde rahatı kaçacak olan öğrencidir. Bu nedenle öğrenciye bu sistem yeterince iyi anlatılmalı, öğrenci ikna edilmelidir. Bu cümleden olmak üzere öğrenciler gruplara ayrılarak yine birer bilgilendirme semineri şeklinde öğrencilere öncelikle şunlar söylenmelidir:

 1. 1) Böyle bir uygulamayla taşın altına asıl elini koyan okul ve öğretmenlerdir. Çünkü sistemin düzenlenmesinde birinci sorumlu onlardır.
 1. 2) Okulun böyle bir yükün altına girmesinin asıl nedeni öğrencilere daha iyi bir eğitim - öğretim ortamın hazırlanmasının istenmesidir. Bu konu özellikle vurgulanmalıdır.
 1. 3) Bu sistem öğrenciye neler kazandıracaktır?
 • Kabinet sistemi görsel öğrenmeyi hedefler

yapılan araştırmalar insanımızın %60'nın görsel eğimli olduğunu göstermektedir. İnsanlar okuduklarının % 10'nu, dinlediklerinin %20'sini, gördüklerinin ise % 50'den fazlasını anlayıp hafızalarına alırlar. "Çok gezen mi bilir, yoksa çok okuyan mı?" sorusuna "çok gezen" cevabının verilmesi gezen kişinin gezdiği yerleri gezip gözlemlemesi ile ilgilidir. Radyo da dinlenilen bir haberle aynı haberin   televizyonda seyredilmesi arasında anlaşılma ve hafızaya alınma arasından çok fark vardır. Tüm bu bilgiler gözün beyinle ilgisinin düzeyini gösterir. Kabinet, görselliği öne çıkardığı için; mesela, coğrafya öğretmeni bölgeleri anlatırken haritadan faydalanacak, fotoğraflardan faydalanacak, görüntülü filmlerden faydalanacak ve öğrenci daha üst seviyede olacaktır.

 • Kabinet Sistemi Öğrencinin Öğrenme Sürecine Katkıda Bulunur.

öğrenme bir süreç işidir. Bir öğrenci bir konuyu hem ilköğretimde hem lisede hem de üniversitede görebilir. Mesela, Türkçe dersinde cümlenin öğelerini öğreniminin her kademesinde görür; ancak her defasında biraz daha geliştirilmişini görür. Eğer bir kabinet, dersin ilgili konuları ile iyi düzenlenmiş ise, konunun anlatılacağı haftalarda panolar yapılmış, sınıfın değişik bölümlerine, öğrencinin aklında kalması gereken bilgiler büyük puntolu ve renkli yazılarla yazılmış ise öğrenme sürecine katkıda bulunulacaktır. Öğrenciye hemen ilk başta şu iyice belirtilmelidir: Kabinetin faydasını bir sürecin sonunda göreceksiniz.

 • Kabinet Sistemi Monotonluğu Kırar.

bütün bir yıl boyunca aynı sınıfta aynı sırada ders dinlemek, öğretmene ve tahtaya sürekli aynı açıyla bakmak bir monotonluktur. İnsan beyni farklı eğitim ortamlarında daha iyi öğrenir. Mesela, sınıfın arka taraflarında bir sırada ve köşede oturan bir öğrenci uyuma tekniklerini, kopya metotlarını, dersi kaynatma becerilerini her geçen gün geliştirecek bu da öğrenmesini azaltacaktır.

 • Bu Sistem Yeni Bir Motivasyon Sağlar

her yenilik genellikle pozitif anlamda bir motivasyon sağlar, öğrenci öğrenim hayatının önceki

bölümlerinde sınıf sisteminde eğitim almış ise bu yeni uygulama onun için motive edici bir unsundur. Hele hele sistemi iyi uyguluyorsa bu yeni okulu öğrenci için belki de hayatının en eğlenceli öğrenme süreci  bu okulda geçecektir.

 • Güneş Enerjisinden Faydalanmada Eşitlik Sağlanır.

sınıf sisteminde okulun en alt katında ve en kuzeyinde bulunan sınıflar ve sürekli kuzeyde oturan öğrenciler bundan -eğitim genelde kış aylarında yapıldığından- sürekli muzdariptir. Bu düzenlemeyle güneş enerjisinden öğrencilerin yararlanması eşit olacaktır. Sınıfların yarısının kuzeyde , yarısının güneyde olduğundan öğrenci bir gün içinde her iki bölümde de ders görmektedir.

Yukarıda kısaca kabinet sisteminin öğrenciye neler kazandırabileceğini saydık. Şüphesiz bu düzenlemenin öğrenci açısından getirileri bunlarla sınırlı değildir.

 1. B) Kurum

Bu düzenleme belki ilk etapta kurum için çok ciddi mali külfet getirecektir. Okulun teknolojik donanım (bilgisayar-tv, video, projektör,..) sınıfların dizaynı yeni ders araç ve gereçleri, öğretmenlerin yetiştirilmesi mali açıdan oldukça yük getirici bir düzenlemedir. Ancak " Toplam kalitede, kalite arttıkça maliyet azalır." ifadesi unutulmamalı ve harcamaların uzun vadede kâra dönüşeceği akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca bu sistem;

 • Kurum Vizyonuna Katkı Sağlar

Kurum eğer 10 yıl , 20 yıl , 50 yıl sonrasında kendisine ulaşılabilir bir hedef belirlemişse bu yapılanma bu hedefine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Vizyonunda "ezberciliğe karşı olan görselliği öne çıkarma, düşünmeye ve üretmeye sevk etme, büyük hedefleri olma... gibi" sonraki hedefleri olan bir kurum için kabinet uygulanabilir bir sistemdir.

 • Öğretmenlerin Yetiştirilmesine Katkı Sağlar

Milli Eğitimimizde çalışan öğretmenlerin önemli bir kısmı (1980-2000) arası mezunlardan oluşuyor. Bu dönemde eğitim fakültelerinde verilen derslerin yeni metot ve teknolojileri içermesi beklenemez. Bir çok eğitim fakültesinde normal bilgisayar dersi bile yoktur (kaldı ki bilgisayarla ders eğitiminin nasıl yapılacağı olsun) oysaki teknoloji baş döndürücü hızla ilerliyor ve bilgiyi kullanabilenler ipi göğüslüyor. İşte tam bu noktada böyle bir sistem kurum öğretmenlerine açlık hissettirecektir. Tahta, öğrenci ve öğretmen  üçgeninin çok eskilerde kaldığını, öğrenme ortamını zenginleştirme amacıyla kendini geliştirmenin şart olduğunu öğrenecektir. Bu da çalıştığı kuruma yansıyacaktır.

 • Kayıt Esnasında İyi Bir Reklam Arzı

Kayıta gelen öğrenci ve veliye yeni sistem anlatılacak ve okul gezdirilecektir. Eğer böyle bir düzenleme kurumun sahiplerinde yoksa - hele hele hitap ettiğiniz çevre okumuşluk düzeyi gelişmiş bir çevre ise- bu sistem size çok büyük bir müşteri potansiyeli sağlayacaktır.

 • Binanın Yıpranmasını En Aza İndirgeyecektir.

Mevcut sistemle öğretmenin sınıfı yoktur. Bu nedenle sahiplenme bilinçli en alt düzeydedir. Teknik malzemede ve donanımını kim tarafından yıpratıldığı kontrol dışıdır. Ancak yeni düzenleme bir nevi iç özelleştirmedir. Öğretmenin kendine ait odası, dolabı,ders materyalleri,sınıfının tahtası,tebeşiri,öğrenci sırası.... vb. vardır ve fıtri olarak onları korur. Bir de materyallerin gezmesinden kaynaklanan yıpranma kurum zararınadır.

Yukarıda  kabinet sisteminin kuruma kazandıracaklarından bahsettik. Şüphesiz kabinet bir kurum için bundan çok daha ötesini sağlayacaktır.

2- KABİNETİN DÜZENLENME AŞAMASI

Okulda uygulanacak bir yeni sınıf sistemi hakkında öğretmen, öğrenci ve veliler bilgilendirilirken aynı zamanda kabinetler düzenlenmeye başlamalıdır. Kabinetlerin düzenlenmesi aşamasında şu yol takip edilmelidir.

 1. A) Kabinet Programı Çıkarma

Sistemin arızasız ve verimli işlemesi için bu aşama oldukça önemlidir. Çok detaylı düşünülerek bir program çıkarılmazsa daha baştan önü alınamaz sonuçlar doğabilir. Program çıkarılırken aşağıdaki konular detaylı düşünülmelidir:

 • Öncelikle binanın kabinet olarak kullanılabilecek tüm alanları tespit edilmelidir. Bu cümleden sınıflar, multi- medya salonu, kütüphane, laboratuar , hatta toplantı salonu, resim ve müzik odaları olarak kullanılan ya da kullanılabilecek alanların her biri bir kabinettir. Buna göre örneğin 20 sınıfı olan bir okulda; fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuarları, multi-medya salonu, kütüphane ve toplantı salonu, müzik ve resim salonu ile birlikte aşağı yukarı 30 kabinet olacaktır. Okulda ne kadar az kullanılan ve atıl bölüm varsa tamamı kullanılabilmelidir. Hedef her öğretmene bir sınıf verebilmektir. Burada akla şu sorular takılabilir: " Laboratuarlar sürekli nasıl kullanılacak?" Eğer okulda 3 fizik öğretmeni varsa bunlara 3 kabinet verilecektir; ancak bunlardan birisi laboratuardır. Program çıkarıldıktan sonra laboratuar fizik öğretmenlerinden birine ait olacak; fakat diğer 2 öğretmen yıllık planlarına göre laboratuarı dönerli kullanılabilecektir. Diğer bir soru : " Multimedya odası kabinet olacaksa öğretmenler CD, film seyrettirme, bilgisayar ve interneti kullanım işlemlerini nerede yapacak?" Cevap oldukça basit! Kabinet sisteminde hedef her bir sınıfı multi medya odası haline getirmektir. "Peki kütüphane nasıl kabinet olarak kullanılır?" Meselâ kütüphane iyi bir edebiyat ya da tarih kabineti olabilir.
 • Alanların tespitinden sonra muhtemelen öğretmen sayısı kabinet sayısından gene de fazla olacak ve bu nedenle bazı kabinetler ortak kullanılacaktır. Bu da detaylı düşünülerek planlanacak bir aşamadır. Yukarıdaki okul örneğini ele alalım. 20 sınıfı, 35 öğretmeni olsun. Saydığımız alanların kullanımıyla kabinet sayısı 30'a çıkacak; ancak 5 öğretmenin kabineti olmayacaktır. Bazı kabinetler ortak kullanılacaktır. Ders programı yapılırken öncelikle ortak kullanılacak kabinetlerin programı yapılmalıdır. Tam gün ders yapan bir okulda bir kabinet ortalama 35-40 saat kullanılabilir. Ortak kullanacak öğretmenlerin 15'er saat dersleri varsa bir kabineti rahatlıkla birlikte kullanabilirler.
 • Bir diğer önemli nokta kabinetlerin yerlerini belirlemektir. Bu kısımda dikkat edilecek en önemli nokta aynı branşları ya da yakın bölümleri bir araya getirmektir. Örneğin 3 edebiyat kabinetini yan yana, 4 matematik kabinetini yan yana oluşturmak. Ya da tarih, edebiyat ve felsefeyi yan yana, fizik, kimya ve biyolojiyi de yan yana yerleştirmektir. Bunun en büyük faydası kabinetlerin birer zümre bölgesi haline getirilmesidir.
 • Kabinet programı yapılırken öğrenci sirkülasyonu göz önüne alınmalıdır. Öğrencinin çok fazla gezmesinin en aza indirilmesi gerekir. Öğrencinin çok fazla gezmesi hem teneffüslerde sıkışıklığa yol açacak hem de öğrenciyi yoracaktır. Bu nedenle program yapılırken öğrenci eğer bir günde 8 saat ders işliyorsa 4, en fazla 5 kabinete taşınmalıdır. Dolayısıyla dersleri 2'şer saat üst üste getirmek faydalı olacaktır.
 • Gene program yapılırken öğretmenin kabinetini en verimli şekilde kullanmasına ortam hazırlanmalıdır. Öğretmenin 2. sınıflara 10, 1.sınıflara 12, toplam 22 saat dersi varsa; haftanın 1. ve 3. günü 2. sınıflara, 2.4.ve 5. gününü de 1. sınıflara girebilecek şekilde program yapılmalıdır. Bunun nedeni şudur: Örneğin; öğretmen, kabinetine gerekli araç ve gereci ile lise 1'lerin A şubesine hazırlanmışsa, lise 1lerin B ve C şubelerine de o gün aynı hazırlanmış kabinetini kullanabilsin. Diğer taraftan program hazırlanırken, öğretmenin mesleki gelişimini, yapabileceği bir proje yapılmalıdır. Bir kabinetin mesai saatleri içerisinde 35-40 saat kullanılabileceğini yukarıda söylemiştik. Eğer öğretmenin 25 saat dersi varsa kalan 15 saatini kabinetinde geçirip kendini geliştirebileceği bir program yapılmalıdır. Eğer öğretmenin boş saatleri üst üste ve bir günün her hangi bir yarısında ise o vakti öğretmen başka bir işine ayırabilir.

B) Teknik İhtiyaçları Belirleme

Sınıf ortamının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi, ders kalitesinin artırılması, yeni ders anlatım metodlarının daha iyi uygulanabilmesi için kabinetlerde kullanılacak teknik malzemenin belirlenmesi gerekir. Teknik malzemenin başlıcaları şunlardır:

-          Bilgisayar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

-          Tepegöz

-          Projeksiyon aleti

-          VCD

-          DVD

-          Video

-          Teyp-kaset çalar

-          Slayt

Yukarıda belirlenen teknik cihazların her bir kabinette bulunması (temin edilmesi) asıl hedeftir. Ancak okulun maddi durumu göz önüne alınarak şu metot da izlenebilir:

 1. a) Okulda 2 genel zümre oluşturarak ( Matematik-Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri) 2 takım teknik malzeme yeterli olabilir.

b) Matematik , Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Edebiyat zümreleri yapılarak 4 takım teknik malzeme kullanılabilir.

c)Okulun katlarına göre bir düzenleme yapılabilir

Yukarıdaki durumlarda teknik malzemenin " yıllık kullanım planlaması" yapılarak en yüksek verim alınabilir.

C) Kabinetin Tefriş Edilmesi

Kabinet sisteminin büyük taşlarından birisi kabinetin tefriş edilmesidir. Bu aşamada şunlara dikkat edilmelidir:

 • İlk olarak kullanılacak görsel malzemelerin listesi yapılmalıdır. Ders panoları, posterler, afişler, yazılı ürünler, CD, video ve teyp kaseti, film ve slayt, duvarlara asılacak materyaller, ders kitapları, kabinete ait kaynak kitaplar , haritalar vb.
 • Teknik malzemenin ve donatım materyallerinin yeri titizlikle belirlenmelidir. Bilgisayarın yeri, panoların yeri, hangi malzemenin duvarlara nasıl monte edileceği üzerinde kafa yorulmalı ve bunların bir düzeni olmalıdır. Öğretmen ve o kabinete giren öğrenci görsel bir gösteri salonuna girmiş hissine kapılmalıdır.
 • Aynı derslere ait birden fazla kabinet farklı dizayn edilmelidir. Buna kabinete ad vererek başlanabilir. mesela bir okulda 3 adet edebiyat kabineti varsa birinin adı " Türk Edebiyatı Tarihi" diğerininki "Kutadgu Bilig" üçüncüsü ise " Yunus Emre" kabineti olabilir. Öğrenci bu üç edebiyat kabinetine girdiğinde farklı resimleri , posterleri görmelidir.
 • Kabinet sistemi bir vitrin sitemi değildir. Bu nedenle duvarla asılacak her bir resim yazı ve manzara mutlaka derslerde kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. Mesela Kimya sınıfına astığınız  "elementler tablosu," Matematik kabinetine astığınız " hipotenüs teoremi", Tarih kabinetine astığınız " tarihi portreler", Edebiyat sınıfına astığınız "Mevlâna'ya ait bir beyit" gibi. Yani öğretmen kabinetine astığı her bir yazı, resim, perde vb. gibi malzemeyi herhangi bir dersinde mutlaka kullanmalıdır.
 • Öğretmene ait bir dolap olmalı ve dersine ait kaynak kitap, CD'ler, kasetler, ders notları, planları, yazılılar gibi malzemeleri bu dolapta bulunmalıdır.
 • Kabinetinde, dersine ait bir bülteni öğrencileriyle beraber mutlaka çıkarmalıdır. Derse ait gazete kupürü, internetten aldığı bir bilgi, vermek istediği mesajlar, haftalık ya da 15 günlük bülten halinde mutlaka çıkarılmalıdır.
 • Son olarak kabinetine astığı görsel malzemeler yıl içerisinde değiştirilebilmelidir. Sınıfın monotonluğu da kırılmalıdır.

3- KABİNETİN VERİMLİ KULLANILMA AŞAMASI

Kabinet sisteminin en önemli aşaması bu kısımdır. Kabinetini en iyi biçimde tefriş eden bir öğretmen artık kabinetten en yüksek verimi alma aşamasına gelmiştir. Kabinet bir vitrin sistemi olmadığına göre tefriş edilen bu sınıf görsel bir atölye haline nasıl getirilecek?

a)Teknik donatımların (bilgisayar,VCD,DVD, tepegöz, teyp, video, tv... vb.) kullanılması

Kabinet sistemine geçildikten sonra her bir zümre, haftalık görüşmelerinde birine gündem olarak teknik malzemenin en verimli kullanımının nasıl olacağını görüşmelidir. Bilgisayardan nasıl yararlanılacak? Ders içinde nasıl yararlanılacak? Ders öncesinde nasıl yararlanılacak? Kişisel gelişim adına nasıl yararlanılacak? Bu konuda şunlar önerilebilir.

 1. 1) Branşla ilgili siteler zümre tarafından sürekli takip edilebilir, derste kullanılabilecek malzemeler ayıklanıp masa üstüne indirilebilir.
 2. 2) Power point sunumları hazırlanabilir.
 3. 3) İlgili zümre ile ilgili dosyalar hazırlanabilir. (Müfredatlar yıllık ve günlük planlar, yazılı soruları, ders projeleri, ders anketleri, öğrenci bilgileri, zümre çalışmaları, ödevler...vb.)

4) Zümre ile ilgili bir site oluşturularak dünyadaki benzeri zümreler arası bilgi alışverişi yapılabilir.

daha bir çok aktivite önerilebilir. Bu aktivitelerin içerik ve sayıları zümrenin alanına göre

değişebilir. Bununla birlikte diğer teknik malzemelerin kullanımı da tartışılıp bir plana bağlanabilir.

b) Görsel malzemenin hazırlanıp kullanılması

Yukarıda belirttiğimiz gibi zümreler haftalık görüşmelerinde teknik malzeme dışında kalan materyallerin hazırlanıp etkin kullanılmasını sağlamalıdır. Bu noktada şunlar önerilebilir:

 1. 1) Her zümre branşına ait hemen her konudan ders posterleri hazırlamalıdır. Bu posterler hazırlanırken öğrenciler işin içine katılabilir, öğrencilere ödev verilebilir. Posterler 1x1,5 büyüklüğünde görsel hazırlanmalıdır. Sınıfın her tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde dizayn edilmelidir. ( Bu konu için bkz. Sürat Yayınları Biyoloji ders posterleri)
 1. 2) Duvara monte edilmiş panolar ya da ayaklı sınıf panoları. Bu panolar öğrencilerle birlikte oluşturulacak ve sürekli güncellenecek panolardır. Dersimizle ilgili değişik ve ilginç yazılar, resimler, öğrenci yazıları, önemli hatırlatmalar vb. malzemenin sergilenebileceği panolar iyi bir kabinet için vazgeçilmez malzemelerdir.
 1. 3) Duvarlarda sürekli kalacak malzemeler. Bunlar hem estetik olmalı hem de öğrencinin beynine kazınabilecek bilgileri içermelidir. Burada titizlikle davranılmalı, bir dekorcu titizliğinde sınıf tezyin edilmelidir. Duvarlarda sürekli kalacak malzeme kesinlikle çerçevelenmelidir.
 1. 4) Haritalar , CD'ler, VHS kasetler, teyp kasetleri, slayt kartları, fotoğraflar, ders kartları, asetatlar vb. malzemeler konularına göre sıralanmalı ve aktivitelerde kullanılmalıdır.
 1. 5) Kitap - dergi - broşür ve doküman dolabı. Her bir kabinette istenildiğinde ve gerektiğinde ulaşılabilecek yeterince kaynak eser olmalıdır. Bunlar derste etkin bir biçimde kullanılmalıdır.
 1. 6) Çalışma testleri, Qizler, konu tarama testleri, genel testler ve sınavlar için ayrı bölümler ayarlanmalı ve bu materyaller de uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

c) Power Point Sunuları Hazırlamak

Kabinetin verimli şekilde kullanılması aşamasında derslerin power - pointte sunulması önemli bir ayrıcalık olacaktır. Bu konuda zümre, hangi konuların sunu şekline getirilebileceğini öncelikle tespit etmelidir. (bizim tavsiyemiz konuların en az % 50' sinin sunum şekline getirilmesidir) Daha sonra sunumlar hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir:

 • Konularla ilgili verilecek bilgiler başlıklar halinde çıkarılmalıdır.
 • Sunum içine konulacak kısa metrajlı filmler, belgeseller çıkarılmalıdır.
 • Kullanılacak müzik çıkarılmalıdır.
 • Tüm bunlar bir plan çerçevesinde CD'ye aktarılmalıdır.

4- TÜM DERSLERİN İNTERNETE AKTARILMA AŞAMASI

Kabinet sisteminin son aşamasıdır. Her bir zümre ders bilgilerini, sınav sorularını, ilgili sunumlarını, ders notlarını zümreye ait sitesi vasıtasıyla İnternete aktarmalıdır. Dersten çıkan öğrenci akşam evine gittiğinde bilgisayarından o gün gördüğü konuları derli toplu bir biçimde bilgisayarından tekrar etme imkanı bulabilmelidir. Yalnız öğrenci değil, öğrenci velisi de isteği taktirde bu bilgilere ulaşabilmeli ve çocuğunun hangi bilgileri aldığı, hangi kalitede ve sırada aldığını öğrenme imkanına kavuşmalıdır. Bunun da ötesinde öğretmenin belirleyip öğrencilere vereceği bir zaman aralığında akşamları öğrenciyle bilgisayarından ders yapabilmeli ve anında anlamadığı konularla ilgili, çözemediği sorularla ilgili sorular sorabilmelidir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...