etkinlikler

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyal Etkinlikler: Tiyatro Örneği ve Uygulamanın Öğrenci Performansına Etkisi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dil öğretiminde geleneksel öğretmen merkezli ve dilbilgisi ağırlıklı metotlardan gitgide uzaklaşılmaktadır. Bu çalışmada işitsel ve görsel araçlardan biri olarak tiyatronun ders dışı sosyal aktivite olarak kullanımı ve öğrenimi hızlandırıcı etkisi incelenmiştir.

Bu amaç ile Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Türkiye Burslusu 43 farklı ülkeden 70 öğrenciye (Tablol) 30 Eylül 2013-27 Haziran 2014 tarihleri arasında verilen Türkçe eğitimi programı kullanılmıştır. Öğrencilere 960 saat Türkçe eğitimi verilmesinin yanı sıra haftada 2 saatten az olmamak üzere sosyal aktivite adı altında ek çalışmalara (koro, dans, tiyatro vs.) yönlendirilmişlerdir.

Bu çalışmada, hedef dilin öğretilmesinde tiyatro tekniğinin/ çalışmalarının öğrencinin hedef dildeki performansına etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır.

Çalışma sonunda; Konuşma becerisi açısından bakıldığında Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretilmesi (YDT) konusunda Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde ders dışında - sosyal etkinlik olarak - uygulanmakta olan Tiyatro Çalışmalarının öğrencilerin dil edinme performanslarına etkisinin olumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla beraber, üç alt bulgu da tespit edilmiştir: Konuşma becerisi açısından bakıldığında tiyatro çalışmalarını takip eden öğrenciler ile bu çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınav sonuçları arasında belirli bir farklılığın olduğu sınav sonuçlarının analizi ile ortaya konulmuştur. Ayrıca, Yeterlik sınav sonucu değerlendirildiğinde tiyatro çalışmalarını takip eden öğrenciler ile bu çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınav sonuçları arasında belirli bir farklılığın da tespiti yapılmıştır. Bunlara ek olarak, "Motivasyon açısından bakıldığında, tiyatro çalışmalarını takip eden öğrenciler ile bu çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınav sonuçları arasında belirli bir farklılık var mıdır?" alt hipotezi de tiyatro çalışmalarının öğrenci motivasyonunu arttırdığı belirlenmiştir.

Bu bağlamda, her hafta hazırlanan öğrenci gelişim raporu ile öğrencinin dil gelişimi, motivasyonu ve öğrencinin ilgi alanları (müzik, dans, drama vs.) danışman öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi uygulamalarına gelecek akademik yıllarda da devam edilmesi kurumca kararlaştırılmıştır.

Giriş

Problem

Dil öğretim yöntemlerinin hedefleri; kişiler ve kurumlar arası iletişimi sağlıklı kılmak, bireylerin niteliklerini çağın gelişme ve gereklerine uygun olarak hızlı ve etkin bir şekilde geliştirmeye imkan sağlamak olarak belirlenebilir (Özbay 2011). Wessels'a (1987) göre, ders içerisinde kullanılan materyaller, içerikleri dil öğrenimi için gerekli niteliğe sahip olmasına rağmen iletişim kurmayı teşvik etmek yerine iletişim kurmayı engellemektedir.

Drama ve tiyatro, iletişim araçlarının nasıl, nerede ve ne zaman kullanılması gerektiğini belirlemede faydalı olmaktadır (Maley & Duff 1982). Tiyatronun yabancı dil öğretiminde büyük bir katkısı olacağını düşündüren en önemli çalışmalardan birisi de Lakoff ve Johnson (1980) 'ın yaptığı "We live by Metaphors" adlı eserin içerdiği edimsel ve öğretimsel yöntemlerdir. Bu çalışmada Lakoff ve Johnson dil edinimini ve öğretiminin yalnızca zihinsel parametreler içerisinde, yani bilişsel öğenin içinde kalmadığını, aynı zamanda bedensel ve bilişsel etkileşimin bütünsel bir yapı göstererek etkileşim sağladıklarını öne sürmüşlerdir.

Türkçe, 100 üzerinde ülkede öğretimi yapılan ve dünya dili olmaya aday bir dildir (Akalın 2010). Bununla birlikte Türkçe, yaygın diller ile kıyaslandığında öğretimi yeni olan bir dildir (Arslan & Gürsoy 2008). Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda öne çıkmış ve dilin etkin ve doğru öğretimi sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe'nin öğrenimi, kişinin yeni bir dil ve kültür ile tanışmasıdır. Yabancı dili öğrenirken kişi, önyargılarından dolayı zaman zaman yenidili öğrenemeyeceğini düşünür. Bu nedenle, yabancı dil öğretimi, yani Türkçe'nin öğretimi motive edici ve ilgi çekici hale getirilmelidir (Barın 2004). Tiyatro ile öğrenme bu amacı güden çalışmalardan birisidir (Altunbay 2012).

Türkçe ve edebiyat derslerinde öğrencinin merak duygusunu harekete geçirmek, ilgiyi çekmek, kendini ifade becerisini geliştirmek, katılımcı ve aktif olabilmesini sağlamak amacıyla drama yöntemi uygulanabilir (Kara 2000). Kara'ya göre (2000) drama yöntemi, sadece Türk uyruklu öğrencilerin Edebiyat ve Türkçe derslerinde değil, Türkçe'nin yabancılara öğretiminde de etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu yöntemin, öğrenim sürecini hızlandıracağı ve böylece öğrenciyi daha aktif hale getirip motive edeceği beklentisi oldukça yüksektir. Bostina-Bratu (2006); tiyatro eserinin sınıf içinde hazırlanmasının sınıf birlikteliğini güçlendirdiği ve öğrenmeye olan ilgiyi pozitif etkilediğini söyler. Tüm bu açılardan bakıldığında tiyatronun dilin öğretimindeki olumlu katkıları yadsınamaz, fakat ne denli etkili olduğu, özellikle Türkçe öğretiminde, araştırılmalıdır.

Soru Cümlesi

Konuşma becerisi açısından bakıldığında Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Öğretilmesi (YDT) konusunda Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak ders dışında - sosyal etkinlik olarak - uygulanmakta olan Tiyatro Çalışmalarının öğrencilerin dil edinme performanslarına etkisi var mıdır?

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Alt Problemler

Konuşma becerisi açısından bakıldığında, tiyatro çalışmalarını takip eden öğrenciler ile bu çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınav sonuçları arasında belirli bir farklılık var mıdır? Yeterlik sınav sonucu değerlendirildiğinde tiyatro çalışmalarını takip eden öğrenciler ile bu çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınav sonuçları arasında belirli bir farklılık var mıdır? Motivasyon açısından bakıldığında tiyatro çalışmalarını takip eden öğrenciler ile bu çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınav sonuçları arasında belirli bir farklılık var mıdır?

Çalışmanın Önemi

"Türkiye Bursluları" Türkçe Eğitim Programı

Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim programı 960 saat dil öğretimi ve 100 saat sosyal aktivite olarak yapılmıştır. Ana dilleri farklı olan öğrencilerin aynı sınıfta olmasına özen gösterilerek kültürler arası etkileşim sağlanmıştır. Dil becerilerini geliştirecek ders dışı çalışmalar yapılmıştır. Dil öğretiminin sadece bilişsel alan üzerinde değil aynı zamanda devinişsel ve duyuşsal alanları geliştirmeye yönelik olması gerektiği düşünülürse, tiyatronun da bu alanda kullanılması gereken önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz (Şimşek 2011). Bu bağlamda, her hafta hazırlanan öğrenci gelişim raporu ile öğrencinin dil gelişimi, motivasyonu ve öğrencinin ilgi alanları (müzik, dans, drama vs.) danışman öğretim elemanları tarafından değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda Sosyal Aktivite Koordinatörü ve danışman öğretim elemanları ortaklaşa bir çalışma yapıp ders dışı etkinliklerini, gelişim raporlarından aldıkları   dönütler doğrultusunda planlamışlardır.   Bu planlamalarçerçevesinde öğrencilerin bilhassa üretici yetilerini geliştirmek için konstrüktif kuramındaki temel düstur doğrultusunda, yani üreterek öğrenme hedefine ulaşmak için tiyatro, senaryo yazımı gibi etkinliklerin kullanılmasına karar verilmiştir. Yabancı dil öğretiminde senaryo yazımının birçok özelliğinden biri de, yabancı dil öğrenimini etkin kılmakla birlikte, dil ve kültür çalışmalarının dil öğrenimindeki pozitif etkisini desteklemesidir (Ryan-Scheutz & Colangelo 2004).

Bunun yanında,Vygotsky'nin (1978) belirttiği gibi bireyin grup içinde kendini rahat ifade edebilme becerisini geliştirmesi daha sonraki süreçlerde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmektedir. Diğer yandan Ashton-Hay (2005) yapısalcı öğrenmenin sosyal, aktif, yaratıcı, otantik, işbirlikçi öğrenmeyi de kapsadığını vurgular. Böylece, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda uygulanan Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretimi programını Tiyatro çalışmaları ile desteklenmesinin etkilerini belirleme gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Çalışmanın Sınırlılıkları

2013-2014 Akademik yılı boyunca Akdeniz Üniversitesi'nde Türkçe öğretimi amaçlı eğitim alan yabancı öğrencilerle sınırlıdır.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışma, hedef dilin öğretilmesinde tiyatro tekniğinin/ çalışmalarının öğrencinin hedef dildeki performansına etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseniyle yürütülmüştür. Öğrenci başarısını karşılaştırmak amacı ile sınav sonuçları kullanılmıştır.

Çalışmada öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerini almak için 2 ayrı anket uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan anket ile öğrencilerin tiyatro çalışmalarına katılma nedenleri, dil öğrenimlerine tiyatronun katkısı hakkındaki görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanlarına uygulanan anket ile de tiyatro çalışmalarına katılan öğrencilerin dil gelişimleri, sınıf içi ve dışındaki tutum ve davranışları hakkındaki görüşleri incelenmiştir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...