özellikler

Dil Öğreniminde Bireysel Özellikler ve Ayırt Edici Etkenler

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dulay, Burt ve Krashen doğuştan aynı öğrenme mekanizmalarına sahip olmalarına rağmen bazı bireylerin diğer bireylere göre daha hızlı ve kolay dil öğrenmelerinin sebepleri üzerinde durmuş, bireysel özelliklerin ön plana çıktığını ve hangi özelliklerin önem taşıdığını anlamanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Bireyin karakteristik özelliklerinin tümü yani kişilik ve öğrencinin yaşı dil öğrenimindeki süreci etkileyen unsurlardır. Niçin çocuklar ve kendilerinden emin olan öğrenciler yabancı dili daha iyi ve kolay bir şekilde öğreniyorlar? Bir çocuk ile yetişkin arasındaki fark nedir?

Öğrencilerin yaşının küçük olması dilin edinim, öğrenim ve öğretim sonuçlarını etkileyecektir. Yaş sadece yabancı dil öğretiminde değil sosyal, psikolojik ve bilişsel açıdan da ayırt edici özelliktedir. Bir öğrenci dil öğrenirken iç faktör olarak karakteri, dış faktör olarak eğitim sürecinin durumu ve amaçları önemlidir. Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıran diğer faktörler ise dil öğrenmeye olan yatkınlık ve güdülenme olarak gösterilebilir.

Dile olan yatkınlık terimi, Carroll tarafından yabancı dil öğrenen yetişkin bir öğrencinin hızı olarak tanımlanmıştır. Bu hız dört ana bileşenin bulunduğu bir test ile ölçülür. Bu bileşenler fonetik kodlama yeteneği, tümevarım - tümdengelim yeteneği, dil bilgisi öğrenme kapasitesi ve ezberleme kapasitesi olarak belirlenmiştir.

Fakat Cecioni yukarıda söylenenleri anlaşılması güç ve tümüyle tartışmalı bulur. Dil bilgisi öğrenme ve ezberleme kapasitesini tüm insanlarda az veya çok oranda bulunan ve eğitim metotlarının etkilediği genel bilişsel yetenekler olarak niteler. Fonetik kodlama yeteneği ve tümevarım - tümdengelim yeteneğinin yalnızca öğrenim metotlarına dayandığını söyler.

Hâlbuki kodlama ve kodları çözme kapasitesi ve uygun bir biçimde dil bilgisini kullanma, Chomsky'nin "dil yetisi" veya daha basit kelimelerle "bir dili bilme gerçeği" tanımlamasından başka bir şey değildir. Her halükârda Carroll'un bahsettiği bu dört bileşenin değişmez olarak tanımlanması doğru değildir.

Cecioni başka bir yerde dil öğretimi açısından yatkınlığın sabit ve değişken özellikler gösterdiğini açıklar. Sabit özellikler nörolojik (beynin esnekliği) ve bilişsel (çözümleyici ve sentezci zekâ) özelliklerdir. Bu özellikler kullanımla daha iyi bir hâle gelebilir ama değiştirilemez.

Dil öğreniminde bilişsel stili oluşturan kalıcı ve bilişsel işlevselliğin düzenlenmesiyle bağıntılı bireysel farklılıklar da rol oynar. Her öğrencinin kendisine ait bilişsel bir stili vardır. De Mennato'ya göre bu stil farklılığı bir seviye farkını belirtmez ve kapsamaz. Yalnızca kendine özgü bazı yeteneklerin seçimli edinme özelliğini ortaya koyar. Bu özellikler kültürel sürecin yeni sistemlerine uyum sağlayarak kendilerini değiştirmeye eğilimlidir.

Deneysel psikolojiye göre analitik - çözümleyici - bilişsel bir stil, "Field Indipendent" insanların sahip oldukları farklı bilgilerle dolu bir alanda bir unsuru veya bir özelliği kavrama, bir bütünün parçalarını tek tek ayırt etme kapasitesi ile birleşir gibi görünür. "Field Dipendent" insanlar ise sahip oldukları alanın içindeki tüm öğeleri kavrar. Bu bilgiler yabancı dil öğretimine uygulandığı zaman "Field İndependent" insanlar analitik bilişsel bir stille metalinguistik yeteneklerin edinimini daha iyi başardıkları. "Field Dipendent" insanların ise iletişimsel yeteneklerin bilinçaltı yeteneklerini daha iyi başardıkları sonucuna varılabilir.

Yetişkinler için yabancı dil öğrenmek psikolojik bir sıralama gerektirdiğinden oldukça zordur. Yetişkin kendi sosyal rolünün ve görünümünün en üst düzeyde bilincinde olduğu ve diğer gruplarla bütünleşme kapasitesi en az düzeyde olduğu için çok az zihinsel bir açıklığa sahiptir.

Aslında her öğrenci için kendi kişiliğini koruma ve aynı zamanda toplum içindeki ilişkilerinin belirlenmesi gibi bazı sorunlar vardır. Öğrenmeyi ve kullanımı çoğu yönden etkileyen dil, sadece bireysel değil sosyal bir anlayıştır. Çünkü dil iletişim esnasında kullanılır.

Öte yandan öğrenme çocuklar için çok kolay ve sancısız bir süreçtir. Çünkü kişilikleri oluşma aşamasındadır ve tam anlamıyla şekillenmemiştir.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

J. Rubin'in öğretmen tecrübelerine dayanan 1975'teki bir makalesinde, yabancı dili iyi öğrenen bir öğrencide tahmin etme, belirsiz durumlarda bile kendini rahat hissetme, tutuk olmama, güçlü bir sosyalleşme ve iletişim kurma isteği, diğer gruplara arkadaşça yaklaşım, ırkçı davranmama, zihinsel açıklık gibi önemli bazı özelliklerin olduğundan bahseder. Ona göre ideal öğrencinin uygunluğu yabancı dil edinimini ve öğrenimini etkiler.

Rubin'in düşünceleri Isardi'nin yaptığı bir araştırmada onaylanır. Araştırma yetişkin öğrencilerin dil öğrenirken yetenekleri ve kişilikleri arasında bir ilişki olup olmadığı veya ne tür bir ilişki olduğunu ortaya koyma amacındadır. Son derece sınırlandırılmış bu araştırmadan yabancı dili iyi öğrenen bir öğrencinin aşağıdaki özelliklere sahip olduğu saptanmıştır:

1. Mükemmel bir sosyal etkileşim özelliğine sahiptir, uygun bir şekilde sosyal ilişkilerini yönetir.

2. Tutuk değildir ve başkalarının ön yargılarından korkmaz.

3. Ürkek ve temkinli olabilir ama çok duyarlıdır.

4. Yüzsüz, agresif değildir, her zaman kendini ölçer.

5. Gerçeği değerlendirebilir ve uygun bir şekilde koşullara karşılık verir.

6. Harekete geçmeden ve değerlendirme yapmadan önce içinde bulunduğu çevrenin görüş ve onayını isteme eğilimindedir.

7. Şartlara uyum sağlar.

8. Yeni tecrübelere açıktır, başkalarına güvenir ve uyum sağlamak için değişik olan her şeyi kabul etmeye hazırdır.

Dulay, Burt, Krashen da kendinden emin olma, empati yapabilme, mantıklı olma, çözümleme eğilimi gibi unsurların ikinci dil edinimi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu savunur. Kendinden emin olan insanlar riske atılmaya, denemeye, yaşamaya ve bilinmeyen bir durumda bulunmaya daha açıktır. İşte bu yanlışlardan ve reddedilmekten korkmadan gerçek bir iletişim durumu aramak ve hatta bunu bir öğrenme fırsatı olarak görmek anlamına gelmektedir.

Dulay, Burt, Krashen yukarıda söylenen özellikleri "Kendine güvenen bir kişi daha geniş bir filtreye (screen) sahiptir." cümlesi ile özetlerler.

Tüm bahsedilen bilgilere rağmen araştırmalar güvenilir ve tek çözümlü sonuçlar sağlayamamıştır. Sert bir kişiliğe sahip olan öğrencilerin yumuşak bir kişiliğe sahip olan öğrencilere göre daha zor öğrendiklerinin gözlemi yapılmıştır.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım Ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

         Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin çözümlen­mesi ve yorumlanması esas alınarak gerçekleştirilen bir dil öğretimidir. Bu yönüyle de Türkçe öğretiminde metinler, amaca götüren ana araç-gereçlerdir. Kullanacağımız ana aracımızın bizi amacımıza götürecek ni­telikte olması gerekir. Çalışmada betimsel yöntem ile deneysel yöntem kullanılmıştır.

Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürlerarası yaklaşımdan hareketle kullanacağımız metinlerde kültürel öğelerin bu­lunmasının gerekliliği üzerinde durulmuş ve ders kitaplarında yer alacak metinlerde yer alması gereken kültürel öğeler belirlenmiştir. Ayrıca Or­hun, Hitit ve Gökkuşağı dil öğretim setleri kültür aktarımı açısından ince­lenmiştir. Değerlendirmede kitaplar arasında kültürel unsurlarımızdan hangilerinin öncelikli olarak verilmesi ve ne kadar verilmesi gerektiği ko­nusunda bir ölçütün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklar için hazırlanması sebebiyle ortak değerleri vurgu­lamak adına gelenekler konusuna Yeni Hitit Dil Öğretim Setine göre daha fazla yer veren Orhun Dil Öğretim Setinde etkinliklerin çok sınırlı tutul­duğu, özgün etkinliklere yer verilmediği ve ortak değerlerimizden ziyade bize özgü değerlere yer verildiği tespit edilmiştir. Hitit ve Gökkuşağı dil öğretim setinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi açısından gereken nitelikleri taşıdığı görülmüştür.

 

        Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenin önemi ve gerekliliği son otuz yıl içinde büyük ivme kazanmıştır. Devlet politikalarının da yönlen­dirici etkisiyle birçok kurum ve üniversite çeşitli çalışmalar başlatmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar, sürekli gelişen dil öğretim stratejileri, yöntemleri ışığında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında belli bir mesafe al­mışlardır. Ancak materyal hazırlama alanındaki çalışmalarda daha çokİngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerin öğretim yöntemleri benim­senmiş;Türk dilinin yapı ve özelliklerine uygun yöntemlerin neler olabi­leceğine ilişkin çalışmalar yetersiz kalmıştır.

Yabancı dil öğretiminden söz edildiğinde ilk akla gelenşey, kuşku­suz bir toplumun maddi ve manevi varlığı ile yazılı ve sözlü değerlerini oluşturan kültür olgusudur. Bu nedenle yabancı dil olarak Türkçe öğretir­ken kullanılan metinlerin kültür aktarımı açısından yeterliliği ve metinleri oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine araştırmalar yapıl­ması elzemdir. Hazırlanacak materyallerde nelerin, nasıl ve niçin kulla­nılması gerektiğini plânlamak, sınıflandırmak bir uzmanlık sorunudur. Bu bağlamda araştırmamız öncelikle yabancılara Türkçe öğretiminde kulla­nılan ve örneklem olarak seçilen kitaplarda kültürel unsurların varlığını tespit etmeyi, daha sonra bu alanda uzmanlarca hazırlanacak kitaplarda ve dolaylı olarak diğer materyallerde bir anlamda Türkçenin ve Türk kültürünün zenginliğini gösteren kültürel unsurların uygun ve doğru kul­lanılmasına yönelik birtakım bulgular ve yorumları içermektedir.

Araştırmamızın temel problemi yabancı dil olarak Türkçe öğreti­minde kültürel unsurların ne derece kullanıldığının tespiti ve niçin, nasıl kullanılabileceğidir. Bu çalışmada betimsel yöntem ile deneysel yöntem bir arada kullanılmıştır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan en yaygın yayın­lardan Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan "Yeni HİTİT Yabancılarİçin Türkçe" (2008) öğretim seti, TİKA'nın hazırlatmışoldu­ğu "Orhun Yabancılarİçin Türkçe" (2004) öğretim seti ve Dilset'in ha­zırlatmışolduğu Gökkuşağı (2005) öğretim seti örneklem olarak seçil­miştir. Sözü edilen yayınların sadece ders kitapları incelenmiştir. Her kitap kendi düzenlenişbiçimine göre irdelenmiş;kitaptaki tüm metinler, metinlerle ilgili alıştırma ve etkinlikler, metinden bağımsız alıştırma ve etkinliklerde kullanılan kültürel unsurların yer aldığı metinler tespit edil­miştir. Çalışmamız istatistiksel bir çalışma değildir. Bu nedenle yorumlar tespitler doğrultusunda yapılmıştır. Metinlerde geçen kültürel unsurlarla ilgili özel anlamda bir alıştırma etkinlik varsa bunlar ayrıca değerlendi­rilmiştir.

Dil-Kültürİlişkisi

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Dünya üzerinde yüzlerce dilin tarih sahnesine girip daha sonra kay­bolduğunu görmekteyiz. Bunun temel nedeni o toplumların kültürel an­lamda yok olmalarıdır. Dil tanımlarına ve özelliklerine baktığımızda dilin bir anlaşma ve iletişim aracı ve kültür aktarıcısı olduğu noktasında birleşildiği görülecektir. Dil öğretiminin temelinde, insanlar arasında doğru iletişimi sağlayarak ait olduğu toplumun kültürünü gelecek nesille­re ve diğer toplumlara aktarmak yatmaktadır. Kültür ise; toplumsal, ku­şaktan kuşağa aktarılan, kapsayıcı, değişime açık, hem maddi hem mane­vi ve düzenleyici bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürü oluştu­ran öğelerin başında dil, din, sanat dalları, tarih, coğrafya, gelenek- göre­nekler, yemekler, mimari, ahlâki kurallar, hukuk vb gelmektedir.

Dil kültür ilişkisi sorgulandığında, kültürün en önemli koruyucusu ve aktarıcısının dil olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Dil kültürü koruma ve aktarma görevinin yanında kültürü geliştirme ve değiştirme görevini de üstlenmiştir. Ziya Gökalp bu durumu; "Milli kültürün ilk örneğini dilin kelimelerinde, medeniyetin ilk örneğini de yeni sözler biçiminde icat edilen terimlerinde görüyoruz." (2003: 27)şeklinde ifade etmektedir. Gökalp'ın bu görüşünü destekleyen Mehmet Kaplan (2002: 139); dili, bir toplumun duygu ve düşüncelerinin kabı olarak nitelendirir ve bunun bu kap ile nesilden nesile aktarıldığını vurgular. Dilin toplumuşekillendiren bir kap olmasının yanı sıra toplumu bir arada tutan bir yapıya sahip olduğu da görülecektir. Nermi Uygur (1996: 19); "Dil, kültür yapısını bir arada tutan çimentodur; ya da tek yanlı izlenimleri gidermek amacıyla başka benzetmelere başvurduğumuzda, dil: kültür alanının her yanını aydınlatan güneştir; dil: kültür kilimini dokuyan ipliktir; dil: tüm kültür anıtlarının yansıdığı akarsudur."şeklinde tanımlarken dilin, insana ait her türlü ürünün taşıyıcısı olduğunu ve kültürün yeniden öğrenilip aktarılma­sında ona ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır.

Dilin kültür ile ilişkisini yanında düşünce ile de ayrılmaz bir ilişkisi mevcuttur. Doğan Aksan (2000: 67)'a göre kimi zaman dildeki bir sözcük bile bir ulusun inançları, gelenekleri, bireylerin kendi aralarındaki davra­nış ve ilişkileri, maddî ve manevî kültürü üzerinde fikir verebilir. Kültür bir yaşam tarzıdır ve aynen dile yansır. Bir dilin belli bir dönemde yazıl­mış metnini incelediğimizde o dönemde toplumu etkileyen olayları, top­lumun yaşayış şeklini öğrenebiliriz. Uygur (2001: 7) bu durumu; "Top­lum, din, edebiyat, tarih, bilim, eğitim gibi kültürün her yöresi en iç öğe­lerine dek zorunlulukla dilin damgasını taşır." diyerek açıklar.

Bir milletin özelliklerini en iyi açıklayan dildir, hatta toplumun özelikleri dil ile birleşir ve kültürün tam bir yansıtıcısı olur. Biri olmadan diğerinin varlığı da düşünülemez. Kültürü aktarmayı sağlayan dildir, kültür ise ortak değerler vasıtasıyla dilin anlatılmasına olanak tanır. Kül­tür tarihi bir süreçte gelişir ve bunu diğer nesillere aktarabilmenin tek yolu dildir, bundan dolayı dil sayesinde kültürün yapısı bozulmaz ve can­lılığı korunur. Bedia Akarsu (1998: 83), "Diller ve öğeler bir çağdan öte­kine geçe geçe geldiğinden, geçmişin etkileri kültürün en derinine kadar işler." diyerek bu durumu açıklar.

Yabancı Dil Öğretiminde Temelİlkeler

Dil öğretiminde öncelikli olarak dört temel beceri; dinleme, ko­nuşma, okuma ve yazma becerilerinin bütünsel olarak öğretilmesi amaç­lanmaktadır. Bunları geçekleştirebilmek için eğitimin olmazsa olmaz şartı, iyi bir planlama yapmak gerekliliğidir. Planlama yaparken derse yöntem, metot ve metin açısından çeşitlilik getirmeye çalışılmalıdır. Ya­pılan planlama sonucunda dil öğretiminde öğretilecek konular belli bir sıraya konularak basitten karmaşığa, somut kavramlardan soyut kavram­lara doğru olmalı ve görsel- işitsel araçlar kullanılmalıdır. Yabancı dil öğretiminin hedefleri arasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yabancı dil derslerinin esasını öğrenilen dili daha çok duyma ve kullan­maları gerekliliğidir. Bu gereklilikten dolayı yabancı dil derslerinde ana dili kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınarak öğrencilerin öğrenilen dilde daha fazla konuşmalarına imkân sağlanmalıdır. Dil öğretiminde karışıklığa sebebiyet vermemek için sınıf içi uygulamalarda bir derste tek bir yapıyı sunmaya gayret gösterilmelidir. 

Devamını okumak için tıklayınız...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...