örnekleri

Dil Öğretiminde Oyun Örnekleri

Oyun Seçiminde Dikkat Edilecek Genel Hususlar

 Oyun, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek için yapılan bir etkinliktir. Oyun,  genellikle çocukları eğlendirir, fiziki gelişimlerini hızlandırır. Oyuna bu yönüyle bakıldığında, oyunun eğlendirici ve eğlenceli olmasının yanında bireylerin yaşantısında önemli bir yere sahip olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Yaşamımızın çocukluk dönemlerine baktığımızda oyunun bizler için ayrı bir yere sahip olduğunu görürüz. Oyun, çocukluğumuzla öylesine özdeşleşmiştir ki, nerdeyse akla oyun denilince çocuk, çocuk denince de oyun gelmektedir.

Eğitim, bireylerin belli bir zaman içinde davranış değiştirme sürecidir. Çocuk eğitimiyle oyun neredeyse birbirinden ayrı düşünülemez.

Eğitimde hizmet kapsamına giren bireyler olduğuna göre, oyunlar da bireylere hizmet edecek nitelikte olmalıdır. Yabancılara Türk dili öğretiminde ilgi alanımıza giren yalnız çocuklar değildir. Öğrenci anlamında muhatap olduğumuz yetişkinler de vardır, onun için oyunların seçiminde bu ayrıntı da göz ardı edilmemesi gereken bir husustur.

Türkçe öğretimi dersinde öğretmen, oyunu seçerken, dersin konusuna, öğrencilerin ilgi ve seviyelerine dikkat etmelidir. Konuyla ilgisi olmayan, öğrencilerin ilgi ve seviyesine uygun olmayan oyunlar öğrencileri sıkar.

Neden oyun?

 Sınıfta size göre son derece önemli olan, aslında gerçekten de olmazsa olmaz bir konuyu dakikalarca anlatıp anlatıp da sınıfa döndüğünüz zaman, bazen size boş boş bakan, uyuklayan yüzlerle karşılaşırsınız.

Böyle bir durumda sınıfta oynatacağınız bir oyun sınıfın havasını değiştirip öğrencilerinizi tekrar öğrenmeye hazır hale getirecektir. Yabancı dil öğretiminde oyun oynamanın muhatapları motive etmekten başka,  dil becerilerinin geliştirilmesi konusunda da inkar edilemez bir etkisi vardır.

Özellikle günümüzde üzerinde çok durulan farkına varmadan öğrenmeyi, yani yeni doğmuş bir çocuğun dil öğrenişi gibi tabii bir yolla dil öğrenmeyi sağlamada oyunların yeri başka hiç bir aktiviteyle karşılaştırılamaz.

 Oyunun Eğitime Katkısı

 Dil öğretiminde oyunların kullanılmasının bir takım faydaları olduğu gözlenmiştir. Oyunların eğitime olan katkıları genel olarak şöyle sıralanabilir.

 • Öğrencilerin pratik  becerilerini geliştirir.
 • Öğrencilerin anlama ve anlatabilme kabiliyetlerini geliştirir.
 • Öğrencilerin kelime hazinelerinin artmasını sağlar.
 • Öğrencilerin kelimeleri  doğru telaffuz edebilmelerine yardımcı olur.
 • Öğrencilerin taklit yetenekleri gelişir.
 • Öğrencilerde ezber yeteneği gelişir.

Dil Öğretiminde Kullanılabilecek Belli Başlı Oyunlar

 Dil öğretiminde kullanılabilecekbilecek bir çok oyun vardır. Bu kitapta, öğretmenlere belli konularda fikir vermesi  düşünüldüğünden, oyunlara açıklayıcı olası babından sadece bir kaç belirgin örnek verilecektir.

 Kelime öğretiminde kullanılabilecek oyunlar

 Kelime türetme oyunu:

Bu oyunda tahtaya belirlediğiniz bir kelimenin harflerini sıralarını değiştirerek yazın. Kelimemizin HELİKOPTER olduğunu varsayalım. Kelimemizi tahtaya OPTEKERHLİ şeklinde yazdığımızı düşünelim. Öğrencilerden belirlediğimiz süre içerisinde bu harfleri kullanarak anlamlı Türkçe kelimeler yazmasını isteriz. Sözgelimi öğrenciler verdiğimiz bu harfleri kullanarak teker, er, kel, top vb... gibi kelimeler oluşturmuş olsunlar. Öğrencilerin oluşturduğu her kelime için bir puna verilirken, anahtar kelimemiz olan HELİKOPTER sözcüğü için beş puan verilir. Neticede en fazla puan alan kişi oyunu kazanır.

 Bu oyun, ferdi olarak oynatılacağı gibi ikili gruplar şeklinde de oynatılabilir. İkili gruplar şeklinde oynatılması, yardımlaşma ve etkileşimi sağlayacağından dolayı daha etkili bir yöntemdir. Oyunun değerlendirmesini hızlandırmak için, yazılan kelimeler, gruplar arasında değiştirilerek de kontrol ettirilebilir. Öğretmen bu noktada, aktivitenin sağlıklı yürümesi adına düzenliyici rolde olmalıdır.

Serbest çağrışım oyunu:

 Bu oyunda, öğrenciler bir kelime verilir. Verilen bu kelimenin baz alınarak öğrencilerden bu kelimeyi çağrıştırıcı yeni kelimeler söylemesi istenir. Belirlenen süre içinde kelime söyleyemeyen öğrenci oyundan çıkar. Oyunu sonuna kadar götüren öğrenciye küçük bir mükafaat verilebilir. Bu oyun öğrencilerin direk söylemesi şeklinde oynatılabileceği gibi öğrencilere yazdırma şeklinde de oynatılabilir. Öğrencilerin söylediği kelimeler, öğrencilere yer yer açıklattırılabilir.

Örnek:

KIRMIZI: kan, gül, karpuz, bayrak, sinirli, utangaç, domates, vb...

Baş harfleri birleştir oyunu:

 Bu oyunda öğretmenin amacı verdiği kelimeye öğrencilerin başka kelimelerin ilk harflerini kullanarak ulaşmalarını sağlamaktır. Oyun için öncelikle sınıf gruplara ayrılır. Gruplar kendilerine birer sözcü seçerler. Grup sözcüleri öğretmen tarafından kendilerine verilen kelimenin harfleriyle başlayan kelimeleri mimikleriyle, hareketleriyle anlatır. Öğrenciler, belirlenen süre içinde sözcü arkadaşlarının kendilerine anlattığı kelimelerin ilk harflerini birleştirip kelimeyi bulmaya çalışır. Belirlenen süre içinde şayet kelime grup tarafından bilinirse diğer gruba başka bir kelime sunulur. Şayet öğrenciler bilemezse, bu durumda diğer gruba tahmin hakkı tanınır.

Örnek:

ŞEKER: Şık, Et, Kaz, Elma, Resim

Aşağı- yukarı oyunu:

Öğretmen öğrencilerin defterine, yukarıdan aşağıya doğru bir kelime yazdırır. Daha sonra bu kelimenin tam karşısına gelecek şekilde aynı kelime aşağıdan yukarıya olacak şekilde tekrar yazdırılır. Öğretmen, yan yana gelen harflerin arasının anlamlı bir kelime olacak şekilde öğrenciler tarafından doldurulmasını ister.

Örnek:

K a        N

A r  ı  z  A

P u      L

L o      P

A n t i k  A

N a z  i  K

Hangi harf ne yapmış oyunu:

Öğretmen, öncelikle öğrencilere bir besin adı söyler. Öğrenciler, kendilerine söylenen besin isminde geçen harflerle ilgili başlayan fiillerin kullanıldığı cümleler kurarlar.Sözgelimi öğretmenin öğrencilere verdiği kelime PORTAKAL olsun. Öğrenciler PORTAKAL kelimesinden yola çıkarak:

P, portakalı pazarlamış,

O, portakalla oynamış,

R, portakalı razı etmiş,

T, portakalı teslim etmiş,

A, portakalı almış,

K, portakalı kesmiş

A, portakala ağlamış

L, portakala laf atmış, türünden cümleler kurarlar. Öğrencilerin kurduğu cümleler göz önüne alındığında, bazı cümlelerin mantıklı olmadığı görülecektir. Burada amaç, öğrencilerin anlamlı cümle kurmalarından ziyade cümle kurma becerilerini geliştirmektir.

Öğrencilerin kurduğu cümleler,  dilerse bizzat öğretmen tarafından yazılabilir, dilerse bir öğrenci vasıtasıyla tahtaya yazdırılabilir. Tahtaya yazılan cümleler üzerine öğrencilerle konuşup, cümlelerin anlam ve mantıklı olma yönü konuşulabilir. Öğrenciler, kurdukları cümleler hakkında konuşturulabilir.

Öğretmenin öğrenciye vereceği kelime sadece besinlerden olmak zorunda değildir. Öğretmen, dilediği her konuda öğrencilere kelimeler verebilir. Sözgelimi,  öğretmen öğrencilerine hayvanlar konusunu anlatmış ise hayvanlar ile ilgili kelimeler vererek bu kelimelerle ilgili cümleler kurdurabilir.

Öğrencilerin pratik konuşma ve becerilerini geliştirmede kullanılabilecek oyunlar:

Sesli sinema oyunu:

Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmede etkili olarak kullanılabilecek oyunlardan biridir. Grup tarafından seçilen bir sözcünün ya da grup üyelerinin film hakkındaki görüşlerini ifade etme esasına dayanır. Öğretmen, öğrencilerin konuşmalarına fırsat verecek bir film hakkında öğrencileri konuşturur. Öğretmen, öğrencilerin filmde geçen isimler, fiiller vb... kavramlarla ilgili konuşmalarını ister. Öğrenciler film hakkında konuşurken, hareketlerden, mimiklerden, şekillerden de yararlanabilirler. Bu oyun, öğrencilerin aktif olması ve Türkçeyi anlatımda kullanması açısından önemlidir.

Nazlı’nın kedisi oyunu:

Öğrenciler tarafından oldukça sevilen ve onların ilgisini çekebilecek oyunlardan biridir. Öğretmen, öğrencilerin oyunu anlamaları açısından, bir örnek vererek oyunu açıklar. Sözgelimi öğretmen öğrencilerine: “Şimdi size Nazlı’nın kedisiyle ilgili olmak üzere bir cümle söyleyeceğim. Size söylediğim bu cümlede Nazlı’nın kedisinin bir özelliği belirtilmektedir. Siz de benim söylediğim özellikten yola çıkarak aynı harfle başlayarak Nazlı’nın kedisiyle ilgili başka özellikler söyleyeceksiniz.” der. Ardından;

“Nazlı’nın kedisi çok zeki bir kedidir.” diyerek cümlesini kurar. Öğrenciler de “z” harfiyle başlayan özellikle Nazlı’nın kedisini nitelendirirler. Sözgelimi öğrenciler:

Nazlı’nın kedisi çok zarif bir kedidir.

Nazlı’nın kedisi çok zalim bir kedidir.

Nazlı’nın kedisi oldukça zayıf bir kedidir.

Nazlı’nın kedisi züğürt bir kedidir.

Nazlı’nın kedisi çok güzel zurna çalar. gibi cümleler kurarak konuşma ve cümle kurma becerilerini geliştirirler. Bu oyun, öğrencilerin konuşma becerilerini gelştirdiği gibi, öğrencilerin öğrenmiş olduğu fiil–sıfat benzeri kelimeleri kullanmalarını sağlama açısından faydalıdır.

Öğrencilerin kurduğu cümleler dikkate alındığında oldukça komik ve şaşırtıcı cümlelerin ortaya çıktığı gözlenecektir. Bu yönüyle öğrencilerin hiç de umulmayan bir hayal dünyasına sahip oldukları ortaya çıktığı görülecektir.

Resmi anlat oyunu :

Öncelikle öğretmen öğrencilerin konuşmalarını sağlayabileceği bir resim tespit eder. Öğretmen, resmi öğrencilere göstererek resim hakkında öğrencilerin fikirlerini ifade etmelerini ister. Öğrenciler, resme bakarak resimde gördüklerini ifade ederler. Daha sonra ifade edilenler, öğrenciler arasında yapılan bir tartışmayla değerlendirilir. Resim hakkında öğrencilerini konuşturan öğretmen, öğrencilerinin resimle ilgili yakaladığı ayrıntıları müşahade edecek ve şaşkınlığını gizleyemeyecektir.

Bu oyunda amaç, öğrenciye sunulan bilgileri, bizatihi öğrencinin kendisini zorlamasıyla gün yüzüne çıkarması ve öğrendiklerini konuşma diliyle ifade ederek, konuşma becerisini geliştirmesidir.

Zaman makinası oyunu:

Bu oyun öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak konuşmalarını sağlamaya yönelik bir oyundur. Öğretmen oyuna başlamadan önce, öğrencileri bilim-kurgu filmleri hakkında konuşturur. Bu filmleri gerçeye uygun bulup bulmadıklarını sorup, filmdeki olayların gerçekleşme ihtimalleri üzerinde öğrencilerin fikirleri öğrenir. Ardından öğrencilere, bir zaman makinasının icat edildiğini, bu zaman makinası yardımıyla geçmişe ve geleceğe gidilebileceğinin mümkün olduğunu söyler. Daha sonra öğrencilere, şimdi sizler de bu zaman makinası aracılığıyla isterseniz geçmişe, isteseniz geleceğe gidebilirsiniz, der. Öğrencilere biraz vakit vererek, zaman makinasıyla geçmişe ya da geleceğe gittiklerini hayal etmelerini söyler. Süre bitiminden sonra, öğrenciler, kurguladıkları hayallerini anlatır.

Bu aşamada öğretmen;

Nereye gittiniz?

Hangi yıla gittiniz?

Kimlerle görüştünüz?

Gittiğiniz yerin özellikleri nasıldı?

Hiç ünlü birisine rastladınız mı? şeklinde sorular sorarak, öğrencilerin kurguladığı hayallerini anlatmasını ister. Bu sorular, öğretmen dilerse önceden belirlenir ve bütün öğrencilerin görebileceği bir şekilde tahtya yazılabilir. Böylelikle bir yandan bütün öğrencilere soru sorma imkanı tanınırken bir yandan da daha fazla sayıda öğrenciye aktif katılım imkanı tanınmış olur.

Rüya adası oyunu:

Öğretmen tarafından sınıfın ışıkları kapatılır. Öğrencilerden kendilerini rahatlamaları istenir. Öğrencilere az sonra belki de hayatlarının en tatlı uykusuna dalıp yine hayatlarının en tatlı rüyasını görecekleri söylenir. Ardından öğretmen önceden kurguladığı bir olayı rüyanın başlangıcı diyerekten öğrencilerine anlatır. Sözgelimi öğretmen öğrencilerine:

“ Şu an bir deniz kenarında yürüyorsunuz. Güneş en güzel haliyle ışıklarını denize aksettirmekte. Yüzünüze değip geçen serin bir rüzgarın hoşluğu mutlu ediyor sizi. Suların şırıltısı, ağaçların hışırtısı, kuşların cıvıltısı muhteşem bir melodiymişçesine kulağınıza çalınıyor. Bu sırada uzaklardan adınızı söyleyerek sizi çağıran birilerinin sesi geliyor.... Bu kimi sesi acaba? ” deyip öğrencilerin rüyayı devam ettirmeleri ister. Daha sonra ışıklar tekrar açılıp varsa uyuyan öğrenciler kaldırılıp rüyaları hakkında konuşturulur.

Öğrencilerin telaffuzlarını doğru kullanma becerilerini geliştirmede kullanılabilecek oyunlar:

Son harf oyunu:

Öğretmen için fazla vakit almayacak bu oyunda, öğrenci kendisinden bir önceki öğrencinin söylediği kelimenin son harfiyle başlayan bir başka kelime söyler. Sırası gelen öğrenci, söylenen bir önceki kelimenin son harfiyle başlayan bir kelime söyleyerek oyunu devam ettirir. Öğrencilerin söylediği kelimeler, önceden söylenmemiş kelimlerden olmalıdır. Şayet, önceden söylenmiş bir kelime bir başka öğrenci tarafından tekrar söylenirse, bir başka öğrenciye geçilir ve oyuna devam edilir.

Bu oyun, guruplar halinde oyntılabileceği gibi, öğrencilere teker teker de oynatılabilir. Öğretmen, bu oyunun zorluk derecesini dilerse artırabilir ya da azaltabilir. Sözgelimi, yüksek seviyedeki öğrencilere  bu oyunu oynatırken, kelimelerin söyleneceği alanı daraltabilir.

Örnek: 1. öğrenci: Kalem

2. Öğrenci: Masa

3. Öğrenci: Askı

4..............

Yukarıdaki örneğe bakıldığında sırası gelen dördüncü öğrencinin “ı” harfiyle başlayan bir kelime söylemesi gerektiği görülecektir.

Kulaktan kulağa oyunu:

Bu oyunda öğretmen, ilk sırada oturan öğrenciye, diğer öğrencilerin duymayacağı şekilde bir kelime fısıldar. Bu öğrenci de kendisinden sonra gelen öğrenciye kelimeyi duyduğu şekliyle söyler. Kelime, bu şekilde kulaktan kulağa sınıftaki bütün öğrenciler arasında dolaşır. Bu aşamada öğrenciler, sondan başa doğru duymuş oldukları kelimeyi söylerler. Böylelikle, kelimenin hangi öğrenci tarafından değiştirildiği ortaya çıkar. Kelimeyi yanlış aktaran öğrenci sıranı en sonuna geçer.

Bu oyun, kelime söyleme şeklinde olabileceği gibi kulaktan kulağa cümle söyleme şeklinde de oynatılabilir. Öğretmen, sınıfın seviyesine göre kelime ya da cümlelerin zorluk, kolaylık derecelerini belirleyebilir.

Tekerleme:

Bu oyunda amaç, öğrencilerin telaffuzlarını doğru kullanmalarına katkıda bulunmaktır. Öğretmen dilerse bu oyunu gruplar arası bir yarış şeklinde oynatabileceği gibi dilerse sınıfı gruplara ayırmadan ferdi olarak da oynatabilir.

Öğretmen, sınıfın seviyesine ve öğrencilerin becerilerini geliştirmeye uygun önceden belirlemiş olduğu bir tekerlemeyi sınıfa söyler. Daha sonra öğrencilerden, bu tekerlemeyi düzgün ve doğru bir şekilde söylemelerini ister. Doğru söyleyen ilk üç öğrenciye birer küçük ödül (artı da olabilir)  verirse bu etkinliğin daha heyecanlı geçmesini ve öğrenciler açısından cazip olmasını sağlayabilir.

Örnek:

-Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi

-Bir berber bir berbere bre berber gel beraber berberistanda bir berber dükkanı açalım diye bar abr bağırmış.

-İbişle Memiş mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmişler mi, mahkemeleşmemişler mi?

Ve diğer oyunlar:

Sözcük türlerinin öğretilmesi:

Öğrencilere, sözcük türlerini eğlenerek öğretmede kullanılabilecek bir oyundur. Belirlenen sözcük türleri öncelikle öğrencilere söylenir. Daha sonra öğrenciler, kendilerine söylenen sözcük türleriyle ilgili örnek kelimeler yazabilecekleri bir tablo oluştururlar. Öğrenciler, öğretmen tarfından kendilerine verilen harfleri, tablodaki sütunlara yerleştirirler.Belirlenen süre içerisinde sözcük türleriyle ilgili olmak koşuluyla en fazla kelime yazabilen öğrenci ya da grup  oyunu kazanmış olur.

 Örnek:

M                   L                             E                     S

 

İsim

       

 

Sıfat

       

 

Zamir

       

 

Fiil

       

 

Zarf

       

Komşuna mesaj gönder:

Cümle kurma becerisinin kazandırılmasında kullanılabilecek bir oyundur. Öğretmen, öğrencilere, seviyelerine uygun olmak üzere sayısı 6-10 arasında değişen harfler verir. Öğrencilerden, bu harfleri kullanarak, cümleler yazmasını ister. Öğrenciler, kendilerine verilen harfleri kullanarak, bu harflerle başlayan kelimelerden cümleler oluştururlar. Daha sonra yazdıkları bu cümleleri yanlarındaki bir arkadaşlarına verirler. Kendilerine mesaj gelen öğrenciler, sırayla ayağa kallkarak mesajlarını okurlar.

Bu oyunda amaç, öğrencilerin cümle kurgusunu kavramalarını sağlamak ve cümle kurma becerilerini geliştirmek olduğundan, çok bariz hatalar olmadığı sürece yanlışlar üzerinde fazla durulmamalıdır.

Ata sözlerini bir araya getirme:

Bu oyun için öncelikle, sınıftaki öğrenci sayısı kadar ata sözü uzun ince kağıtlara yazılır. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” “Davetsiz gelen döşeksiz oturur.” gibi.  Daha sonra bu kağıtlar, uygun yerlerinden kesilir. Öğretmen, ata sözlerin kesilen birinci kısmını bir kutuya, ikinci kısmını ise bir başka kutuya koyar. Öğrenciler, her iki kutudan da birer kağıt çekerler. Daha sonra, çektikleri bu kağıtları birleştirerek okurlar. Öğrenciler, kutudan rasgele kağıt çektikleri için, oldukça ilginç ve komik söyleyişler ortaya çıkacaktır. Sözgelimi, yukarıda örnek olarak verdiğimiz ata sözlerinin birinci ve ikinci kısımları birleştirildiğinde aşağıdaki gibi değişik bir söyleyiş ortaya çıkacaktır:

Davulun sesi döşeksiz oturur.

Davetsiz gelen uzaktan hoş gelir.

Örnek:

1. bölüm                                 2. bölüm

 

Her koyun

 

kendi bacağında asılır

 

1. bölüm                                 2. bölüm

 

Açın gözü

 

ekmek teknesinde olur.

 

Yukarıdaki ata sözlerinin birinci ve ikinci kısımları birleştirildiğinde:

“ Her koyun ekmek teknesinde olur.

Açın gözü kendi bacağında asılır.” gibi garip söyleyişler ortaya çıkar.

Bu oyun şu şekilde de oynatılabilir. Öğrencilerden biri ayağa kalkarak elindeki atasözün birinci kısmını okur. Birinci öğrencinin söylediği atasözünün devamı hangi öğrencideyse o öğrenci kalkar, atasözün ikinci bölümünü yani devamını söyler. Öğretmen, öğrencilerin söylediklerinin doğruluğunu kontrol eder. Doğru ise tasdikleyip bir başka atasözüne geçer. Doğru değilse, diğer  öğrencilerden, atasözün ikinci kısmının bulunmasını ve söylenmesini ister.

Meslekler:

Öğretmen, öğrencilere, daha önceden öğrenmiş oldukları mesleklerin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar dağıtır. Öğretmen öğrencilerden birini tahtaya kaldırır. Oturan öğrenciler, cevabı evet-hayır olacak sorular sorarak, arkadaşlarının elinde yazılı olan mesleği bulmaya çalışırlar.

Söz gelimi öğrenciler arkadaşlarına:

-                      Hastahanede mi çalışır?

-                      İnsanları tedavi eder mi?

-                      Bayan mı?

-                      Bu işi sadece kadınlar mı yapar? türünden sorular yardımıyla, kağıtta yazılı olan meslek ismini bulmaya çalışırlar.

Öğretmen, öğrencilerin oyunu anlamaları ve soru sorma eylemini kavramaları için oyunu yönlendirmeli, yer yer öğrenciye soracağı sorularla, oyunu akıcı hale getirmelidir.

Bilen oturur:

Bu oyun, ata sözü, deyim, eş ve zıt anlamlı kelimelerin  ve daha bir çok konunun eğlenerek öğretilmesinde kullanılabilir.

Örnek:

Konu: Eş anlamlı kelimeler

Süre: 5-10 dakika

Öğretmen, öncelikle bütün öğrencileri ayağa kaldırır, daha sonra  önceden seçtiği eş anlamlı kelimlerden birini tahtaya yazar. Sırayla, öğrencilere tahtadaki kelimenin eş anlamlısı olan kelimeyi sorar. Şayet öğrenci bilirse oturmaya hak kazanır. Öğrencinin bilmemesi halinde bir başka öğrenciye aynı kelimenin eş anlamlısı sorulur. Kelimenin eş anlamlısı bulununca tahtaya yeni bir kelime daha yazılır. Yarışmaya devam edilir. Ayaktaki öğrencilerden bilen olmazsa, oturanlardan dileyen soruya cevap verebilir. Oturan öğrencilerden biri soruyu bilirse, ayaktaki öğrencileden birini oturtabilir ya da oturan öğrencilerden dilediğini ayağa kaldırabilir. Oyun sonunda, ayakta kalan öğrenciler, oturan öğrencilere çay ısmarlarlarsa oyun daha zevkli ve heyecanlı olmuş olur.

Bu oyun, öğretmenin dilemesi halinde, öğrencilerin gruplara ayrılması şeklinde de oynatılabilir.

Türkçe Öğretiminde Oyun Örnekleri

1A. MERHABA

Örnekteki gibi sayılardan kelimeler bulunuz.

A         B         C         Ç         D         E         F          G         Ğ         H         I          İ          J          K         L

1          2          3          4          5          10        11        12        13        14        15        6          7          8          9

M        N         O         Ö         P          R         S          Ş          T          U         Ü         V         Y         Z

16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29

 

Örnek: 16/10/21/14/1/2/1                                           : MERHABA

12/26/17/1/28/5/15/17/                                   :............................................................

1/5/15/16/1/9/6/                                              :............................................................

6/28/6/12/10/3/9/10/21/                                  :............................................................

22/10/9/1/16/26/17/1/9/10/28/8/26/16/           :............................................................

 

1B. NASILSINIZ?

 

 

1C. ALFABEYİ  BİLİYOR MUSUNUZ?

Barış Manço’nun ABC şarkısı.

 

1D. SINIFIMIZDA  NELER VAR?

Kör ebe oyunu.

Bir öğrencinin gözleri bağlanacak ve sınıftaki bazı eşyalar eline verilecek. Öğrenci bu eşyaların ismini söylemeye çalışacak. Meselâ; Kalem, silgi, perde, masa olabilir.

 

1E. BUGÜN TÜRKÇE DERSİ VAR MI?

  

2A. SAYILARI  ÖĞRENELİM.

Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?

 

12/3

4

 

48/8

6

36/6

?

28/4

7

 

2B. KAÇ YAŞINDASIN?

Kangurunun yaşını öğrenmek istiyorsanız, üzerindeki sayıları toplayınız.

 

 
 

KANGURU RESMİ ÇİZİLECEK

Kaynak: Bil bul eğlen

 

 

 

 

 

 

 

 

2B. HANGİ  MEVSİMDEYİZ?

Edip Akbayram’ın “Hava Nasıl Oralarda?” şarkısı konulacak.

 

3A. EVİMİZİ TANIYALIM.

8. Aşağıdaki kelimeleri gruplayınız. (Evimiz konusuna konulacak.)

 

 
 

Öğrenci     Tebeşir                Harita

Laboratuvar                  Öğretmen                      Koltuk

Mutfak                          Tahta                             Sınıf

Sıra                               Sandalye                       Masa

Perde                             Pencere                        Lâmba

 

 

 

 

 

 

 

Okul Ev Okul/Ev

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                   .................

.................               .................                  .................

 

3B. KEDİ NEREDE?

Kelime buldurma oyunu oynatılacak. (Öğretmen buldurmak istediği kelimedeki harf sayısı kadar tahtaya çizgi çizecek ve daha sonra kurayla bir öğrenci seçecek. Bu öğrenci tahtadaki  kelimeyi bulmaya çalışacak. Öğrenci bir sessiz bir sesli harf söyleyecek. Öğretmen öğrencinin bildiği doğru harfleri çizginin üzerine yanlış harfleri de çizginin altına yazacak. Eğer yanlış harflerin sayısı kelimedeki harflerin sayısını geçerse öğrenci yanacak ve başka bir öğrenci kaldırılacak. Duruma göre kelimeyi bulan öğrenciye küçük bir de hediye verilebilir.

Buldurulacak kelimeler: Küvet, bahçe,  koridor, koltuk...

4A. AİLEMİZ.

Aşağıdaki tablodan akraba isimleri bulunuz.

A

A

İ

H

T

B

R

N

N

baba

M

B

B

A

B

A

E

L

E

teyze

D

S

L

İ

D

A

Y

I

N

dede

E

P

L

A

T

E

Y

Z

E

enişte

D

T

S

U

Y

C

İ

F

Z

nene

E

K

E

N

İ

Ş

T

E

D

abla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dayı

 

4B. NE İŞ YAPIYORSUN?

 1. Aşağıdaki kelimeleri doğru olarak tamamlayınız.

 

b) Kulaktan kulağa oyunu. (Öğretmen ön sırada oturan öğrenciye bir kelime söyleyecek. Öğrenci bunu yanındakine söyleyecek. Böylece en arkadaki öğrenciye ulaşılacak ve kendisine hangi kelime söylendiği sorulacak.)

Söylenecek kelimeler: mühendis, sekreter, basketbolcü, hemşire

 

  5A. PAZARDAN NE ALDIN?

Şekildeki kutulara aşağıdaki meyve isimlerini gizledik. Meyveleri soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak tarayıp bulmaya çalışın. (Meyveler

B

S

P

O

R

T

A

K

A

L

T

K

ELMA

İNCİR

Y

K

M

H

A

P

Z

E

F

İ

Ç

A

ARMUT

KAYISI

O

İ

K

E

F

A

İ

M

K

P

A

R

ERİK

VİŞNE

D

R

M

Y

L

T

Ç

Y

E

Z

V

P

PORTAKAL

AYVA

M

E

T

İ

S

M

Z

O

L

Ç

Y

U

ŞEFTALİ

ÇİLEK

V

Y

M

A

N

D

A

L

İ

N

A

Z

MUZ

DUT

İ

Ç

O

R

K

Y

S

İ

Ç

P

H

U

KAVUN

KİRAZ

Ş

L

Ü

M

N

İ

Z

M

B

K

F

G

KARPUZ

MANDALİNA

N

T

A

U

Z

O

P

O

İ

S

H

A

ÜZÜM

LİMON

E

H

E

T

B

M

Y

N

N

F

Ü

I

 

 

M

U

Z

O

F

T

S

K

C

Y

Z

S

 

 

Y

T

F

S

Ç

E

İ

F

İ

A

Ü

I

 

 

Ç

D

U

T

Y

H

Ş

O

R

Z

M

Y

 

 

K

L

Y

O

P

Z

F

İ

N

İ

Ç

A

 

 

S

P

N

U

V

A

K

Z

A

P

M

K

 

 

 

5B. İÇECEKLERDEN HANGİSİNİ  SEVERSİNİZ?

Aşağıdaki kutuda karışık olarak yazılmış kelimeler var. Bir kelime hangi harfle sona eriyorsa, o harfle başlayan kelimeyi onun önüne getiriniz.

 

Limon

Elma suyu

Armut

Zeytin

Karpuz

Tavuk

Nar

Un

Reçel

Nane

 

Öğrencilere 3 dakika süre verilecek. Herkes bulduğu kelime grubunu bir kâğıda yazacak ve öğretmene teslim edecek. Birbirini takip eden bu kelimelerden en fazla bulan öğrenciye küçük bir hediye verilebilir.

 

 

5C. BUGÜN MÖNÜDE NE VAR?

Öğrencilere 3 dakika süre verilerek kutudaki hecelerden kelime üretmeleri istenecek. En fazla kelime üreten öğrenciye küçük bir hediye verilebilir.

 

 
 

ta                dur

pas             cun

sa               li

la                mo

ma              fan

don             na

lah              ko

 

 

 

 

 

 

 

Pasta, salata, dondurma, lahmacun, limonata, fanta, kola

 

6A. FİYATI  NE KADAR?

G

Ö

M

L

E

K

B

 

S

A

A

T

P

GÖMLEK

ETEK

E

N

E

A

 

A

O

 

 

 

E

A

A

SAAT

YELEK

R

L

N

 

N

 

T

 

 

 

T

 

N

PANTOLON

MANTO

D

Ü

D

P

 

T

O

K

A

R

E

 

T

KOLYE

PALTO

A

K

İ

 

A

 

O

P

I

 

K

K

O

KÜNYE

BOT

N

 

L

 

 

L

 

H

A

 

E

 

L

KRAVAT

TOKA

L

B

L

U

Z

 

T

K

O

L

Y

E

O

TERLİK

HIRKA

I

T

E

R

L

İ

K

O

E

 

T

 

N

MENDİL

BLUZ

K

R

A

V

A

T

 

Y

 

 

 

O

 

ÖNLÜK

 

A

Y

A

K

K

A

B

I

K

Ü

N

Y

E

AYAKKABI

 

 

6B. NE RENK ELBİSE ALACAKSIN?

Aşağıdaki renklerle ilgili kelime türetiniz.

Örnek:

Beyaz             süt, yoğurt, kar, bulut

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Siyah

 

 

 

7A. NERELİSİNİZ?

Kutu içindeki çeşitli ülkeleri; soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya tarayıp kutularına işaretleyin.

D

A

N

İ

M

A

R

K

A

K

A

N

A

D

A

P

L

H

İSVEÇ

KANADA

T

L

P

S

G

Y

H

Z

V

F

R

A

N

S

A

O

Ö

O

İSVİÇRE

YUNANİSTAN

Ç

M

L

İ

S

V

İ

Ç

R

E

H

T

M

L

Y

L

K

L

İNGİLTERE

MISIR

Y

A

Z

G

O

G

H

İ

N

D

İ

S

T

A

N

O

S

L

SENEGAL

ÇİN

P

N

İ

Ç

T

F

A

S

H

Z

G

İ

Ç

F

O

N

E

A

FRANSA

ROMANYA

A

Y

L

A

T

İ

O

P

Z

A

Y

K

H

V

P

Y

M

N

ALMANYA

CEZAYİR

Y

A

K

İ

R

E

M

A

R

O

M

A

N

Y

A

A

B

D

İTALYA

LİBYA

B

P

A

L

A

G

E

N

E

S

M

P

T

H

J

O

U

A

HİNDİSTAN

FAS

İ

V

Z

C

E

Z

A

Y

İ

R

I

A

B

D

V

H

R

L

JAPONYA

LÜXEMBURG

L

M

Ç

A

Y

U

N

A

N

İ

S

T

A

N

O

T

G

O

PAKİSTAN

NORVEÇ

N

O

R

V

E

Ç

Z

P

H

N

I

O

V

İ

S

V

E

Ç

İSPANYA

ÜRDÜN

İ

N

G

İ

L

T

E

R

E

Y

R

L

M

Ü

R

D

Ü

N

AMERİKA

HOLLANDA

 

7B. HANGİ DİLİ KONUŞUYORSUNUZ?

Bir kelime bir işlem oyunu. (Öğretmen güdümlü olacak.)

3 ünlü 4 ünsüz 1 joker kullanarak öğretmenin verdiği harflerden en uzun kelimeyi yazınız.

 1. _______________________ (TÜRKİYE)

Y  R  K  T  Ü  E  İ

 1. _______________________ (ARAPÇA)

R  Ç  A  P  L  A  O

a) _______________________ (AVRUPA)

V  P  R  A  U  A  U  A  N

 

7C. BUGÜN HAVA NASIL?

Edip Akbayram’ın “Hava Nasıl Oralarda?” adlı şarkısı konulacak.

  

7D. AFFEDERSİNİZ NEREDE?

Araba bekleyen turist, gideceği yerin ismini bilmiyor. Harfleri sıralayıp gideceği yeri bulur musunuz?

 

8A.  SAAT KAÇ?

Aşağıdaki çizelgenin birinci sütununda karışık harfler, ikinci sütunda ise bu harflerden oluşan kelimelerin anlamı var. Siz üçüncü sütuna bu kelimeyi yazınız.

TAAS

Günün zamanını öğreniriz.

SAAT

BASAH

Günün ilk saatleri.

SABAH

CEGE

Uykuya yattığımız zaman.

GECE

AZMAN

Vakit

ZAMAN

ADKAİK

Saatin altmışta biri.

DAKİKA

 

9A. ORGANLARIMIZ

1

AKYA

4

KALKU

7

YNİEB

2

ŞAB

5

ŞİD

8

RPMAKA

3

ZÖG

6

KRANI

9

MADAR

 1. Top oynadığımız ve yürüdüğümüz organ.
 2. Sesleri işittiğimiz organ.
 3. Düşünmemizi sağlayan organ.
 4. Üzerinde saç olan organ.
 5. Yemekleri çiğnediğimiz organ.
 6. Bir elde beş tane bulunur.
 7. Görmeye yarayan organımız.
 8. İçinde mide, bağırsak, böbrek olan organımız.
 9. İçinde kanların dolaştığı organımız.

 

9B. HASTALIKLAR

Ö

Ğ

R

E

T

M

E

N

H

A

S

T

A

H

A

N

E

K

A

L

P

D

İ

S

P

A

N

S

E

R

M

İ

K

R

O

P

T

I

R

N

A

K

K

A

Z

A

Ö

K

S

Ü

R

Ü

K

V

E

R

E

M

K

U

L

A

K

B

O

Ğ

M

A

C

A

K

I

Z

A

M

I

K

T

E

M

İ

Z

E

L

İ

L

K

Y

A

R

D

I

M

T

E

T

A

N

O

Z

V

Ü

C

U

T

S

U

Ç

İ

Ç

E

Ğ

İ

B

A

Ş

F

R

E

N

G

İ

M

İ

D

E

D

O

K

T

O

R

Y

I

L

A

N

C

I

K

K

O

L

L

A

R

R

D

İ

Z

A

N

T

E

R

İ

G

Ö

V

D

E

K

İ

R

P

İ

K

İ

K

O

L

E

R

A

B

A

C

A

K

L

A

R

A

K

C

İ

Ğ

E

R

S

A

Ğ

L

I

K

O

C

A

Ğ

I

K

A

R

A

C

İ

Ğ

E

R

Ö

İ

L

A

Ç

K

U

D

U

Z

B

U

L

A

Ş

I

C

I

A

Ğ

I

Z

H

E

M

Ş

İ

R

E

D

İ

Ş

F

I

R

Ç

A

S

I

D

İ

Ş

E

K

A

B

A

K

U

L

A

K

Ğ

C

A

D

D

E

S

O

K

A

K

N

A

Ş

I

K

I

Z

A

M

I

K

T

A

Ş

I

T

L

A

R

K

A

Ş

H

A

S

T

A

B

A

K

I

C

I

N

E

Z

L

E

B

U

R

U

N

 

ÖĞRETMEN

ÖKSÜRÜK

KUDUZ

TEMİZ

KALP

DOKTOR

KOLERA

TIRNAK

KOLLAR

HASTAHANE

İLK YARDIM

YILANCIK

GÖVDE

AKCİĞER

SAĞLIK OCAĞI

KIZAMIK

BAŞ

KARACİĞER

BULAŞICI

HASTA BAKICI

MİKROP

KULAK

DİŞ FIRÇASI

KİRPİK

İLAÇ

DİZANTERİ

MİDE

TAŞITLAR

TER

AŞI

FRENGİ

SOKAK

EL

KABAKULAK

DİSPANSER

VÜCÜT

AĞIZ

ÖZEN

NEZLE

SUÇİÇEĞİ

BACAKLAR

DİŞ

HEMŞİRE

KIZAMIK

KAZA

TETANOZ

BOĞMACA

VEREM

 

 

 

10A. HAYVANLAR

Hangi hayvanın hangi kıtada yaşadığını bulup karşısına yazınız.

 

 

 

KANGURU

 

 

 

DEVE KUŞU

 

 

PENGUEN

 

 

KUTUP AYISI

 

 

 

1                               2                             3                            4

 

AVUSTRALYA

AFRİKA

GÜNEY KUTBU

KUZEY KUTBU

 

10B. Kutu içinde karışık olarak çeşitli hayvan isimleri bulunmaktadır. Soldan sağa, aşağıdan yukarı, sağdan sola kutuları tarayıp bu isimleri kutulara işaretleyin.

G

E

R

G

E

D

A

N

A

B

Ç

Y

H

A

S

M

İ

T

H

V

Z

V

N

I

Ç

A

T

A

V

Ş

A

N

K

A

P

A

Z

E

B

R

A

K

V

L

Y

L

B

Z

M

H

Ö

Y

K

V

V

D

M

H

E

R

I

P

Z

İ

O

P

A

S

P

M

Y

U

T

P

V

A

Ş

A

K

A

O

N

A

Y

M

A

E

U

H

K

P

İ

N

E

K

O

M

K

Z

A

Y

I

B

N

K

N

I

T

A

C

A

R

A

K

H

Ç

H

T

I

I

Ö

S

P

U

M

A

R

K

A

Z

R

P

O

H

İ

Ç

L

T

C

A

P

K

Y

Z

S

U

A

Y

G

I

R

I

N

O

A

S

E

R

Ç

E

U

Ü

U

V

S

Z

A

T

O

S

D

K

N

L

Ğ

M

H

D

N

R

Z

U

L

Ü

H

S

Z

K

İ

Y

I

F

İ

L

V

İ

S

A

U

P

A

P

A

Ğ

A

N

U

Ü

P

E

N

G

U

E

N

F

K

A

N

Y

A

L

E

K

M

L

O

Z

P

Y

G

T

G

A

K

A

R

T

A

L

A

T

M

A

C

A

V

Ç

M

R

O

L

P

E

L

İ

K

A

N

V

Z

M

K

K

R

P

İ

U

P

N

Y

O

S

I

R

T

L

A

N

A

P

O

R

S

U

K

V

Z

 

GERGEDAN

PORSUK

VAŞAK

KAPLAN

DEVE

TİMSAH

KURT

SANSAR

SU AYGIRI

LAMA

TAVUK

KELAYNAK

PAPAĞAN

HOROZ

İNEK

AT

AYI

KUZU

BALİNA

KARACA

TAVŞAN

ZÜRAFA

BOA YILANI

SERÇE

PİRE

MAYMUN

PELİKAN

KEDİ

ATMACA

PENGUEN

HAMAM BÖCEĞİ

ZEBRA

KÖPEK

SIRTLAN

 

KARTAL

PARS

KAZ

KARGA

 

FİL

HİNDİ

ASLAN

PUMA

 

 

 

 

 

Türkçe Öğretiminde Oyun Örnekleri

1A. MERHABA

Örnekteki gibi sayılardan kelimeler bulunuz.

A         B         C         Ç         D         E         F          G         Ğ         H         I          İ          J          K         L

1          2          3          4          5          10        11        12        13        14        15        6          7          8          9

M        N         O         Ö         P          R         S          Ş          T          U         Ü         V         Y         Z

16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26        27        28        29

 

Örnek: 16/10/21/14/1/2/1                                           : MERHABA

12/26/17/1/28/5/15/17/                                   :............................................................

1/5/15/16/1/9/6/                                              :............................................................

6/28/6/12/10/3/9/10/21/                                  :............................................................

22/10/9/1/16/26/17/1/9/10/28/8/26/16/           :............................................................

 

1B. NASILSINIZ?

 

 

1C. ALFABEYİ  BİLİYOR MUSUNUZ?

Barış Manço’nun ABC şarkısı.

 

1D. SINIFIMIZDA  NELER VAR?

Kör ebe oyunu.

Bir öğrencinin gözleri bağlanacak ve sınıftaki bazı eşyalar eline verilecek. Öğrenci bu eşyaların ismini söylemeye çalışacak. Meselâ; Kalem, silgi, perde, masa olabilir.

 

1E. BUGÜN TÜRKÇE DERSİ VAR MI?

  

2A. SAYILARI  ÖĞRENELİM.

Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?

 

12/3

4

 

48/8

6

36/6

?

28/4

7

 

2B. KAÇ YAŞINDASIN?

Kangurunun yaşını öğrenmek istiyorsanız, üzerindeki sayıları toplayınız.

 

 
 

KANGURU RESMİ ÇİZİLECEK

Kaynak: Bil bul eğlen

 

 

 

 

 

 

 

 

2B. HANGİ  MEVSİMDEYİZ?

Edip Akbayram’ın “Hava Nasıl Oralarda?” şarkısı konulacak.

 

3A. EVİMİZİ TANIYALIM.

8. Aşağıdaki kelimeleri gruplayınız. (Evimiz konusuna konulacak.)

 

 
 

Öğrenci     Tebeşir                Harita

Laboratuvar                  Öğretmen                      Koltuk

Mutfak                          Tahta                             Sınıf

Sıra                               Sandalye                       Masa

Perde                             Pencere                        Lâmba

 

 

 

 

 

 

 

Okul Ev Okul/Ev

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                  .................

.................               .................                   .................

.................               .................                  .................

 

3B. KEDİ NEREDE?

Kelime buldurma oyunu oynatılacak. (Öğretmen buldurmak istediği kelimedeki harf sayısı kadar tahtaya çizgi çizecek ve daha sonra kurayla bir öğrenci seçecek. Bu öğrenci tahtadaki  kelimeyi bulmaya çalışacak. Öğrenci bir sessiz bir sesli harf söyleyecek. Öğretmen öğrencinin bildiği doğru harfleri çizginin üzerine yanlış harfleri de çizginin altına yazacak. Eğer yanlış harflerin sayısı kelimedeki harflerin sayısını geçerse öğrenci yanacak ve başka bir öğrenci kaldırılacak. Duruma göre kelimeyi bulan öğrenciye küçük bir de hediye verilebilir.

Buldurulacak kelimeler: Küvet, bahçe,  koridor, koltuk...

4A. AİLEMİZ.

Aşağıdaki tablodan akraba isimleri bulunuz.

A

A

İ

H

T

B

R

N

N

baba

M

B

B

A

B

A

E

L

E

teyze

D

S

L

İ

D

A

Y

I

N

dede

E

P

L

A

T

E

Y

Z

E

enişte

D

T

S

U

Y

C

İ

F

Z

nene

E

K

E

N

İ

Ş

T

E

D

abla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dayı

 

4B. NE İŞ YAPIYORSUN?

 1. Aşağıdaki kelimeleri doğru olarak tamamlayınız.

 

b) Kulaktan kulağa oyunu. (Öğretmen ön sırada oturan öğrenciye bir kelime söyleyecek. Öğrenci bunu yanındakine söyleyecek. Böylece en arkadaki öğrenciye ulaşılacak ve kendisine hangi kelime söylendiği sorulacak.)

Söylenecek kelimeler: mühendis, sekreter, basketbolcü, hemşire

 

  5A. PAZARDAN NE ALDIN?

Şekildeki kutulara aşağıdaki meyve isimlerini gizledik. Meyveleri soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak tarayıp bulmaya çalışın. (Meyveler

B

S

P

O

R

T

A

K

A

L

T

K

ELMA

İNCİR

Y

K

M

H

A

P

Z

E

F

İ

Ç

A

ARMUT

KAYISI

O

İ

K

E

F

A

İ

M

K

P

A

R

ERİK

VİŞNE

D

R

M

Y

L

T

Ç

Y

E

Z

V

P

PORTAKAL

AYVA

M

E

T

İ

S

M

Z

O

L

Ç

Y

U

ŞEFTALİ

ÇİLEK

V

Y

M

A

N

D

A

L

İ

N

A

Z

MUZ

DUT

İ

Ç

O

R

K

Y

S

İ

Ç

P

H

U

KAVUN

KİRAZ

Ş

L

Ü

M

N

İ

Z

M

B

K

F

G

KARPUZ

MANDALİNA

N

T

A

U

Z

O

P

O

İ

S

H

A

ÜZÜM

LİMON

E

H

E

T

B

M

Y

N

N

F

Ü

I

 

 

M

U

Z

O

F

T

S

K

C

Y

Z

S

 

 

Y

T

F

S

Ç

E

İ

F

İ

A

Ü

I

 

 

Ç

D

U

T

Y

H

Ş

O

R

Z

M

Y

 

 

K

L

Y

O

P

Z

F

İ

N

İ

Ç

A

 

 

S

P

N

U

V

A

K

Z

A

P

M

K

 

 

 

5B. İÇECEKLERDEN HANGİSİNİ  SEVERSİNİZ?

Aşağıdaki kutuda karışık olarak yazılmış kelimeler var. Bir kelime hangi harfle sona eriyorsa, o harfle başlayan kelimeyi onun önüne getiriniz.

 

Limon

Elma suyu

Armut

Zeytin

Karpuz

Tavuk

Nar

Un

Reçel

Nane

 

Öğrencilere 3 dakika süre verilecek. Herkes bulduğu kelime grubunu bir kâğıda yazacak ve öğretmene teslim edecek. Birbirini takip eden bu kelimelerden en fazla bulan öğrenciye küçük bir hediye verilebilir.

 

 

5C. BUGÜN MÖNÜDE NE VAR?

Öğrencilere 3 dakika süre verilerek kutudaki hecelerden kelime üretmeleri istenecek. En fazla kelime üreten öğrenciye küçük bir hediye verilebilir.

 

 
 

ta                dur

pas             cun

sa               li

la                mo

ma              fan

don             na

lah              ko

 

 

 

 

 

 

 

Pasta, salata, dondurma, lahmacun, limonata, fanta, kola

 

6A. FİYATI  NE KADAR?

G

Ö

M

L

E

K

B

 

S

A

A

T

P

GÖMLEK

ETEK

E

N

E

A

 

A

O

 

 

 

E

A

A

SAAT

YELEK

R

L

N

 

N

 

T

 

 

 

T

 

N

PANTOLON

MANTO

D

Ü

D

P

 

T

O

K

A

R

E

 

T

KOLYE

PALTO

A

K

İ

 

A

 

O

P

I

 

K

K

O

KÜNYE

BOT

N

 

L

 

 

L

 

H

A

 

E

 

L

KRAVAT

TOKA

L

B

L

U

Z

 

T

K

O

L

Y

E

O

TERLİK

HIRKA

I

T

E

R

L

İ

K

O

E

 

T

 

N

MENDİL

BLUZ

K

R

A

V

A

T

 

Y

 

 

 

O

 

ÖNLÜK

 

A

Y

A

K

K

A

B

I

K

Ü

N

Y

E

AYAKKABI

 

 

6B. NE RENK ELBİSE ALACAKSIN?

Aşağıdaki renklerle ilgili kelime türetiniz.

Örnek:

Beyaz             süt, yoğurt, kar, bulut

Mavi

Kırmızı

Yeşil

Siyah

 

 

 

7A. NERELİSİNİZ?

Kutu içindeki çeşitli ülkeleri; soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya tarayıp kutularına işaretleyin.

D

A

N

İ

M

A

R

K

A

K

A

N

A

D

A

P

L

H

İSVEÇ

KANADA

T

L

P

S

G

Y

H

Z

V

F

R

A

N

S

A

O

Ö

O

İSVİÇRE

YUNANİSTAN

Ç

M

L

İ

S

V

İ

Ç

R

E

H

T

M

L

Y

L

K

L

İNGİLTERE

MISIR

Y

A

Z

G

O

G

H

İ

N

D

İ

S

T

A

N

O

S

L

SENEGAL

ÇİN

P

N

İ

Ç

T

F

A

S

H

Z

G

İ

Ç

F

O

N

E

A

FRANSA

ROMANYA

A

Y

L

A

T

İ

O

P

Z

A

Y

K

H

V

P

Y

M

N

ALMANYA

CEZAYİR

Y

A

K

İ

R

E

M

A

R

O

M

A

N

Y

A

A

B

D

İTALYA

LİBYA

B

P

A

L

A

G

E

N

E

S

M

P

T

H

J

O

U

A

HİNDİSTAN

FAS

İ

V

Z

C

E

Z

A

Y

İ

R

I

A

B

D

V

H

R

L

JAPONYA

LÜXEMBURG

L

M

Ç

A

Y

U

N

A

N

İ

S

T

A

N

O

T

G

O

PAKİSTAN

NORVEÇ

N

O

R

V

E

Ç

Z

P

H

N

I

O

V

İ

S

V

E

Ç

İSPANYA

ÜRDÜN

İ

N

G

İ

L

T

E

R

E

Y

R

L

M

Ü

R

D

Ü

N

AMERİKA

HOLLANDA

 

7B. HANGİ DİLİ KONUŞUYORSUNUZ?

Bir kelime bir işlem oyunu. (Öğretmen güdümlü olacak.)

3 ünlü 4 ünsüz 1 joker kullanarak öğretmenin verdiği harflerden en uzun kelimeyi yazınız.

 1. _______________________ (TÜRKİYE)

Y  R  K  T  Ü  E  İ

 1. _______________________ (ARAPÇA)

R  Ç  A  P  L  A  O

a) _______________________ (AVRUPA)

V  P  R  A  U  A  U  A  N

 

7C. BUGÜN HAVA NASIL?

Edip Akbayram’ın “Hava Nasıl Oralarda?” adlı şarkısı konulacak.

  

7D. AFFEDERSİNİZ NEREDE?

Araba bekleyen turist, gideceği yerin ismini bilmiyor. Harfleri sıralayıp gideceği yeri bulur musunuz?

 

8A.  SAAT KAÇ?

Aşağıdaki çizelgenin birinci sütununda karışık harfler, ikinci sütunda ise bu harflerden oluşan kelimelerin anlamı var. Siz üçüncü sütuna bu kelimeyi yazınız.

TAAS

Günün zamanını öğreniriz.

SAAT

BASAH

Günün ilk saatleri.

SABAH

CEGE

Uykuya yattığımız zaman.

GECE

AZMAN

Vakit

ZAMAN

ADKAİK

Saatin altmışta biri.

DAKİKA

 

9A. ORGANLARIMIZ

1

AKYA

4

KALKU

7

YNİEB

2

ŞAB

5

ŞİD

8

RPMAKA

3

ZÖG

6

KRANI

9

MADAR

 1. Top oynadığımız ve yürüdüğümüz organ.
 2. Sesleri işittiğimiz organ.
 3. Düşünmemizi sağlayan organ.
 4. Üzerinde saç olan organ.
 5. Yemekleri çiğnediğimiz organ.
 6. Bir elde beş tane bulunur.
 7. Görmeye yarayan organımız.
 8. İçinde mide, bağırsak, böbrek olan organımız.
 9. İçinde kanların dolaştığı organımız.

 

9B. HASTALIKLAR

Ö

Ğ

R

E

T

M

E

N

H

A

S

T

A

H

A

N

E

K

A

L

P

D

İ

S

P

A

N

S

E

R

M

İ

K

R

O

P

T

I

R

N

A

K

K

A

Z

A

Ö

K

S

Ü

R

Ü

K

V

E

R

E

M

K

U

L

A

K

B

O

Ğ

M

A

C

A

K

I

Z

A

M

I

K

T

E

M

İ

Z

E

L

İ

L

K

Y

A

R

D

I

M

T

E

T

A

N

O

Z

V

Ü

C

U

T

S

U

Ç

İ

Ç

E

Ğ

İ

B

A

Ş

F

R

E

N

G

İ

M

İ

D

E

D

O

K

T

O

R

Y

I

L

A

N

C

I

K

K

O

L

L

A

R

R

D

İ

Z

A

N

T

E

R

İ

G

Ö

V

D

E

K

İ

R

P

İ

K

İ

K

O

L

E

R

A

B

A

C

A

K

L

A

R

A

K

C

İ

Ğ

E

R

S

A

Ğ

L

I

K

O

C

A

Ğ

I

K

A

R

A

C

İ

Ğ

E

R

Ö

İ

L

A

Ç

K

U

D

U

Z

B

U

L

A

Ş

I

C

I

A

Ğ

I

Z

H

E

M

Ş

İ

R

E

D

İ

Ş

F

I

R

Ç

A

S

I

D

İ

Ş

E

K

A

B

A

K

U

L

A

K

Ğ

C

A

D

D

E

S

O

K

A

K

N

A

Ş

I

K

I

Z

A

M

I

K

T

A

Ş

I

T

L

A

R

K

A

Ş

H

A

S

T

A

B

A

K

I

C

I

N

E

Z

L

E

B

U

R

U

N

 

ÖĞRETMEN

ÖKSÜRÜK

KUDUZ

TEMİZ

KALP

DOKTOR

KOLERA

TIRNAK

KOLLAR

HASTAHANE

İLK YARDIM

YILANCIK

GÖVDE

AKCİĞER

SAĞLIK OCAĞI

KIZAMIK

BAŞ

KARACİĞER

BULAŞICI

HASTA BAKICI

MİKROP

KULAK

DİŞ FIRÇASI

KİRPİK

İLAÇ

DİZANTERİ

MİDE

TAŞITLAR

TER

AŞI

FRENGİ

SOKAK

EL

KABAKULAK

DİSPANSER

VÜCÜT

AĞIZ

ÖZEN

NEZLE

SUÇİÇEĞİ

BACAKLAR

DİŞ

HEMŞİRE

KIZAMIK

KAZA

TETANOZ

BOĞMACA

VEREM

 

 

 

10A. HAYVANLAR

Hangi hayvanın hangi kıtada yaşadığını bulup karşısına yazınız.

 

 

 

KANGURU

 

 

 

DEVE KUŞU

 

 

PENGUEN

 

 

KUTUP AYISI

 

 

 

1                               2                             3                            4

 

AVUSTRALYA

AFRİKA

GÜNEY KUTBU

KUZEY KUTBU

 

10B. Kutu içinde karışık olarak çeşitli hayvan isimleri bulunmaktadır. Soldan sağa, aşağıdan yukarı, sağdan sola kutuları tarayıp bu isimleri kutulara işaretleyin.

G

E

R

G

E

D

A

N

A

B

Ç

Y

H

A

S

M

İ

T

H

V

Z

V

N

I

Ç

A

T

A

V

Ş

A

N

K

A

P

A

Z

E

B

R

A

K

V

L

Y

L

B

Z

M

H

Ö

Y

K

V

V

D

M

H

E

R

I

P

Z

İ

O

P

A

S

P

M

Y

U

T

P

V

A

Ş

A

K

A

O

N

A

Y

M

A

E

U

H

K

P

İ

N

E

K

O

M

K

Z

A

Y

I

B

N

K

N

I

T

A

C

A

R

A

K

H

Ç

H

T

I

I

Ö

S

P

U

M

A

R

K

A

Z

R

P

O

H

İ

Ç

L

T

C

A

P

K

Y

Z

S

U

A

Y

G

I

R

I

N

O

A

S

E

R

Ç

E

U

Ü

U

V

S

Z

A

T

O

S

D

K

N

L

Ğ

M

H

D

N

R

Z

U

L

Ü

H

S

Z

K

İ

Y

I

F

İ

L

V

İ

S

A

U

P

A

P

A

Ğ

A

N

U

Ü

P

E

N

G

U

E

N

F

K

A

N

Y

A

L

E

K

M

L

O

Z

P

Y

G

T

G

A

K

A

R

T

A

L

A

T

M

A

C

A

V

Ç

M

R

O

L

P

E

L

İ

K

A

N

V

Z

M

K

K

R

P

İ

U

P

N

Y

O

S

I

R

T

L

A

N

A

P

O

R

S

U

K

V

Z

 

GERGEDAN

PORSUK

VAŞAK

KAPLAN

DEVE

TİMSAH

KURT

SANSAR

SU AYGIRI

LAMA

TAVUK

KELAYNAK

PAPAĞAN

HOROZ

İNEK

AT

AYI

KUZU

BALİNA

KARACA

TAVŞAN

ZÜRAFA

BOA YILANI

SERÇE

PİRE

MAYMUN

PELİKAN

KEDİ

ATMACA

PENGUEN

HAMAM BÖCEĞİ

ZEBRA

KÖPEK

SIRTLAN

 

KARTAL

PARS

KAZ

KARGA

 

FİL

HİNDİ

ASLAN

PUMA

 

 

 

 

 

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...