faaliyetleri

Ders Dışı Türkçe Faaliyetleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Türkçe öğretiminde en önemli öğenin Türkçe öğretmenleri olduğu bir gerçektir. Türkçe öğretmeninin bunu çok iyi benimsemesi ve kendini öncelikle ve en önemli iş olarak Türkçe öğretimine vermesi gerekmektedir. Kaynaklar ve imkanlar ne kadar fazla da olsa, o kaynak ve imkanı amaçları istikametinde yerinde ve zamanında kullanacak öğretmendir. Kaynak ve imkanların kulanılmasından çok, kullanılma zamanı ve kullanılma metodu çok önemlidir. Bu önem, öellikle ders dışı faaliyetlerde artmaktadır. Bu noktada da en büyük vazife ve sorumluluk Türkçe öğretmenlerine aittir.

Türkçe öğretmeni ders içinde ve dışında öğrencilerle konuşurken kesinlikle Türkçe dışında bir dil kullanmamalıdır. Türkçe öğretmeni ders dışında da derstedir. Onun öğrencileriyle muhatap olduğu her an derstir.

Dil öğretiminde sadece derste yapılan öğretimin yeterli olmadığı ve de olamayacağı bir gerçektir. Derste yapılan faaliyetler öğrenciye, yeni bir dilin istenilen ölçüde öğretilmesinde büyük katkısı olmasına rağmen yeterli olmamaktadır. Bunun için ders dışında da bir takım faaliyetlerle öğrenciye destek olunmalıdır. Bu gerçeklerden yola çıkarak Türkçe'nin öğretilmesinde ders dışı faaliyetlerin neler olabileceğinin tesbiti, öğretmenin bu faaliyetlerdeki rolünün belirlenmesi, elimizdeki imkanların bu alanda nasıl kullanabileceğinin  tesbiti ve faaliyetlerin planlanması ihtiyacı vardır. Türkçe öğretmeninin, önce ders dışında Türkçe'yi öğretmek, öğretilen bilgileri pekiştirmek, Türkçe'yi sevdirmek, Türkçe yazılmış edebi ürünleri tanıtmak, Türkçe'nin güzelliğini ve estetiğini kavratmak, öğrencilerin Türk dilinde güzel ürünler vermesini teşvik etmek ve sağlamak için neler yapabiliceğini tesbit ederek faaliyetlerini planlaması ve ona göre uygulamalarda bulumnası çok önemlidir. Aklımıza ne zaman ne gelirse değil de eğitim-öğretim yılı başında yapacaklarımızı planlayarak faaliyetlerimizi planımıza göre yapmamız yüksek verim açısından şarttır.

 

Türkçe öğretiminde ders dışında yapalabileceklerden bazıları şunlardan ibarettir:

 

1-      Türkçe öğretmeni her zaman her yerde öğrenciyle Türkçe konuşmalıdır. Bu, öğrenciyi Türkçe konuşmaya zorlayacak ve öğrenci pratik yapmış olacaktır.

2-      Öğrencilerin aktif olarak katkıda bulundukları, hatta zamanla tamamen kendilerinin planlayıp hazırladıkları duvar gazetesi çıkartmak. Mümkünse yukarı sınıf1arın katkısıyla el gazeteleri ya da küçük dergiler çıkarmak. Bu gazetelerin öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi verimi artıracaktır.

3-      Öğrencilere, öğrenim seviyeleri dikkate alınarak roman, hikaye, masal ve fıkra kitaplarının organizeli bir şekilde dağıtım ve takibinin yapılması. Gerektiğinde kısa özetlerin  istenmesi. Bu faaliyette dikkat edilmesi gereken nokta verilen kitabın öğrencinin seviyesine uygun olmasıdır. Bu noktada yapılacak hata öğrencinin okuma isteğini kıracak, hatta kendine olan güvenin kaybolmasına sebep olabilecektir. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında öğretmenin, öğrencilerin psikolojisine, zevklerine, ilgilerine ve dildeki seviyelerine uygun vereceği kitapların büyük etkisinin olacağı hiç hatırdan çıkarılmamalıdır.

4-      Başka derslerde, değişik sebeplerle meydana gelen boş derslerde ve başka uygun zamanlarda öğrencilere Türkçe film, yarışma ve ilgi çekici programların kopya edilerek izletilmesi. Böylece öğrencinin öğrendiklerinin günlük hayatta nasıl kullanıldığını görmesi sağlayacaktır ve telaffuzunun düzeltilmesi yolunda bir adım atılmış olacaktır.

5-       Uydu antenlerinden faydalanarak Türkçe filmler, yarışma programları, belgesel film ve başka ilgi çekici programların kopya  edilerek öğrencilere izletilmesi. Bu tip video kasetlerinin ve tiyatro kasetlerinin kopya edilerek, öğrencilerin evlerinde faydalanmaları için onlara verilmesi.

6-      Türkçe müsabakalar düzenlemek. Türkçe şiir yazma, şiir okuma yarışması, kompozisyon yarışması, bilgi yarışması, kitap okuma yarışması vs... düzenlemek. Böylece öğrencilerin edindikleri, sahip oldukları bilgileri kullanarak konuşma ve yazı yazma becerileri geliştirilip yazma alışkanlığı edinmeleri sağlanır.

7-      Öğrencilerin yazmış olduklan güzel şiir, kornpozisyon ve başka yazıların sergilenmesi. Bunun1a öğrenciler teşvik edilir. Yeni ürünler vermesi sağlanır.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

8-      Kornpozisyon ve imtihan kağıtlarının mümkün olduğu ölçüde öğrencilerle bire bir okunması, incelenrnesi. Özellikle kompozisyon ve dikteleri beraberce inceleyip öğrenciye hatalarının gösterilmesi, doğrusunun anlatılması çok güzel neticeler verecektir. Beş on derste kavratamadıklarımızı öğrencinin bir iki kağıdını birlikte inceleyerek anlatabilir, kavratabiliriz.

9-      Özellik1e hazırlık sınıfı öğrencilerinden düşük not alan, arkadaşlarından geri kalan öğrencilere ek ders vermek. Onlarla ders dışında daha fazla ilgilenrnek.

10-  Türkçe kulübü olarak bulunulan ülke ana dili ve İngilizce kulüpleriyle birlikte geceler, programlar düzenlemek. Bu programlarda Türkçe tiyatro, skeç, oyun ve yarışmalar yapmak. Türkçe şiir ve şarkılar ezberleterek bu programlarda okuyup söyletmek. Bu faaliyette öğrenci, Türkçe'nin incelik ve ayrıntılanyla karşılaşacak, espiri ve mizah yönünü hissederek güzelliğini anlayacaktır.

11-  Öğrencilerin şiir ve şarkı ezberlemesi için teşvik edilmesi, imkan hazırlarmıası.

12-  Kulüp öğrencileriyle tercüme ve aktarma çalışmaları yapılması, mesela bulunulan ülke dilinden Türkçe’ye Türkçe’den bulunulan ülke diline şiir, hikaye, fıkra, tekerleme ve başka türde yazıların tercüme edilmesi.

13-  Araştırma ödevleri vererek Türkçe kaynak1arın, sözlüklerin incelermesini sağlamak. Bununla öğrencilere araştırma yeteneği kazandırılarak Türk dili ürünlerini incelemesi sağlanır.

14-  Tükçe gazete ve dergilerden öğrencilerin istifade etmelerine imkan hazırlamak. Gazete ve dergileri kulüp odalarında (Türkçe odalarında) öğrencilerin hizmetine sunabiliriz. Duvar ve el gazeteleri, hazırlarken faydalanmalarını sağlayabiliriz.

15-  Yazıları Türkçe olacak karikatür yarışması düzenlemek. Bununla Türk dilinde espiri, latife ve mizah yapma gücü geliştirilir. Türk dilinin estetiğini, inceliğini öğrencilerin sezmesi, sevmesi ve kullanması sağlanır.

16-  Geziler düzenleyerek öğrencilerin gezi süresince Tükçe konuşmalarını sağlamak. Böylece karşılaşılan yeni olay ve manzaralar üzerinde öğrenciler konuşturularak pratik yaptırılmış olur.

 

Bütün bu bahsettiğimiz ders dışı faaliyetlerle öğrencilerin Türkçeyi öğrenmeleri, öğrendiklerini pekiştirmeleri, öğrendiklerini uygulama alanları bulup uygulamaları sağlanmakta, araştırma-inceleme, yazma kabiliyet ve becerilerini geliştirmekte; öğrenciye üretirken, çalışırken din1enmek öğretilmekte; öğrencinin kendisi ve çevresini tanımasına yardımcı olunmaktadır.

Okulun, öğrencilerin, öğretmenin durumuna göre, imkanlara göre ders dışı faaliyetler elbette arttırılabilir, zenginleştirilebilir, daha fazla fayda sağlanabilir. Bu faaliyetlerden bazıları Türkçe odasının kullanımıyla ilgili bölümde daha geniş anlatılmış olup, burada toplu halde değindiğimiz bazı çalışmalar da ilerde tek tek ele alınarak etraflıca anlatılacaktır.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Konuşması -Yunus Emre Vakfı Faaliyetleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

5653 sayılı Kanunla kurulan; Mütevelli Heyet Başkanı Dışişleri Bakanı, Mütevelli Heyet Üyeleri de farklı Kurum ve Kuruluşlarından oluşan Yunus Emre Vakfı, 7 Mayıs 2009‟da Ulus‟taki tarihî binasında faaliyetlerine başlamıştır. Vakfın kuruluş amacını kısa başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

*  „Yurt dışında Türkiye ‟yi, Türk kültürünü, Türk dilini, Türk edebiyatını, Türk tarihini, Türk sanatını, Türk mirasını tanıtmak ve bu konularda ücretli veya ücretsiz, eğitim-öğretim kursları açmak veya açtırmak, uluslararası alanlarda geçerliliği olan „Türkçe sertifika-dil programları açmak ‟

*  Türkiye'nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, Türkiye'de Yunus Emre Araştırma Enstitüsü ve yurt dışında da Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri açarak faaliyetlerine devam etmek 1

*  Yurt içinde ve yurt dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projeler yürütmek ve yazılı ve görsel medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak

*  Yurt dışında benzer ve uluslararası kuruluşlarla ile bilgi bankalarıyla da işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak, tanıtma büroları, enstitü ve dokümantasyon merkezleri kurmak

*  Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtımına ilişkin yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.2

*    Türkçe Seviye Sınavı; Vakıf Avrupa Konseyinin belirlemiş olduğu Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni doğrultusunda altı aşamalı seviye tespit sınavı hazırlanacak ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara uygulanacaktır. Bu uygulamanın iki dilli Türk çocukları için de  uygulanabilecek hâle getirilmesiyle yurt dışındaki Türk çocukları için de seviye sınıfları oluşturulabileceği düşünülmektedir.

* Dünyada Türkçe Envanteri; Geçmişten günümüze Türkçe, Türk kültürü, tarihi, modern ve
geleneksel Türk sanatı gibi alanlar üzerine bilimsel araştırmalar yapan yabancı bilim adamlarının çalışmalarını tanıtacak bir belgesel meydana getirmektir. Proje sayesinde, bu alanlara dair faaliyetlerin yürütüldüğü ülkelerdeki çalışmaların karakterleri ve gelenekleri ortaya konulacak; bu hususta bilgi ve belgelere dayanan kapsamlı bir döküm ortaya çıkarılacaktır. Proje kapsamında şu ana kadar yedi ülke (Macaristan, Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, Avusturya, Bosna-Hersek) ziyaret edilmiş ve bu ülkelerdeki çalışmalar tespit edilip derlenmiştir. Ayrıca yine bu proje sayesinde Türkçenin sınırlarının yeniden çizilmesi ve yayılma alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.1

* Türkçenin Öğretimi Konusunda Program Geliştirme ve Ders Materyalleri

Oluşturma; Dil öğretiminin temel aracılarından biri, uzun zamandır ders kitabı olarak kabul edilmektedir. Yenilenen bilgi teknolojileri ile eğitim materyali kavramının içerisine ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kitaplar, görsel ve işitsel ögeler-ses kayıtları, resim ve fotoğraflar vb.-, sözlükler ve okuma kitapları da girmektedir. Bu amaca hizmet etmek için de vakfın projelerinden birisi de Türkçe öğretimine yönelik kaynak hazırlamaktır.

Sayın Bilim adamları,

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Biraz evvel kısa başlıklar halinde Vakfın amacını belirlemeye çalıştık. Bilindiği gibi bu Vakfın asıl hedef kitlesi de yurt dışındaki hem kendi insanımız, hem de yabancılara Türk‟ün Kültürü bağlamında hizmet vermektir. Bu Vakıf, Yunus Emre‟nin Hayatı ve Eserlerini araştırmaz. Herkes tarafından ortak olarak kabullenilen O‟nun güzel ismi ile Türk Kültürünü Yurt dışında yaymaktır. Tıpkı Almanların Goethe Institüt‟üsünün yaptığı hizmeti yapmaktır.

Vakıf, ilk olarak kendi bünyesinde „Yurt Dışında Eğitim-Öğretim Hizmeti ‟ verebilmek için „Yunus Emre Enstitüsü‟nün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Böylece yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ‟ vasıtasıyla Türk dili, Türk kültürü ve Türk sanatına dair faaliyetler yürütecek olan Yunus Emre Enstitüsübu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek, Türkiye‟nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek gibi amaçlarla, geniş bir coğrafyalarda faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır

Bu Enstitünün Genel Müdürü Sayın Prof Dr. Ali Fuat Bilkan‟dır. Kendileri bu konuda gece-gündüz, kış-yaz, uzak-yakın demeden canla başla çalışmaktadır. Aslında Sayın Ali Fuat Bilkan, bu çalışmalarında devlet‟e bile zaman zaman yük olmadan, şahsi gayretleri ve çevresindeki iş verenleri de harekete geçirerek dünyanın her köşesinde Türk Kültürü- Türkçe‟nin Öğretim Merkezleri açmaktadır. Bu cümleden olarak, on iki ay gibi kısa bir zamanda; Saraybosna, Tiran, Kahire, Üsküp, Astana, Londra, ġam ve Brüksel‟de Türk Kültür Merkezleri kurmuş ve bu kurumlarda Türkçe öğretimi ile Türk sanatı ve Türk kültür faaliyetlerini başlatmıştır. Bu merkezlerde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu kursiyerlerin sayısı iki bin civarındadır.

Yunus Emre Enstitüsü, 2011 yılında da faaliyetlerine aynı hızla devam ederek, Berlin, Pekin, Tokyo, Lefkoşa, Budapeşte ve Bükreş‟te Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri‟ni açacaktır. Bu merkezlerde, dil öğretimi faaliyetlerinin yanı sıra, resim sergileri, konserler, konferans, sinema gösterileri ve kitap tanıtımları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar vasıtasıyla, esas olarak kültürel mirasımızın yaşatılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Yunus Emre Bülteni, Y. 1, S. 1, Eylül 2009, s. 13

Sayın Misafirler,

Çalışmalarımız yine aynı hızla devam etmektedir. Hedefimiz, Türk‟ün dilini, edebiyatını, kültürünü, mimarisini, bütün dünyaya tanıtmak ve yaşatmaktır. Bu konuda Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile de müşterek çalışılmaktadır. Bu konuda yardımı olan her kuruma, her şahsa ve sizlere candan teşekkürler ederim. Asıl derdim şudur ki, böylesine güzel bir gaye ve hedef için başlamış olan bu kurumun gelecekte de yine aynı hızla devam etmesi ve durmamasıdır. Ġnanıyorum ki, 21. asır Türk asrı‟ olacaktır.

Sonuç olarak ifade edebiliriz ki, bu toplantının birincisi, 20-22 Kasım 2008‟de Başkent Üniversitesi nde Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal ‟ ın himayelerinde; Ġkincisi Yavru Vatan KKTC‟nin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde ve bu. Üçüncüsü de böylece Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof Dr. Mehmet Füzün‟ün himâyelerinde, Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof Dr. Mustafa ToprakTDK Başkanı Sayın Prof Dr. ġükrü Haluk AkalınSayın Prof Dr. ġerifali Bozkaplan, Sayın Prof Dr. Ġlhan GençSayın Yard. Doç. Dr. Ġlyas Yazar, T.C. Başbakanlık ve Ġzmir‟in ilgili Kurumlarının himayelerinde sizlerin de yardım, destek ve teşvikleriyle bugün burada gerçekleşiyor. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu‟nun Atatürk Kültür Yüksek Kurulu Türk Dil Kurumu tarafından Yurtdışında yapmasını dilerken, beni sabırla dinlediğiniz için de hepinizi en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010 İzmir)

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkoloji Alanındaki Faaliyetleri

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu bildiride Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji alanındaki faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Yunus Emre Enstitüsü; Yunus Emre Vakfı'na bağlı olarak kurulmuştur. Yunus Emre Vakfı; Türkiye'nin, Türk dilinin, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla faaliyetler yürütmek üzere 05/05/2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır. Yunus Emre Enstitüsü ise vakfın amaçlarını uygulanabilir projelere dönüştürmede önemli bir rol oynamaktadır. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerde bulunan Enstitü; yurt dışı açılımını Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle yurt dışında 30'un üzerinde kültür merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde; Türkiye'nin kültürel özelliklerini, sanatını, edebiyatını, tarihini tanıtmaya yönelik çeşitli etkinlikler yanında Türkçe dil kursları düzenlenmektedir. Merkezlerde bilimsel faaliyetlere de ağırlık verildiği; paneller, konferans, çalıştay ve sempozyumlara da kimi zaman ev sahipliği yapıldığı görülmektedir.

20 Eylül 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Vakfı arasında imzalanan protokol ile Türkoloji Projesi Yunus Emre Vakfına devredilmiştir. Bu gelişmenin ardından çok kısa sayılabilecek bir sürede Türkoloji alanında çok önemli sayılabilecek projelere imza atılmıştır.

Bu bildiride son yıllarda Türkiye'nin kültür diplomasinin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkan Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji alanındaki faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Enstitünün ana çalışma alanı Türkiye'nin kültürel yönden tanıtılması olmakla birlikte gerçekleştirdiği faaliyetler göz önüne alındığında bunların doğrudan ya da dolaylı olarak Türkoloji biliminin gelişimine, güçlenmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji alanındaki çalışmalarına geçmeden önce Enstitünün kuruluşu, ortaya koyduğu amaçlar ve genel faaliyetleri hakkında bilgiler vermek yararlı olacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü; Yunus Emre Vakfına bağlı olarak kurulmuştur. Yunus Emre Vakfı; Türkiye'nin, Türk dilinin, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtımı amacıyla faaliyetler yürütmek üzere 05/05/2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanun'la kurulmuş bir kamu vakfıdır. Yönetiminde üst düzey devlet adamlarının, bürokratların, uzmanların ve akademisyenlerin yer aldığı görülen Yunus Emre Vakfı, ilk olarak Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 18 Mayıs 2007 tarihinde Yunus Emre Vakfı'na bağlı olarak kanunla kurulmuş olan Yunus Emre Enstitüsünün kuruluş amaçları şu şekilde belirtilmiştir:

"Yurt dışında Türkçe dersleri vermek, verdirmek ve Türkçe öğretimini destekleyici faaliyetlerde bulunmak.

Yurt dışında Türk dili ve edebiyatı alanında akademisyenlere ve Türkologlara çeşitli katkılar sağlamak.

Türkçe yeterlilik sınavını geliştirmek ve uygulamak.

Türkçe öğrenen ve Türkçesini geliştirmek isteyenlere eğitim araştırma bursları vermek.

Kültürel etkinlikler düzenlemek veya kültürel etkinliklere destek

olmak.

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması için yazılı veya görüntülü ürünler hazırlamak, bu ürünlerin dağıtımını yapmak.

Yurt dışında açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri vasıtasıyla ilgili ülkelerdeki kültürel programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Yurt dışında enstitüler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kültürel faaliyetlerde bulunmak ve işbirliği yapmak.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yayımlanan (dergi, kitap, broşürün) dağıtımını sağlamak.

Görüntülü ve sesli yayınlar yapmak veya yapılmasını teşvik

etmek.

İlgili ülkelerdeki kültürel faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek.

Türk kültürünün tanıtılması amacıyla ilgili ülkelerde yapılacak olan tercüme faaliyetlerini desteklemek."

Bu amaçların özetle yurt dışında Türkçe öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, desteklenmesi, Türk kültürünün tüm yönleriyle tanıtılması amaçları doğrultusunda belirlendiği görülmektedir. Yunus Emre Enstitüsü sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Enstitü yurtdışındaki faaliyetlerini Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri (YETKM) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Türk Kültür Merkezlerinden ilki 17 Ekim 2009 tarihinde Saraybosna'da açılmıştır. Günümüzde Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Karadağ, KKTC, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ürdün olmak üzere 30 ülkede 39 YETKM faaliyet göstermektedir.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri Türkiye'nin kültür ve sanatının yurt dışında tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Merkezlerde Türkiye'nin kültürel yönden tanıtılması amacıyla konserler, sergiler, geleneksel el sanatları kursları, sahne gösterileri, film gösterileri, söyleşi ve imza günleri, bilimsel toplantılar vb. pek çok faaliyet düzenlenmektedir. Yine kültür faaliyetleri kapsamında dünyanın pek çok ülkesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak fuar, festival vb. organizasyonlara da katılım sağlanmaktadır.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde bu tür kültür ve sanat etkinlikleri yanında Türkçe eğitim- öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında, öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Dersler dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisine yönelik yapılmaktadır. Merkezlerde Türkçe öğretimi A1/A2/B1/B2/C1 düzeylerinde toplam 12 kurda yapılmakta ve her kur 72 ders saatinden oluşmaktadır. 2009­2013 yılları arasında 28 Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Türkçe kurslarıyla yaklaşık 16.000 öğrenciye Türkçe öğretimi gerçekleştirilmiştir.

Enstitünün gerçekleştirdiği Yaz Okulu Programları da Türkçe öğretim faaliyetlerinin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Enstitü, her yıl Kültür Merkezlerindeki Türkçe kurslarında üstün başarı gösteren kursiyerleri, Türkiye'ye davet ederek Türkçe Yaz Okulu Programı düzenlemektedir. Bu programlara yurtdışındaki çeşitli üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler de katılabilmektedir. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen yaz okulu programlarında katılımcılar Türkçe konuşarak pratik yapma imkânı yakalamış olmanın yanında bir yandan da kültürel etkinlikler ve geziler sayesinde Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk kültürünü yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. 2013 yılında Türkçe Yaz Okulu programına 57 ülkeden 300 öğrenci katılmıştır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen 2014 yılı Türkçe Yaz Okulu programına Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Yemen, Yunanistan, Polonya ve dünyanın diğer birçok ülkesinden 400 öğrenci katılmıştır.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...