alıştırmalar

Yabancı Dil Öğretiminde Yapısal Alıştırmalar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Geleneksel yöntemlerle dil öğretiminde olduğu gibi çağcıl yöntem­lerde de alıştırmalar, bir ders biriminin temel evreleri arasında yer alır. Geleneksel dilbilgisi kitaplarında bulunan alıştırmaların düzenlenişi salt görgül nitelik içerdiğinden aşamalanma bir yerde rastlantısal kalmaktadır. Oysa bu tür alıştırmaların verimliliği, gerek alıştırmaları hazırlayan "yöntembilimcilerin, gerekse bu alıştırmaları derste kullanan "yöntemciler"in1 dilsel yapıları tanımasına bağlıdır: "... eğitbilimci, aktarmak istediği yapının dilsel işleyişini tanıdığı ölçüde uygun alıştırmalar oluşturabilir."2 Yapısal dilbilimin verilerinden kalkılarak hazırlanan alıştırmaların gerçek işlevi de salt çözümlemeye değil, öğrenenin dili etkin bir biçimde kullan­masına yöneliktir.

Dilin dizge niteliğine ağırlık veren yapısal dilbilimin, betimleme süre­cinde dilsel birimleri saptarken yararlandığı işlemlerden kalkılarak hazır­lanan yapısal alıştırmalar; değiştirim, dönüştürüm ve yinelemeye dayanır. Bu işlemler, sesbilim düzeyinde; titrem ve titremleme, sözcük düzeyinde anlamsal ayrıntıları ortaya koyacak nitelikte değiştirim ve dönüştürümler, tümce ve tümce ötesi düzeylerde ise konuşmaya yönelik alıştırmaları kapsar. Böylece geleneksel dilbilgisi yapıtlarında ele alman birimlerle yerinilmemiş, biçimbilimsel sözdizim alanında kalan alıştırmalar dilin öteki düzeylerine de yayılmıştır. Özellikle sesbirim ve biçimbirimi konu alan alıştırmaların kalkış noktasını gösterilen değil, gösteren oluşturur.3

Yapısal alıştırmalarla, öğrenenin uyarana dilsel tepkisini en doğal biçim ve sürece yaklaştırması amaçlanır. Bir başka deyişle dilbilgisi kural­larını dolaylı ve edilgen bir biçimde değil, doğrudan ve etkin kullanım­larıyla aktarmak söz konusudur.

Yapısal alıştırmalar, yapılarına ya da ele alınan dilsel boyuta göre değişik biçimlerde sınıflandırılabilir: Yapılarına göre sınıflandırmada, alıştırmalar değiştirim, dönüştürüm, yayılım,  birleştirme, yönlendirmeli konuşma ve tamamlama işlemleri üstüne kuruludur. Tümce ötesi boyutta ise "bildirişim alıştırmaları"4 ve "küçük konuşma"lar5 vardır. Birinci tür sınıflandırmada alıştırmalar kesin biçimsel kurallara bağlıdır. Öğrenen­lerin temel dil yapılarını edinmelerinden sonra ise "yeniden kullanım alış­tırmalarına" geçilir. Bu tür alıştırmalarda öğrenilen yapıların yeniden ele alınması, öğrenen tarafından yeniden kullanılması amaçlanır. Artık belli bir durum ve bildirişim çevrimine bağlanan alıştırmalarla öğrenci dil yapı­larını özgürce kullanmaya yönelir.

Yöntembilimciler, gerek bir dil yöntemini bütünleyen, gerekse daha genel kullanım alanları olan alıştırma kitapları hazırlamışlardır. Örneğin Fransızcanın öğretimini amaçlayan "De Vive Voix" yönteminde, Exercices de Reemploi6 birinci türden bir yapıttır. Deneylik çalışmaları üstüne kurulu, dilbilgisel yapıların aşamalanmasmı izleyen, ama konular açısından daha özgür bir biçimde hazırlanmış Les Exercices de Laboratoire I-IP ise ikinci türe girer. Uygulayımsal birtakım kolaylıklar nedeniyle sesbirim, bürün-birim ve biçimbirimleri kapsayan alıştırmalar ayrı bir öbekte ve özellikle deneylik çalışmaları olarak, sözcük ve tümce düzeyindeki çalışmalar da ayrı bir bütünde kümelendirilebilir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

E. Benveniste ve R. Jakobson'un sözce ve söyleme ilişkin çalışmala­rıyla, yapısal alıştırmalar salt biçime yönelik düzenek alıştırmaları görü­nümünden kurtulmuş, bu tür alıştırmaların hazırlanmasında sözcelem, dilsel işlevler ve bildirişim çevriminin de göz önünde bulundurulması zorunluğu doğmuştur. Yapısal alıştırmaların ereği, öğrenciyi kişisel anlatımda serbestliğe ve doğallığa ulaştırmak olduğuna göre dil dışı bağlam da dilsel birimler denli önemlidir. Öğrencinin ilgi alanları göz önünde tutularak oluşturulan "bildirişim alıştırmaları" bu ilkelerden kalkılarak hazırlan­mıştır. Öğreticinin ve yöntemin güdümündeki alıştırmaların oluşturduğu bildirişimi yapay bulan yöntembilimciler karşılıklı etkileşim ilkesi üstüne kurulu bildirişim alıştırmalarının bu yapaylığı giderdiğini belirtirler. Bil­dirişim alıştırmalarının yanı sıra küçük konuşma alıştırmalarında da ya­nıtlar tek değildir, öğrencinin dil dışı evrene yönelik görüşlerini aktarması temel ilkedir. Bildirişim öğelerinden "oluk" bu tür alıştırmalarda birincil önem taşır: Sözlü olarak ele alındığında konuşucuben'e titremin olanakları verilir. Böylece, örneğin bir öfkenin anlatımında dilsel davranışı bütünleyen olgularla birleşen titremleme olguları, artık bildirime başvurmaya gerek bırakmaz. Oluk, ayrıca yazılı ya da görüntüsel olabilir. Bu durumda birtakım uzlaşımsal ya da artıkbilgi niteliğindeki öğeler de işe karışacağından alış­tırmaların hazırlanmasındaki yalınlık ilkesinden uzaklaşılmış olunur. Söz edimini bağlama yerleştirme çabasıyla özdeşleşen karşılıklı etkileşim sayısını Wilga M. Rives8 12 olarak saptamıştır. Toplumsal ilişkiye girme ve ilişkiyi sürdürme (selamlaşma, hatır sorma vb. bilgi alma, aktarma, bir bilginin edinilmesi, amacın gizlenmesi, telefonda konuşma, amaçların gerçekleş­tirilmesi vb…) başlıca karşılıklı etkileşim olgularıdır.

Küçük konuşma alıştırmalarında, anlatımsal işlev yüklü deyimler, söyleyiş biçimleri ve titremleme öğelerinin öğretimi amaçlanır. Bu tür alıştırmalarda söz konusu öğeler bir bağlam ve duruma yerleştirilir. Özellikle tek tümce içinde algılanması zor titremleme olgularının inceliklerine öğre­nenin duyarlık kazanması sağlanır. Küçük konuşmalarda her uyarana ve­rilecek yanıtın bir sonraki uyaranı yönlendirecek biçimde düzenlenmesi gerekir. Böylece her uyaran-yanıt ikilisi, aktarılmak istenen dilbilgisel yapıyı taşıyan bir anahtar oluşturur. Yapısal alıştırmaların ilkece her aşa­mada bir tek yeni öğeyi aktarması amaçlanır. Küçük konuşmalarda öğren­cinin düzeyinin ileri olduğu düşünülürse, temel yapının yanı sıra özel bir kullanımın bir deyimin de aktarılmasının bu ilkeyle çelişmediği görülür.

Yanlışların düzeltilmesi: Sesbirim, biçimbirim ve sözlükbirim düzey­lerinde alıştırmalar öğrenende doğal bir dilsel tepki oluşturmayı amaçla­dığından yanlışların yerleşmeden hemen düzeltilmesi gerekir. Konuşmaya ağırlık veren bildirişim ve küçük konuşma alıştırmalarında ise derste oluş­turulan bildirişim bağlamını aksatmaması için yanlışlar hemen düzeltilmez. Dil sürçmesi ve rastlantısal yanlışların dışında öğrencinin sürekli yinelediği yanlışları not eden öğretici, bu dersi izleyen evrede öğrenenle birlikte söz konusu yanlışların çözümlemesini yapar.

Kaynak:http://www.dilset.com/akademi/index.php/website/content/1429

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alıştırmalar

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

             Yabancı dil öğrenmenin bu denli bir gereksinime dönüşmesi, kuşkusuz haberleşme ve ulaşım olanaklarının kolaylaşmasıyla, insanlar arası ilişkilerin yoğunluk kazanmasıyla olmuştur. Konuştukları farklı dillerden dolayı iletişim kuramayan insanlar birbirlerinin dillerini öğrenme gereksinimi duydular.

 Günümüz yabancı dil öğretimini genel bir bakışta incelediğimizde kimi dillerin bu süreçte etkin bir konumda olduklarını görmekteyiz. Yüzyılımızın ilk yarısında yabancı dil öğretiminde Fransızca önemli bir yer tutarken günümüzde İngilizce bir dünya dili konumuna gelmiştir. "Bir dilin; üstün bir bilim, uygarlık ve kültür dili olması" (Demircan, 1988.13) O dilin yabancı dil olarak öğretimini gerekli kılan bir etmendir. Bunun yanısıra bir ülkenin siyasal ve ekonomik gücü bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda siyasal ve sosyal değişmeler, Türkçenin de yabancı dil olarak öğretilmesi üzerinde durulması gereken bir konu durumuna getirmiştir. Hatta Gülay'a göre "Türkçe öğretmek, devlet politikası haline getirilmelidir. " (Gülay, 1988:34) Çünkü hangi milletin dilini öğrenirsek, o milletin kültüründen de etkilenmiş oluyoruz. Türkiye dünya ülkeleri ile bütünleşme sürecindeyken kültürün politik öneminden yararlanmalıdır.

 Türkçe öğrenip, kültürümüzden etkilenmiş bir kişi, Türkiye aleyhindeki kasıtlı ve kötü propagandalara alet olmayacağı gibi kendi ülkesinde yapacağı tanıtım ülkemizi tanıtma açısından en güçlü araç olacaktır. Koç'a göre yabancı dil öğrenimi sadece bir takım bilgilerin kazanılması değil, yepyeni bir anlatım sistemiyle donatılmak, yabancı bir ulusun diliyle birlikte kültürüne, mantığına uyabilmektir. (Koç, 1978)

Dil öğretiminin politik önemi böyleyken, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik kitapların birçoğu alıştırma yönünden henüz yeterli durumda değildir. Yabancı dil olarak Türkçenin verimli bir biçimde yürütülebilmesi, çok yönlü bir olgudur. Dil öğretiminde, ders kitapları önemli öğelerdendir ve bunların çözümlenmesi de ileriye yönelik önlemlerin alınmasında dayanılacak temeli oluşturur.

İşte bu nedenlerle çalışmamızda, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bugün yaygın bir kullanım alam olan TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ kitabım özellikle alıştırmaları yönünden incelemeyi amaçlıyoruz.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

 Çalışmamızın birinci bölümünde yabancı dil öğretimi ile ilgili genel ilke ve yaklaşımlara yer verilecektir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, yeni yönelimlere uygun olarak geliştirilmiş olan alıştırma modeli tanıtılacak ve bu bağlamda alıştırma düzlemindeki gelişim çizgisi örneklerle sergilenecektir. Alıştırma modelini tanıtırken örnekler sunmada ki amacımız, kuramsal düzlemde geliştirilen ilkelerin uygulama içinde nasıl somutlaştığım gösterebilmektir. Alıştırma türleri ile ilgili ômeWerimizde değişik kaynaklardan yararlanılarak zengin bir derleme oluşturmaya özen gösterilecektir.

 Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise Türkçe Öğreniyoruz ders kitapları değerlendirilecek ve özellikle adı geçen ders kitaplarında yer alan alıştırmalar, sunduğumuz model ışığında incelenecektir. Bu bölümdeki amacımız Türkçe Öğreniyoruz  ders kitaplarında yer alan alıştırmaları sınıflandırarak, türlerini belirlemek ve sunduğumuz alıştırma modeline hangi yönleri ile uygun düştüğünü ve hangi yönlerirıin eksik kaldığını saptayabilmektir. Bu bağlamda açık bir döküm yapılacak ve sayısal verilerle alıştırmalar yönünden genel bir değerlendirme yapılacaktır.

 Yine çalışmamızın üçüncü bölümünde adı geçen ders kitaplarıyla ilgili değerlendirmemizin sonuçlarına dayanarak, eksik kalan yönleri tamamlama amacıyla yeni alıştırma tipleri oluşturulacaktır. Böylece çağdaş yönelimler doğrultusunda geliştirilen alıştırma modelinin tüm yönleriyle yabancı dil olarak Türkçe öğretimine uygulanması gerçekleştirilecektir.

 Yabancı dil öğretiminde çalışmaları yönlendiren temel öğelerden en önemlisi alıştırmalardır. Alıştırma düzlemindeki aksamalar, yabancı dil öğretiminde verimli çalışmaların yapılmasını da olumsuz etkiler. Örnekler oluşturarak sunacağımız alıştırma modeli yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yeni boyutlar kazandırma arayışlarının ürünü olarak değerlendirilmelidir.

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...